หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ประกาศร่าง 

หน่วยงาน ประกาศร่าง ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารแนบท้าย ร่างราคากลาง ร่าง TOR วันประกาศร่าง
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ [Hits:2] 1 1 1 23 ส.ค. 64- 30 ก.ย. 64
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งบุคลากร (ประสานมิตร-องครักษ์) [Hits:1] 1 1 1 23 ส.ค. 64- 30 ก.ย. 64
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง [Hits:3] 1 1 1 23 ส.ค. 64- 30 ก.ย. 64
ส่วนพัฒนากายภาพ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร [Hits:6] 1 1 1 23 ส.ค. 64- 30 ก.ย. 64