หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 403 รายการDetail
2สำนักงานอธิการบดีจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 5,800 ปกDetail
3ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
4ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
5ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งานDetail
6ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
7ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร (ประสานมิตร-องครักษ์) จำนวน 1 งานDetail
8ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานDetail
9คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
10คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64087186224Detail
11ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริการรถบัสรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 คันDetail
12ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คันDetail
13คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64087643186Detail
14คณะศึกษาศาสตร์งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 14 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
15ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
16คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
17คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัดDetail
18คณะมนุษยศาสตร์งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
19ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 480,000 กิโลกรัมDetail
20ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 8 หมวดDetail
21คณะเศรษฐศาสตร์จ้างทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 11-14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลDetail
22สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Detail
23สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Detail
24ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
25คณะพลศึกษาประกวดราคาค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร จำนวน 1 งานDetail
26ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่องDetail
27ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 100 เครื่องDetail
28คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
29วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
30คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคาร ๑๕
ห้อง ๑๕-๘๒๗ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Detail
31คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 เครื่อง
Detail
32ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 1 งานDetail
33ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 1 งานDetail
34ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 1 งานDetail
35วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
36คณะวิทยาศาสตร์การจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๖๐๒, ๑๙-๖๐๓, ๑๙-๖๐๘ และ ๑๙-๖๐๙ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
37คณะวิทยาศาสตร์การจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๑๐ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๑๐๐๑ และ ๑๙-๑๐๐๒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
38คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
39คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
40คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097856694Detail
41ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
42ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 12 รายการDetail
43วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams Education จำนวน 130 LicenseDetail
44คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องปั่นเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
45ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ชุดน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา จำนวน 5 รายการDetail
46วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
47วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
48วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
49วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้งาเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
50ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาสกัดและตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 6,000 การทดสอบDetail
51ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 462 ชุดDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 14,000 การทดสอบDetail
53ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 60 ชุดDetail
54คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารคณะสังคมศาสตร์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 4 ตัว ระยะเวลา 12 งวดDetail
55ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565) จำนวน 1 งานDetail
56ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
57ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 6 รายการDetail
58ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
59ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 37 เครื่องDetail
60คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
61ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
62ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
63ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
64ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 1 งานDetail
65ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ประเภทDetail
66คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64107161420Detail
67ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
68ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
69ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 และ สวพ.นครราชสีมา AM990 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
70ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 3,500 ชิ้นDetail
71ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
72ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
73ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้เก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
74ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ชนิดราวกั้น ปิดเต็ม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 15 เตียงDetail
75ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 30 เตียงDetail
76คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ ชุดDetail
77คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดชนิดแมสสเปกโทรมิเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่องDetail
78สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชีDetail
79ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุอาหารพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
80คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนพื้นลิฟท์โดยสารอาคาร 11 จำนวน 2 ตัวDetail
81คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้โดยสาร ฮฐ 3420 จำนวน 1 คันDetail
82คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่องDetail
83สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคารDetail
84สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งานDetail
85ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 400,000 กิโลกรัมDetail
86คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดมือถือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097217851Detail
87คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นของของแข็ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง

Detail
88คณะแพทยศาสตร์เตียงผ่าตัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097256291Detail
89คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097366212Detail
90คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097256123Detail
91คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมหลอดเลือดพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097254209Detail
92คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097254650Detail
93คณะแพทยศาสตร์ชุดคีมจับกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวจับได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097176262Detail
94วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
95สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication Center)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
96ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
97ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าDetail
98ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
99ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดDetail
100ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
101ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาDetail
102ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
103คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (fluorescein) และ ไอซีจี (ICG) ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097220008Detail
104คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097409552Detail
105คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ Live 3D ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097258131Detail
106ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
108ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อสายให้สารละลายที่มีอุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายแบบหมุน จำนวน 5,200 SETDetail
109ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 1 งานDetail
110สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learnning Space) ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
111คณะแพทยศาสตร์ลิฟท์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
112คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับชนิดสามกระบอกตาสำหรับงาน Phase Contrast พร้อมด้วยชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
113ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
114ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
115คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
116คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
117สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
118คณะแพทยศาสตร์เครื่องวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (HOLTER SYSTEM) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
119คณะแพทยศาสตร์เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายชนิดไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
120คณะแพทยศาสตร์กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
121คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมโดยไม่สัมผัสตา พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
122คณะแพทยศาสตร์เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
123คณะแพทยศาสตร์เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
124คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด, ชุดเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความหนากระจกตา จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
125ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหย่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
126ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ หู คอ จมุก (Video Scope) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
127คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
128คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
129ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
130ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
131ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดผ่านระบบวิดีทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุดDetail
132ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมเดี่ยว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
133คณะแพทยศาสตร์ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097412267Detail
134คณะแพทยศาสตร์เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097182302Detail
135คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความขนานของฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107336855Detail
136คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64117076417Detail
137คณะศึกษาศาสตร์การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการDetail
138คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107344906Detail
139คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107344967Detail
140คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงคนไข้ แบบมีห้องเครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
141ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
142ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนารายงาน Visualization Report จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
143ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาและวิเคราะห์เครือข่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
144ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Data Lake จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
145ศูนย์บริการวิชาการจ้างประสานงานเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
146คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117033320Detail
147คณะพลศึกษาซื้อชุดตู้เก็บสารเคมีอันตราย จำนวน 1 ชุดDetail
148คณะพลศึกษาซื้อชุดฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดDetail
149ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์และออกแบบการใช้งานข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
150ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Dash board จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
151ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Data Visualization จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
152ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาชุดข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
153ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนา Wed Service gateway จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
154ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ Wed Service gateway จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
155ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
156ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
157ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำ Prototype (ระบบสารสนเทศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
158ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำระบบการแสดงผลข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
159ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
160ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/ 0E จำนวน 300 กล่องDetail
161สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
162สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง, 2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จอ, 3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 เครื่องDetail
163ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซ่อมแซมหลังคา ประตู 4 จำนวน 1 งานDetail
164ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเคมีภัณฑ์สำหรับซักผ้า จำนวน 5 รายการDetail
165ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนพัฒนากายภาพ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งานDetail
166สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ K2 License
Detail
167ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่องDetail
168ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
169ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
170ศูนย์บริการวิชาการเช่าช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
171วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
172ศูนย์บริการวิชาการโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความรู้ดิจิทัลเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก
Detail
173ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
174ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพาตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
175ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดความร้อนควบคุมความชื้นด้านเดียวแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 990 ชุดDetail
176สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด, 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด, 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
177ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุดDetail
178ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุดDetail
179คณะศึกษาศาสตร์การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการDetail
180ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะDetail
181ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
182ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
183ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดDetail
184ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาDetail
185ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
186ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 6 ถัง
Detail
187ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดสื่อด้านการเรียนรู้และวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยวิธีคัดเลือกDetail
188ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
189ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
190ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
191ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
192ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัวDetail
193ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เครื่องDetail
194ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
195ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
196ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
197ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมที่วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 เครื่องDetail
198ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันDetail
199ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
200ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
201สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/- ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที
Detail
202คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ High Definition Digital Stroboscope System ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097253237Detail
203ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เตียงDetail
204ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารทึบรังสีชนิด Non- Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
205ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
206คณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
207ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างออกแบบอาคารบริการส่วนกลางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งานDetail
208ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 130,000 เม็ดDetail
209ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/ infusion, 100 ml bag
จำนวน 150,000 ถุง
Detail
210ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml irrigation solution,1L bottle
จำนวน 30,000 ขวด
Detail
211ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for infusion,1L bag
จำนวน 50,000 ถุง
Detail
212ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาRisedronate sodium 35 mg film-coated tablet จำนวน 8,800 เม็ดDetail
213ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAmino acids 600 mg film-coated tablet จำนวน 28,000 เม็ดDetail
214ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาHydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film- coated tablet
จำนวน 1,850,000 เม็ด
Detail
215ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCalcium Carbonate 1.5 g Film-coated tablet จำนวน 1,800,000 เม็ดDetail
216ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml solution for injection จำนวน 12,000 อันDetail
217ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
218ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
219ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียงด้วยระบบเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
220ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
221สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อพัสดุ จำนวน 8 รายการ
Detail
222สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องDetail
223โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)จอภาพแอลอีดี แบบสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เครื่อง
Detail
224ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมารถบริการเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
225คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการDetail
226ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
227ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
228ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
229ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
230สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ฯ จำนวน 5 เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง
Detail
231ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
232ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
233ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดผ่านระบบวิดีทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
234ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2)Detail
235ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คันDetail
236สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/- ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ค่าเพิ่ม User SAP License 10 User
Detail
237ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 6 รายการDetail
238คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117466584Detail
239ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2Detail
240ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดสื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) สำหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยวิธีคัดเลือกDetail
241ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
242ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
243ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
244คณะแพทยศาสตร์ลิฟท์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64117137465Detail
245ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
246ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางลาดอาคารศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 1 งานDetail
247สำนักงานอธิการบดีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ดังนี้ 1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (web application firewall) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
248คณะแพทยศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64127114304Detail
249วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่โครงการ 64117325811Detail
250คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๖๐๒, ๑๙-๖๐๓, ๑๙-๖๐๘ และ ๑๙-๖๐๙ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานDetail
251คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๑๐ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๑๐๐๑ และ ๑๙-๑๐๐๒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานDetail
252ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
253สำนักงานอธิการบดีจ้างทำหน้ากากผ้า จำนวน 6,000 ชิ้นDetail
254สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
Detail
255คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
256คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
257ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่องDetail
258ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
259สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการDetail
260ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
261คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการDetail
262วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
263ศูนย์บริการวิชาการเช่ารถบัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
264ศูนย์บริการวิชาการจ้างเหมาจัดกิจกรรมสันทนาการและค่าที่พัก 2 คืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
265คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ทะเบียน ฮจ 2364 จำนวน 1 คันDetail
266คณะสังคมศาสตร์จ้างทาสีห้องสโมสรอาจารย์ (11-101) จำนวน 1 งานDetail
267คณะสังคมศาสตร์จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมซ่อมฝ้าเพดานและทาสี จำนวน 1 งานDetail
268คณะศิลปกรรมศาสตร์ลิฟต์โดยสาร พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุดDetail
269คณะกายภาพบำบัดขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
270สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 300 ชุดDetail
271ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์ สมาร์ทบอร์ดทีวีดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
272ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมารถบริการเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2Detail
273ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อ CPE Gown เสื้อกาวน์พลาสติกชนิดแขนยาว จำนวน 100,000 ตัวDetail
274ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
275ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการDetail
276คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
277คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเภสัชศาสตร์Detail
278ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
279สำนักงานอธิการบดีจ้างทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธี จำนวน 1 งานDetail
280ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
281ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
282คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือกDetail
283คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
284คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส (Smart Board) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
285ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 800,000 tabletDetail
286คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
287ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAtorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 399,000 เม็ดDetail
288ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาManidipine Hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 620,000 เม็ดDetail
289ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาDorzolamide 2g/100 ml + Timolol 500 mg/100 ml eye drops, solution,
5 ml bottle จำนวน 3,600 ขวด
Detail
290ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาPiperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 21,000 ขวด
Detail
291ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน 430,000 เม็ดDetail
292ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาGlucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder/granule for oral solution, sachet
จำนวน 195,000 ซอง
Detail
293ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาIspaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 120,000 ซองDetail
294ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาLactulose 66.7g/100 ml syrup, 100 ml Bottle จำนวน 16,000 ขวดDetail
295คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการDetail
296ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
297ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการDetail
298สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการDetail
299ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 18 รายการDetail
300ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการDetail
301ศูนย์บริการวิชาการจำหน่ายพัสดุจากการรื้อถอนพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จำนวน 7 รายการDetail
302คณะเภสัชศาสตร์ยกเลิกการประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดDetail
303ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันDetail
304สำนักงานอธิการบดีซื้อโปรแกรมควบคุมการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล จำนวน 1 ชุดDetail
305ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดตรวจโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
306สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการDetail
307สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการDetail
308คณะพยาบาลศาสตร์ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างDetail
309คณะพยาบาลศาสตร์ประมูลขายพัสดุDetail
310คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องDetail
311สำนักงานอธิการบดีซื้อLicense โปรแกรม Zoom จำนวน 26 LicenseDetail
312ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาสกัดและตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-Cov-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 6,000 การทดสอบDetail
313ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,000 การทดสอบDetail
314ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัวDetail
315สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการDetail
316คณะพลศึกษาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่องDetail
317ส่วนพัฒนากายภาพครุภัณฑ์ระบบโซล่าเซลล์ออนกริต ขนาด 10kW พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
318คณะแพทยศาสตร์ระบบตรวจรักษาทางไกล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65017273980Detail
319ศูนย์บริการวิชาการเช่าพื้นที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
320ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Dextran 70 0.1% + Hypromellose 0.3% Ophthalmic solution, 0.8 ml unit dose จำนวน 14,000 box(32 tube)Detail
321สำนักงานอธิการบดีจ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปีDetail
322คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
323สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 รายการDetail
324สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการDetail
325ศูนย์บริการวิชาการจัดซื้อ Software Orbit Publisher จำนวน 1 License พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ San Storage 4 TB สำหรับโครงการพัฒนาการเชื่อมโยง ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลจากเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ทางบก ทางอากาศและทางเรือ เพื่อผลิตแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ และแผนที่ความถูกต้องสูงDetail
326คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65017232474Detail
327สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานกราฟิกและแอนิเมชัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 30 ชุดDetail
328สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 3 รายการ จำนวน 88 เครื่องDetail
329คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65017251451Detail
330สำนักงานอธิการบดีซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมDetail
331ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจัดซื้อ Needle Electrode (เข็มจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ) จำนวน 60 ชิ้นDetail
332ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop Advanced แบบ Concurrent User สำหรับโครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
333ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องใช้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
334ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
335คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1712 สำหรับการเรียนการสอนแบบเชิงรุก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
336คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะศิลปกรรมกศาสตร์Detail
337คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์Detail
338คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเภสัชศาสตร์Detail
339คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส (Smart Board) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
340ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 กล้อง ครั้งที่ 2Detail
341คณะพลศึกษาครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน (Interactive Online) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 ชุดDetail
342สำนักงานอธิการบดีซื้อชุดตรวจ COVID -19 Antigen Self-Test Kit (ATK) จำนวน 31,850 กล่องDetail
343คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน จำนวน 1 ชุดDetail
344คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่องDetail
345คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้Detail
346คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 1 ชุดDetail
347คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800VA จำนวน 7 เครื่องDetail
348ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน
ระบบควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
349สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และจัดทำห้องสอบดิจิทัล ชั้น 7 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งานDetail
350วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการสังเคราะห์แสงในพืช (Portable Photosynthesis System)
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
Detail
351วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการสังเคราะห์แสง
(Photosynthesis Yield Analyzer) ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
352ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
353ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ชุด
Detail
354ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่องDetail
355ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1,189 รายการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาดDetail
356สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด, 2) อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด, 3) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้, 4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
357ส่วนพัฒนากายภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการDetail
358คณะวิทยาศาสตร์ขายทอดตลาด จำนวน 260 รายการDetail
359คณะวิทยาศาสตร์ขายทอดตลาด จำนวน 93 รายการDetail
360คณะวิทยาศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 260 รายการDetail
361คณะวิทยาศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 93 รายการDetail
362ส่วนพัฒนากายภาพขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
363คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว จำนวน 2 คันDetail
364คณะสังคมศาสตร์จ้างทาสีผนังห้องพักอาจารย์ จำนวน 3 ห้องDetail
365คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่องDetail
366คณะมนุษยศาสตร์ค่าออกแบบปรับปรุงชั้น 1 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์Detail
367คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
368คณะพลศึกษาชุดวัดการเคลื่อนไหวแบบสามมิติสำหรับงานชีวกลศาสตร์การกีฬา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
369วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และระบบสำหรับห้องถ่ายทำผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะชุมชน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
370คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
371คณะศึกษาศาสตร์การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-biddibg)Detail
372คณะศึกษาศาสตร์การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bibding)Detail
373สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAPDetail
374ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุ จำนวน 4 รายการDetail
375ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือชนิดเอนไซม์ จำนวน 150 แกลลอนDetail
376ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงอาคารหอประชุม มศว ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
377ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์ สมาร์ทบอร์ดทีวีดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2Detail
378ศูนย์บริการวิชาการจ้างTrend Book A/W 2022-2023 SymposiumDetail
379ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงลู่วิ่งสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 1 งานDetail
380ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และ Influenza A/B จำนวน 1,400 การทดสอบDetail
381คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 294 รายการDetail
382คณะแพทยศาสตร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65037111170Detail
383ส่วนพัฒนากายภาพจัดซื้อครุภัณฑ์โซลาเซลล์ออนกริต ขนาดขนาด 10kW พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
384ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำโครงสร้างงาน Cultural Textile จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
385ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
386ส่วนพัฒนากายภาพงานทาสีอาคารประสานมิตร (อาคาร 3) จำนวน 1 งานDetail
387ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
388วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และระบบสำหรับห้องถ่ายทำผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะชุมชน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
389ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่ Lobby ชั้น 1-2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9)Detail
390สำนักงานอธิการบดีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปีDetail
391สำนักงานอธิการบดีการจ้างตรวจสอบบัญชีDetail
392บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565Detail
393บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู จำนวน 1 งานDetail
394บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์รายปี (ไม่รวมอะไหล่) รวม 2 ชุด จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565Detail
395บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
396บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
397บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ รวม 4 คัน จำนวน 2 รายการDetail
398สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด, 2) อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด, 3) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้, 4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)Detail
399คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน คณะเภสัชศาสตร์Detail
400ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 200 ชุดDetail
401คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่องDetail
402คณะสังคมศาสตร์จ้างติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำประปา จำนวน 1 งานDetail
403คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง ขนาด 36100 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่องDetail
404สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (เก้าอี้บุนวม ขา A คู่, ตู้เหล็ก 2 บาน, เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น 3 ฟุต, โต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก)Detail
405ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างงานปรับปรุงศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จำลอง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
406สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 785 รายการDetail
407ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งานเปิดตัว Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
408ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งานแนะนำหนังสือ Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนา ณ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
409ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่องDetail
410ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จำนวน 5,000 ชิ้น
Detail
411วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องเรียน Active Learning แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ตัวDetail
412ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 48 รายการDetail
413ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมการจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
414ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมจัดเก็บภาพ (File Images) ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
415ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมบริการผู้ป่วย (HOSxP) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
416วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดซื้อโต๊ะสำหรับห้องเรียน Active Learning แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ตัวDetail
417ส่วนพัฒนากายภาพซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2)Detail
418ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
419วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
420วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้อง ขนาด 25 ตารางเมตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
421วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
422วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
423คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการDetail
424คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047030634Detail
425สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
426สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
427คณะแพทยศาสตร์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง แบบ POE จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047049615Detail
428ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องDetail
429สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
430สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการDetail
431ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือชนิดเอนไซม์ จำนวน 150 แกลลอน (ครั้งที่ 2)Detail
432ส่วนพัฒนากายภาพการขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
433คณะแพทยศาสตร์ชุดปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน ขนาดไม่น้อยกว่า 360,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047215791Detail
434คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047260624Detail
435สำนักงานอธิการบดีซื้อชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จํานวน 2,000 กล่องDetail
436ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 18 รายการ ครั้งที่ 2Detail
437วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือกDetail
438วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
439วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
440ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 2 กลุ่มDetail
441คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำและท่อประปา อาคารหอพักแพทย์ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047350909Detail
442คณะแพทยศาสตร์งานปรับปรุงภายในห้องพัก หอพักบุคลากรทางการแพทย์ (หอ A) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047359235Detail
443ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดตรวจ COVID-19 Ag Rapid Test จำนวน 9,500 ชิ้นDetail
444ศูนย์บริการวิชาการจัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์และจัดการสิทธิ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
445ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนา Website ของโครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
446ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาคลังความรู้ของโครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
447ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาโปรแกรมในการดึงข้อมูลจากเครือข่ายฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
448ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและการเชื่อมต่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
449ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบสำหรับผู้จ้างงาน/ผู้ใช้บัณฑิต (employer) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
450ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบสำหรับผู้บริหารจัดการระบบ (platform owner) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
451ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบเพื่อใช้งานสำหรับการสืบค้น/ค้นหาข้อมูลใน Data Lake จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
452ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบสำหรับ Data Virtualization จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
453ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบสำหรับผู้หางาน (job seeker) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
454ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบระบบ Data Lake จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
455ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบระบบ Employer platform จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
456ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบระบบ HEI Integrated Data Hub จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
457สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกันขององค์กร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
458คณะแพทยศาสตร์ระบบโซล่าเซลล์โคมไฟแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057006510Detail
459วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนDetail
460สำนักงานอธิการบดีประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 276 รายการDetail
461สำนักคอมพิวเตอร์จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic) สำหรับห้องพักนิสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
462คณะแพทยศาสตร์ระบบเครือข่ายอาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047239088Detail
463คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมฝ้าเพดานและทาสีห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร จำนวน 1 งานDetail
464คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ม่านปรับแสงชนิดม้วนพร้อมรางและอุปกรณ์ (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 4 รายการDetail
465คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ขวดDetail
466คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานวิจัยชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65047390083Detail
467สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับการเรียน การสอน การวิจัย และการสนับสนุนการทำงาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
468สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึก จำนวน 14 รายการDetail
469สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นภายนอกอาคารบริเวณชั้น 3 อาคารห้องสมุดองครักษ์Detail
470ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 14,000 การทดสอบDetail
471วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
472คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
473คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุดDetail
474คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงห้องสำนักงานวิจัยชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
475คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหาร และนิติกรรมห้องสำนักงานคณบดี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
476คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหาร และนิติกรรมห้องพักบุคลากร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
477คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหาร และนิติกรรมห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
478คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรมห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
479คณะสังคมศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 กลุ่มDetail
480สำนักงานอธิการบดีซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ยี่ห้อริโก้ รุ่น MPc4503SPDetail
481คณะแพทยศาสตร์ระบบโซล่าเซลล์โคมไฟแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เลขที่โครงการ : 65057253293Detail
482คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057289617Detail
483สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
484ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน
แบบกึ่งถาวร จำนวน 70 ชุด
Detail
485คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 23 รายการDetail
486ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยกดหน้าอก เพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ แบบรัดทรวงอก (AutoPulse) จำนวน 2 เครื่องDetail
487ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อDetail
488คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดกระดาษ จำนวน 1 เครื่องDetail
489ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องDetail
490คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057439537Detail
491สำนักงานอธิการบดีซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ยี่ห้อริโก้ รุ่น MPC5503SP 300000010228Detail
492คณะพลศึกษาชุดวัดการเคลื่อนไหวแบบสามมิติ สำหรับงานชีวกลศาสตร์การกีฬา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
493วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อราวแขวนผ้าแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
494สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
495คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ทะเบียน ฮฐ 3420 จำนวน 1 คันDetail
496คณะสังคมศาสตร์จ้างทาสีผนังห้องพักอาจารย์และห้องประชุม/ห้องอาหาร ชั้น 5 ภาควิชาสังคมวิทยา อาคารบริการฯ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 5 ห้องDetail
497คณะสังคมศาสตร์จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 146 ชุดDetail
498ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการDetail
499วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
500สำนักหอสมุดกลางขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ
(หนังสือพิมพ์,วารสาร,หนังสือ,ปริญญานิพนธ์)
Detail
501ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดถ่ายทอดและประมวลผลสัญญาณภาพความละเอียดสูงสุด จำนวน 1 ชุดDetail
502สำนักงานอธิการบดีจ้างทำโปสเตอร์(Standy) พร้อมติดตั้ง จำนวน 171 อันDetail
503สำนักงานอธิการบดีซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP C4503SP หมายเลขครุภัณฑ์ 300000010227 จำนวน 1 เครื่องDetail
504ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่องDetail
505คณะแพทยศาสตร์อาคารบริหารกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65050495137Detail
506คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องสำนักงานบริการวิชาการและห้องบริการวิชาการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
507คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างโรงจอดรถหอพัก A B C จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65067378451Detail
508คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65067387703Detail
509ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อDetail
510คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 9 รายการDetail
511สำนักงานอธิการบดีจ้างผลิตใบทรานสคริปต์ จำนวน 2 รายการDetail
512คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างทำครุภัณฑ์ตู้โชว์หนังสือแบบติดผนังขนาดลึก 0.30 ม. x สูง 2.60 ม. x ยาว 3.16 ม. จำนวน 1 ชุดDetail
513ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
514ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 268 รายการDetail
515คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ทะเบียน ฮฐ 3420 จำนวน 1 คันDetail
516คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุดDetail
517วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฉากกั้นโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
518สำนักงานอธิการบดีจ้างทําปกปริญญาบัตร จํานวน 6,000 ปกDetail
519คณะศึกษาศาสตร์งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์Detail
520คณะสังคมศาสตร์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 9 รายการDetail
521คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานวิจัยชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65067604235Detail
522ส่วนพัฒนากายภาพจัดซื้อแผงกั้นจราจรชนิดมีล้อและชนิดยืดหด จำนวน 100 แผงDetail
523ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ 1 ชดDetail
524ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว - ดำ จำนวน 277 กล่องDetail
525วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดทำเสื้อ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
526คณะพลศึกษาการจ้างจัดหาระบบพัฒนาองค์กรเชิงรุก และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย 1 ระบบDetail
527ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดถ่ายทอดและประมวลผลสัญญาณภาพความละเอียดสูงสุด จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2Detail
528คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องสำนักงานบริการวิชาการและห้องบริการวิชาการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
529คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการDetail
530ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2Detail
531วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตในภาวะหัวใจหยุดเต้น จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
532วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (NAS) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
533วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโทรโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
534วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โครงการปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 2-4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
535คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
536ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการสำรวจระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลใน สป.อว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
537ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการออกแบบระบบการบริหารและกำกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ สปอว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
538ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการทำเอกสาร Enterprise Architecture โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
539ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการทำผังรวมระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
540ศูนย์บริการวิชาการจัดทำเอกสารสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามข้อมูล และ ระบบจัดการอุบัติการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
541ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาความต้องการของระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
542ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำเอกสารสรุปความต้องการและออกแบบระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
543ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์ออกแบบระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
544ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำ Protoype, UseCase ของระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
545ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำ ETL (Extract-Transform-Load) โหลดข้อมูลเข้า Data Warehouse โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
546ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการทำ API เชื่อมโยงข้อมูลกับ Data Lake โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
547ศูนย์บริการวิชาการจ้างSIT ระบบ และจัดทำเอกสารผลการ SIT (System Intregration Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
548ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
549ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบ Authentication and Verification System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
550ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษา ออกแบบและจัดทำความต้องการของระบบการติดตามข้อมูล และ ระบบจัดการอุบัติการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
551คณะศึกษาศาสตร์การประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด (ใช้ไม่ได้) ประจำปี 2564 จำนวน 69 รายการDetail
552สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบสื่อประชาสัมพันธ์หน้าห้องสมุด จำนวน 1 ระบบDetail
553สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 141 รายการDetail
554สำนักคอมพิวเตอร์จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
555ส่วนพัฒนากายภาพจ้างออกแบบห้องน้ำชั้น 1-8 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)Detail
556บัณฑิตวิทยาลัยประกวดราคาซื้อระบบบริการอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
557สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องป้องกันหนังสือหาย จำนวน 1 เครื่องDetail
558คณะสังคมศาสตร์ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี จำนวน 21 เครื่องDetail
559สำนักหอสมุดกลางขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 13 รายการ
(วัสดุจากการรื้อถอน)
Detail
560คณะพลศึกษาเครื่องวัดการทำงานของสมอง จำนวน 1 ชุดDetail
561ศูนย์บริการวิชาการจัดจ้างจัดทำสื่อเสนอผลงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
562ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
563คณะพลศึกษางานจ้างออกแบบ ค่าออกแบบงานปรับปรุงภายในอาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ส่วนพื้นที่คณะพลศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกDetail
564ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการDetail
565ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการDetail
566สำนักงานอธิการบดีประกวดราซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่องDetail
567คณะศึกษาศาสตร์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
568ส่วนพัฒนากายภาพจ้างออกแบบพื้นที่ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และรอบอาคาร 6 จำนวน 1 งานDetail
569คณะพลศึกษาจ้างจัดหาระบบพัฒนาองค์กรเชิงรุก และการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย 1 ระบบDetail
570ส่วนพัฒนาความยั่งยืนประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 100 รายการDetail
571ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขายโดยวิธีทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้จากการรื้อถอนDetail
572วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
573วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
574คณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
575ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง (ชั้น 15) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
576วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
577คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Detail
578วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิตริมคลองแสนแสบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
579วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams Education จำนวน 125 LicenseDetail
580วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อระบบวีดีโอติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในอาคาร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
581สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ระยะเวลา 1 ปีDetail
582สำนักงานอธิการบดีประกวดราซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่องDetail
583คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงภายนอกอาคารคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนที่ 1) จำนวน 1 งานDetail
584วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
585สำนักงานอธิการบดีจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการDetail
586คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
587คณะพลศึกษาจ้างออกแบบ ค่าออกแบบงานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ จำนวน 1 งานDetail
588วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบกราฟิกระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
589วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดควบคุม เปิดปิด ประตูบานคู่ชั้น 4 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
590ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุุดศููนย์กลางติดตามของสัญญาณชีพ ขนาด 12 เตียง พร้อมอุุปกรณ์ จำนวน 1 ชุุดDetail
591วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาเกม จำนวน 55 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
592วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมฉากแขวน จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
593คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และทรัพย์สินอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานDetail
594คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานDetail
595ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1,300 ถุงDetail
596วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อเครื่องเข้าเล่มสันเกลียวไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
597วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อระบบวีดีโอติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งนอกอาคาร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
598คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมจ้างเหมาทำความสะอาดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 1 งานDetail
599ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1,053 รายการDetail
600สำนักหอสมุดกลางจำหน่ายพัสดุ จำนวน 219 รายการDetail
601คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคารDetail
602ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (AHU) จำนวน 1 งาน
Detail
603ศูนย์บริการวิชาการซื้ออุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
604ศูนย์บริการวิชาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail