หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งานDetail
2คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
3คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 18 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1Detail
4คณะแพทยศาสตร์จ้างเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62087533336Detail
5คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน งวดประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)Detail
6ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
7คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
8ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานDetail
9คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62087486737
Detail
10ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งานDetail
11คณะสหเวชศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัดDetail
12วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
13คณะมนุษยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะมนุษยศาสตร์Detail
14วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
15ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างกำจัดขยะติดเชื้อDetail
16ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่องDetail
17คณะเศรษฐศาสตร์จ้างทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 11-14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลDetail
18ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 10 เครื่องDetail
19ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
20ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 439,200 กิโลกรัมDetail
21ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 เส้นทางDetail
22ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
23คณะพลศึกษาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษาDetail
24ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
25โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาการจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563Detail
26วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
27วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดุแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
28วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
29วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
30สำนักงานบริหารกิจการหอพักจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคารDetail
31ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
32ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาคDetail
33ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ 12 หมวด 429 รายการDetail
34คณะพลศึกษาเรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตลอดปี จำนวน 3 เครื่อง
Detail
35สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็วสูง 10 Mbps ต้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงปลายทาง โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เส้นทางDetail
36สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN
ความเร็วสูง 20 Mbps ต้นทาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
37สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN
ความเร็วสูง 20 Mbps
ต้นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ถึงปลายทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
38สำนักคอมพิวเตอร์เช่าวงจรสื่อสารผ่านระบบMPLS ความเร็ว 100 Mbps
ต้นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงปลายทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
39สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้
1.เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็วสูง 40 Mbps ต้นทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 1 เส้นทาง
2.เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็วสูง 40 Mbps
ต้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
40ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 600 ชุดDetail
41ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกร็ดโลหิต จำนวน 300 ชุดDetail
42คณะสังคมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการDetail
43สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Detail
44ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
45ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
46ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
Detail
47สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดส่งสัญญาณวีดิทัศน์แบบไร้สายความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุดDetail
48สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องDetail
49ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563) จำนวน 1 งานDetail
50ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเฉพาะ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563) จำนวน 1 งานDetail
51สำนักงานบริหารกิจการหอพักจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งานDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
53ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 เส้นทางDetail
54ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่Detail
55ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 10 รายการDetail
56ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
57ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
58ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 14,400 การทดสอบDetail
59ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563) จำนวน 1 งานDetail
60ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 390,000 tabletDetail
61สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อเครื่องนำเสนอข้อมูลดิจิทัลความคมชัดสูง จำนวน 2 เครื่องDetail
62ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต (Platelet Apheresis with PAS) จำนวน 300 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
63ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการDetail
64ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
65ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 และ 1ปณ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
66คณะสังคมศาสตร์ซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
67ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนท 5 รายการDetail
68ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน 45,000 การทดสอบDetail
69ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
70คณะแพทยศาสตร์กล้องวิเคราะห์สภาพผิว จำนวน 1 กล้อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097589200Detail
71คณะแพทยศาสตร์หมึกเครื่องพิมพ์ HP 85A จำนวน 100 กล่องDetail
72สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดไมโครโฟนแบบมือถือคุณภาพสูงพร้อมกล่องบรรจุแบบหิ้วถือ จำนวน 2 ชุดDetail
73ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 56 รายการDetail
74คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุดDetail
75คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิท์โดยสารอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ 2 ตัว แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา 12 งวด จำนวน 1 งานDetail
76คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่และทรัพย์สินภายในบริเวณอาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 12 เดือนDetail
77ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 4,800 ชิ้นDetail
78ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา จำนวน 1 งานDetail
79ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ มศว นาแห้ว จ.เลย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
80คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการDetail
81ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Imatinib 100 mg film-coated tablet จำนวน 200 box(60 tablet)Detail
82วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
83สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 150 เครื่อง , 2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด , 3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุดDetail
84สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องภาพนิ่งและวีดิทัศน์ความคมชัด 4K สำหรับงานผลิตสื่อ Hybrid จำนวน 1 ชุดDetail
85ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการDetail
86ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 18,000 testDetail
87วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
88สำนักคอมพิวเตอร์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,552,400.-บาท
ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562- 11 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
89คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
90ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการDetail
91คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องศาลจำลอง จำนวน 1 งานDetail
92คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 600 รีมDetail
93คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 11-704) จำนวน 1 ชดDetail
94ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS-521 dn และ MX-521ade จำนวน 400 กล่อง
Detail
95คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
96ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการDetail
97ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการDetail
98ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg TabletDetail
99ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาจำนวน 2 รายการDetail
100ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาจำนวน 2 รายการDetail
101ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Tamsulosin hydrochloride prolong release 0.4 mg จำนวน 8,500 box(30 tablet)Detail
102วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โปรแกรม MonsoonSIM for Learning and Training Platform จำนวน 40 ลิขสิทธิ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
103สำนักคอมพิวเตอร์ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
104สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม จำนวน 1 ระบบDetail
105วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โปรแกรม Adobe Creative Could for Teams Education จำนวน 120 ชุด โดยวิธีคัดเลือกDetail
106ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา bicalutamide tablet 50 mg จำนวน 36,000 tabletDetail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อวัสดุแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการDetail
108ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเคมีภัณฑ์สำหรับซักผ้า จำนวน 6 รายการDetail
109คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
110ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารทึบรังสีชนิด Non- lonic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
111คณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
112คณะวิทยาศาสตร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่องDetail
113คณะวิทยาศาสตร์ระบบภาพประจำห้องบรรยาย 401 และ 403 (ชั้น 4 อาคาร 19) จำนวน 2 ชุดDetail
114ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
115คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
116ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 2 กลุ่มDetail
117คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปับอากาศ (ภาควิชาสังคมวิทยา ชั้น 5) จำนวน 1 ชุดDetail
118คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม ชั้น 4) จำนวน 1 ชุดDetail
119วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
120วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อเก้าอี้สำหรับจัดประชุม จำนวน 70 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
121ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องDetail
122ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการDetail
123คณะมนุษยศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการDetail
124คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
125ส่วนพัฒนากายภาพจำหน่ายพัสดุประจำปี 2562Detail
126คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
127ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซ่อมแซมหลังคาและทาสีโรงอาหาร จำนวน 1 งานDetail
128สำนักคอมพิวเตอร์ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2563
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
129คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
130คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุดDetail
131ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องDetail
132วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
133ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
134ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 36 รายการDetail
135ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 18,000 test (ครั้งที่ 2)Detail
136ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุดDetail
137ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุดDetail
138ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา จำนวน 2 รายการDetail
139ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กับอาคารเรียนและปฏิบัติการDetail
140สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 710 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
141ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา piperacillin 4 g and tazobactam 500 mg powder for solution for injection จำนวน 27,000 vialDetail
142ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 9) จำนวน 1 งานDetail
143คณะศิลปกรรมศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
144คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมศึกษาDetail
145ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน 30,000 การทดสอบDetail
146ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการDetail
147คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน 11-705) จำนวน 1 ชุดDetail
148คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ภาควิชาสังคมวิทยา) จำนวน 1 ชุดDetail
149ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
150ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
151ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องDetail
152ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์สายต่อน้ำเกลือ แบบข้อต่อตัวที จำนวน 1,100 box(50 piece)Detail
153ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 2 รายการDetail
154ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์อาคารบริการ ม.ล ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี จำนวน 1 งานDetail
155คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่องDetail
156คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ทะเบียน ฮฐ 3420 จำนวน 1 คันDetail
157คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน 11-705) จำนวน 1 ชุดDetail
158ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กระบอกวัดปริมาตรปัสสาวะ 2500 ml จำนวน 2,200 setDetail
159ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Hydralazine HCL 25 mg film coated tablet จำนวน 1,500,000 tabletDetail
160คณะแพทยศาสตร์เครื่องกระแทกนิ่วด้วยระบบ Dual Action ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097635899Detail
161คณะแพทยศาสตร์หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุดประเมินผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107223561Detail
162คณะแพทยศาสตร์ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107096078Detail
163คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวัดการทรงตัวด้วยกล้องความเร็วสูงระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097629287Detail
164คณะแพทยศาสตร์เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โดยการสัมผัสกระจกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097627617Detail
165ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
166ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์สายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด 6 MM x 6 FT จำนวน 14,850 pieceDetail
167คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องบรรยายอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
168วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร จำนวน 6,600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
169สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบวอเตอร์คูล จำนวน 1 ระบบDetail
170ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา
(ประจำเดือน มีนาคม – กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
Detail
171คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์ชุดจุลหัตถการสำหรับการฉีดสารพันธุกรรมปริมาณน้อยในเซลล์สิ่งมีชีวิต (Micro Injection System) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
172คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107086157Detail
173คณะแพทยศาสตร์ชุดระบบกำจัดกลิ่นฟอร์มัลดีไฮด์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097592578Detail
174คณะแพทยศาสตร์ระบบปฏิบัติการภายในห้องควบคุม พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการจำลองทางการแพทย์ จำนวน 3 ห้อง จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107229848Detail
175คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
176คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dry Machine) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
177สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมุลคลังสถาบัน (Institute Repository) และสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบDetail