หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคารDetail
2คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งานDetail
3สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งานDetail
4สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Detail
5คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัดDetail
6สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Detail
7คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63087560633Detail
8คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63097027927Detail
9คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
10คณะเศรษฐศาสตร์จ้างทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 11 - 14 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลDetail
11คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
12คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564Detail
13คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง นิสิตและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อขึ้นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล สำหรับเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563Detail
14คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 14 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
15ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 100,000 กิโลกรัมDetail
16ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 คันDetail
17ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คันDetail
18วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
19คณะพลศึกษาจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร จำนวน 1 งานDetail
20ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 474,500 กิโลกรัมDetail
21ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯข้าวสารและวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 หมวดDetail
22ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 402 รายการDetail
23ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 133 รายDetail
24ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
25ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (มศว องครักษ์)Detail
26ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่องDetail
27ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่องDetail
28ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน
Detail
29ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
30วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
31วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
32วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
33วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าลิขสิทธิ์ software software คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โปรแกรม Toon Boom Harmony Advance จำนวน 60 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
34คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 788 รายการDetail
35ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 402 รายการDetail
36บัณฑิตวิทยาลัย(เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
Detail
37ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS-521nd และ MX-521ade จำนวน 400 กล่องDetail
38สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่องDetail
39สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องสำรองและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่คุณภาพสูง ขนาด 1.5 KVADetail
40สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องฉายมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens
พร้อมติดตั้ง
Detail
41ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งานDetail
42ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
43ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
44ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 451,700 กิโลกรัมDetail
45ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งานDetail
46ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่องDetail
47ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คันDetail
48ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
49ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องDetail
50คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวของท่าทางและการเดิน
และระบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 ชุด
Detail
51คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อ เครื่องมือให้การรักษาการบาดเจ็บของข้อต่อ กล้ามเนื้อ
เร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ และลดการตึงตัวของพังผืดด้วยคลื่นวิทยุ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
53ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
54ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องผ่าตัดตาพร้อมกล้องผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
55ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
56คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการDetail
57คณะแพทยศาสตร์ชุดด้ามอุปกรณ์ผ่าตัดเนื้อเยื่อโพรงจมูกและกรอกระดูกฐานกะโหลกความเร็วรอบสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107206601Detail
58คณะแพทยศาสตร์ชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกหูและศัลยกรรมโสตประสาท
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107207062
Detail
59คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
60ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
61ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
62ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
63ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มDetail
64ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดถ่ายทอดภาพสำหรับตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
65ศูนย์บริการวิชาการจัดซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 และ สวพ.นครราชสีมา AM990Detail
66ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
67สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,000 เล่มDetail
68คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
69คณะเภสัชศาสตร์ซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
70คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดประสิทธิภาพปอดตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107292030Detail
71คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
72คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่องDetail
73ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
74ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึง
ผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
75ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
76ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
77ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพทางวีดิทัศน์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
78ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
79ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เครื่องDetail
80ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง
Detail
81คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุดDetail
82ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่Detail
83ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกำเนิดแสงสำหรับกล้องส่องตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
84คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือระงับความปวดที่เส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107001370Detail
85คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกชนิดผ่านกล้องพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107345920Detail
86ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 ชุด
Detail
87ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาดเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
88ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องส่องตรวจท่อไตแบบโค้งงอส่วนปลายได้ ชนิดวีดิทัศน์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
89ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
90ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 50 เครื่อง
Detail
91ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
92ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
93ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยสำหรับห้องผ่าตัด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่อง
Detail
94ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อตู้แช่ศพ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
95ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
96คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
97คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง แบบอัตโนมัติ (ภาคสนาม) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
98ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อตับ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
99ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบหน้าจอสัมผัส ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
100ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 12 เครื่อง
Detail
101คณะแพทยศาสตร์ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าจอประสาทตาพร้อมชุดต่อพ่วงอุปกรณ์ชี้นำแก้ไขสายตาเอียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107290692Detail
102คณะแพทยศาสตร์ชุดอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดิเทคชั่น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107001236Detail
103คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 6 เครื่องDetail
104ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 49 คิวบิกฟุต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
105ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องสแกนภายในช่องปากแทนการพิมพ์ฟัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
106ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติชนิดส่องช่องล้าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
108ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะและกรอกระดูก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
109ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 เครื่องDetail
110ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
111สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพมาตรฐานสำหรับห้องเรียนรวม ขนาด 240 ที่นั่งพร้อมติดตั้งDetail
112ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
113ศูนย์บริการวิชาการจ้ำงจัดกิจกรรมและจัดทำบูทนิทรรศกำรDetail
114ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
115ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสกัดสารพันธุกรรมและดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
116สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
117ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
118ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองผู้ป่วยและบุคลากรเมื่อเข้ามาภายในโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)Detail
119ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดาแบบครรภ์แฝด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
120ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
121ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
122ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผลิตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
123ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
124ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ 810 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
125ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 9 เครื่องDetail
126ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์แบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
127ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 เครื่องDetail
128ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจกพร้อมเลเซอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
129ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองชนิดพิเศษ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
130ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องตรวจวัดการทรงตัวด้วยกล้องความเร็วสูงระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
131ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
132ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคการกระตุ้นหัวใจและภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
133คณะสังคมศาสตร์จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุดDetail
134คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
135คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุดDetail
136ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
137ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดDetail
138ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาDetail
139ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Detail
140ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงตรวจทางสูติ-นรีเวช แบบปรับระดับควบคุมด้วยไฟฟ้า
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เตียง
Detail
141ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็นDetail
142ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผูืใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
143ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องยิงเสงเลเซอร์สำหรับลดภาวะปัสสาวะเล็ด ภาวะช่องคลอดแห้ง, กระชับช่องคลอดและปัญหาความผิดปกติทางนรีเวช ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
144ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
145ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
146ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดโค้งงอพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
147ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
148ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
149ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
150ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องกระแทกนิ่ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
151ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะแบบสองขั้วไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
152คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
153คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
154สำนักงานอธิการบดีซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
1. คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง
4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
Detail
155สำนักงานอธิการบดีซื้อชั้นเหล็ก ขนาด 90*45*180 ซ.ม. (กxยxส) จำนวน 30 ตู้Detail
156ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรถกระบะ จำนวน 1 คันDetail
157ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 คันDetail
158คณะศิลปกรรมศาสตร์เตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 เตา
Detail
159คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการDetail
160ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจภาควิเคราะห์ก๊าซและเครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะระงับความรู้สึกในห้องตรวจ MRI ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
161ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองข้างเตียงชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
162คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า และอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
163ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
164สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
165ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา (ประจำเดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
166คณะเภสัชศาสตร์ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับไมครอน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
167ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งานDetail
168คณะพยาบาลศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการDetail
169ศูนย์บริการวิชาการจ้างตัดต่องานในโครงการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
170สำนักงานอธิการบดีซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
Detail
171สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับพัฒนาสื่อ แอนนิเมชั่น 3 มิติDetail
172ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเซอร์กิตเบรคเกอร์ควบคุมไฟฟ้าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 แอมป์ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
173คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษาความผิดปกติของใบหน้าในสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
174คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
175คณะพยาบาลศาสตร์จ้างรถตู้ปรับอากาศ รับ - ส่ง นิสิตและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อขึ้นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล สำหรับเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564Detail
176สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่องDetail
177ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดDetail
178ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
179ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกชนิดเด็กแฝดและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
180ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดห้ิวถือ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
181ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาBenserazide 50mg + Levodopa 200 mg tablet จำนวน 120,000 เม็ดDetail
182ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
183ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาClopidogrel 75mg tablet จำนวน 174,000 เม็ดDetail
184ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 425,000 เม็ดDetail
185ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
186ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 7,000 การทดสอบDetail
187ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ชุดน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา จำนวน 5 รายการ
Detail
188ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำหนังสือนิทานพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
189สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
190ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์จอประสาทตาโดยการฉีดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
191ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้ (Pre-load)Detail
192สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
193สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการDetail
194สำนักงานอธิการบดีจ้างตกแต่งบริเวณพิธี และทำช่อดอกไม้แสดงความยินดีDetail
195คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น1-2 อาคารปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
196ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดการดูแลและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และยูทูป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
197ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดโค้งงอพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
198ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องตรวจวัดการทรงตัวด้วยกล้องความเร็วสูงระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
199ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรจากลมหายใจ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
200ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วย จำนวน 18 ห้องDetail
201ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
202คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็น เอ็ม อาร์ ความถี่ 500 เมกะเฮิรตซ์ (NMR Spectrometer 500 MHz) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
203คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
204คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
205สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
206คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 15 ห้อง 15-124 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
207คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารตัวอย่างโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermogravimetric Analyzer)Detail
208คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 24 กล่องDetail
209คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องสโมสรนิสิตฯ / ห้องผลิตสื่อฯ) จำนวน 2 ชุดDetail
210คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ห้อง 11-705 , ห้อง 11-902) จำนวน 2 เครื่องDetail
211คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 ตัวDetail
212คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง (Smart mom) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
213คณะเศรษฐศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่มสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Detail
214คณะศึกษาศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 50 เครื่อง
Detail
215สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการDetail
216ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกาศประกวดราคาซื้อชุดดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจภาควิเคราะห์ก๊าซและเครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะระงับความรู้สึก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
217วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 24 เครื่องDetail
218ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
219ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ประเภทDetail
220ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
Detail
221คณะแพทยศาสตร์ชุดหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63107366879Detail
222ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำหน้ากากผ้ามัสลิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
223ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำกระเป๋าสะพายหลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
224ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
Detail
225ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพทางวีดิทัศน์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
Detail
226โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เครื่องคอมพิวเตอร์ all In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 เครื่องDetail
227คณะมนุษยศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) 1 และ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน จำนวน 1 งานDetail
228คณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุงหลังคากันน้ำฝน อาคารพรีคลินิก จำนวน 1 งานDetail
229ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
230ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
231วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อ จักรเย็บผ้าแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
232คณะแพทยศาสตร์ชุดตู้ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมเครื่องให้สารน้ำสำหรับใช้ในห้อง MRI ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63127078604Detail
233ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
234สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการDetail
235ศูนย์บริการวิชาการเช่าพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
236ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ตำบลองครัก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
237ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 2 กลุ่มDetail
238คณะมนุษยศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
239คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงแบบเลนส์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 กล้องDetail
240ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Sodium Chloride 900mg/100ml Solution For injection/infusion 100 mlDetail
241ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Hydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film-coated tabletDetail
242ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒPitavastatin calcium 2 mg film-coated tabletDetail
243ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Atorvastatin 40 mg. Film coated tabletDetail
244ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกำเนิดแสงสำหรับกล้องส่องตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
245โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คันDetail
246คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 21 จอDetail
247คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่องDetail
248ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
249คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Energy Dispersive X-ray Spectrometer : EDS) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
250คณะแพทยศาสตร์ตู้เย็นเก็บศพ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63127178451Detail
251ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารทึบรังสีชนิด Non- Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
252ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
253ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
254ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะDetail
255ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
256สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ภาพถ่ายและวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมติดตั้ง ระยะที่ 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
257ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจภาควิเคราะห์ก๊าซและเครื่องติดตามสัญยาณชีพขณะระงับความรู้สึก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
258ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
259ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 6 รายการDetail
260คณะศิลปกรรมศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Detail
261สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 51 เครื่องDetail
262คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
263ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดเลือด
(Platelet Apheresis with PAS) จำนวน 200 ชุด
Detail
264ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง สำหรับใช้ในการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ
(Automated Blood Processing NLR Set) จำนวน 1,700 ถุง
Detail
265ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 350 ชุดDetail
266ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 9 รายการDetail
267สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)Detail
268ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2Detail
269ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคการกระตุ้นหัวใจและภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
270สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 จำนวน 300 เล่มDetail
271สำนักงานอธิการบดีซื้ออิเล็กทรอนิกส์บอร์ด พร้อมขาตั้งล้อลาก จำนวน 1 เครื่องDetail
272ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
Detail
273สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อประตูตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 3 ชุดDetail
274วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับสังคมผู้สูงวัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
275คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
276คณะแพทยศาสตร์ชุดจอสำหรับดูภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63127414096Detail
277ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อบันไดเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุดDetail
278ศูนย์กีฬาฯซื้อ เครื่องวัดข้อมูลในการวิ่งความยาว 30 เมตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
279คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟพร้อมอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
280คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อชุดติดตามข้อมูลทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
281คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์แบบจำลองการเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
282คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 14 ช่องสัญญาณ ด้วยระบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
283คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกล้ามเนื้อDetail
284ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
285คณะวิทยาศาสตร์ขาดทอดตลาด 1545 รายการDetail
286ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
287สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง(Next Generation Firewall)
จำนวน 1 ระบบ
Detail
288สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการDetail
289คณะวิทยาศาสตร์ประกาศยกเลิกขาดทอดตลาด 1,545 รายการDetail
290คณะวิทยาศาสตร์ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด 1,545 รายการDetail
291คณะศึกษาศาสตร์งานปรับปรุงระบบ wifi จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
292ส่วนพัฒนากายภาพซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชนิด Laser ความสว่างไม่น้อยกว่า 12,000 Ansi Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องDetail
293ส่วนพัฒนากายภาพจ้างทาสีภายนอกอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน 1 งานDetail
294ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลางDetail
295ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียวDetail
296ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
297คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
298คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรมขนาด เอ4 จำนวน 500 รีมDetail
299คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอดDetail
300ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
301ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดความร้อนควบคุมความชื้นด้านเดียว จำนวน 990 ชุดDetail
302ศูนย์บริการวิชาการจ้างเผยแพร่สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพนิ่ง “มนุษย์ไฟฟ้า” จำนวน 40 รูป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
303ศูนย์บริการวิชาการจ้างผลิตคลิปให้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 7 ตอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
304สำนักงานอธิการบดีรายการเพิ่ม User SAP License 40 UserDetail
305คณะแพทยศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเลี้ยงเซลล์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017153395Detail
306คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้องในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017155577Detail
307สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดขายตั้งแต่วันที่ 11 -27 มกราคม 2564
Detail
308ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
309ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรถกระบะDetail
310ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับทำหัตถการ จำนวน 9 รายการDetail
311คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทักษะการออกแบบทางทัศนศิลป์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
312บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ รวม 2 คัน จำนวน 2 รายการDetail
313บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ รวม 3 คัน จำนวน 2 รายการDetail
314บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการDetail
315บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
316บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
317บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการDetail
318บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 งานDetail
319บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุดและเข้าเล่ม รวม 33 ชุด จำนวน 1 งานDetail
320บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 งานDetail
321บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุดและเข้าเล่ม รวม 48 ชุด จำนวน 1 งานDetail
322บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อดอกไม้ พร้อมธูป-เทียน จำนวน 12 กำDetail
323บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำมันสำหรับรถตู้ ทะเบียน ฮฐ 2300 จำนวน 29.92 ลิตรDetail
324บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุดDetail
325บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการDetail
326บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการDetail
327บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุดและเข้าเล่ม รวม 50 ชุด จำนวน 1 งานDetail
328บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการDetail
329บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
330สำนักงานอธิการบดีจ้างปรับปรุงพื้นและผนังห้องทำงานและห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมDetail
331คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อทางแพทย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017269923Detail
332ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
333คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางด้านนวัตกรรมการออกแบบทัศนศิลป์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
334ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำ Youtube Facebook โครงการ Instragram และ Twitter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
335คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 5-10 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017311960Detail
336วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
337วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
338ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อบันไดเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
339ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเซอร์กิตเบรคเกอร์ควบคุมไฟฟ้าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 แอมป์ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
340ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ จำนวน 1 ชุดDetail
341สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์Detail
342ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
343ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ขนาดเล็กพิเศษ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
344ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดหัวจับเปิดกระจกตาDetail
345วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ All In One ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่่า 21 นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
346ศูนย์บริการวิชาการจ้างผลิตนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
347ศูนย์บริการวิชาการจ้างรื้อถอนและติดตั้งนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
348คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบสำรองน้ำคณะแพทยศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017376836Detail
349ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 390,000 tabletDetail
350วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับสังคมผู้สูงวัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
351สำนักงานอธิการบดีซื้อระบบสำรองข้อมูล ระบบบริหารข้อมูลมหาวิทยาลัยDetail
352วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบหัวฉีด จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
353ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อเตียงไฟฟ้าDetail
354บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
355บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการDetail
356บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
357บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รวม 3 วัน จำนวน 1 คันDetail
358บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งานDetail
359บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ รวม 3 คัน จำนวน 2 รายการDetail
360บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการDetail
361บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการDetail
362ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินงานประชุมและผลิตสื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
363วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
364ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำ Trend Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
365สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ฯDetail
366ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
367คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่องDetail
368คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่องDetail
369ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet จำนวน 3,800 box(56 tablet)Detail
370ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Major Set จำนวน 1 ชุดDetail
371ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของ สัญญาณชีพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
372คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงภายในห้องพักนิสิตแพทย์หญิง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64027065412
Detail
373ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิม์และผงหมึกDetail
374คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน MDL ชั้น 2 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64027184331Detail
375คณะวิทยาศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 26 เครื่องDetail
376วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
377คณะวิทยาศาสตร์ขายทอดตลาด 1523 รายการ ณ โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDetail
378คณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1303, 1304 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
379คณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1712A แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
380คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทักษะ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
Detail
381ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินงานสัมมนาและผลิตสื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างดำเนินงานสัมมนาและผลิตสื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
382คณะแพทยศาสตร์งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64027184331
Detail
383ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคการกระตุ้นหัวใจและภาควัดความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 3)
Detail
384คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) 1 และ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคมDetail
385คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
386ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR
จำนวน 5,000 การทดสอบ
Detail
387ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 3 จำนวน 1 งานDetail
388ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา จำนวน 2 รายการDetail
389ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบสามชิ้นDetail
390ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
391ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับเตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรม ห้องเตรียมน้ำยา, ห้องเตรียมตัวอย่างควบคุมผลบวกและห้องปฏิกิริยาพีซีอาร์ จำนวน 1 งานDetail
392สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 293 รายการDetail
393สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายDetail
394คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ประตู จำนวน 3 ชุดDetail
395คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุดDetail
396คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมพื้นและเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ จำนวน 1 งานDetail
397คณะเภสัชศาสตร์ประมูลขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 99 รายการDetail
398ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินงานสัมมนาและผลิตสื่อ จำนวน 1 งานDetail
399ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันDetail
400สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่องDetail
401ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet จำนวน 2,000 box(60 tablet)Detail
402ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา จำนวน 2 รายการDetail
403คณะศึกษาศาสตร์การประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 180 รายการDetail
404คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037104494Detail
405คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องDetail
406วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุดDetail
407สำนักงานอธิการบดีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (280 รายการ)Detail
408คณะวิทยาศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลด้านวิทยาการข้อมูล จำนวน 56 เครื่องDetail
409ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลาง ครั้งที่ 2Detail
410คณะพยาบาลศาสตร์ประมูลขายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1,145 รายการDetail
411คณะพยาบาลศาสตร์ประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 11 รายการDetail
412วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
413ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Imatinib 100 mg tablet จำนวน 160 box(60 tablet)Detail
414ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุดDetail
415คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 12 รายการDetail
416ส่วนพัฒนากายภาพขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 62 รายการDetail
417บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการDetail
418บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 6 รายการDetail
419บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
420บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
421สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 29 รายการDetail
422ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
423บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
424บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการDetail
425บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 2 รายการDetail
426บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการDetail
427บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการDetail
428บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการDetail
429บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
430บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
431บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
432บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
433บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อโปรแกรม IBM SPSS Software แบบซื้อขาด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
434บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อชุดหนังสือแบบประเมินทางจิตวิทยา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุดDetail
435บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564Detail
436บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู จำนวน 1 งานDetail
437บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์รายปี (ไม่รวมอะไหล่) รวม 2 ชุด จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564Detail
438บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
439คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดเตียงผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด, โคมไฟผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่ติดเพดานชนิดโคมเดี่ยวหลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037279417Detail
440วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
441วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
442ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว ครั้งที่ 2Detail
443ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างปูกระเบื้องไวนิล จำนวน 1 งานDetail
444สำนักงานอธิการบดี
จ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP (40 User) รอบที่ 2
Detail
445สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
446ศูนย์กีฬาฯงานจ้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารกีฬา 3 จำนวน 1 งานDetail
447ศูนย์บริการวิชาการจ้างผลิตสื่อและดำเนินงานสัมมนา จำนวน 1 รายการDetail
448ศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์Detail
449ส่วนพัฒนากายภาพขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2563 จำนวน 626 รายการDetail
450คณะศึกษาศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 3 งานDetail
451ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการDetail
452คณะเภสัชศาสตร์ประมูลขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 30 รายการDetail
453คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการDetail
454คณะมนุษยศาสตร์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์Detail
455คณะพลศึกษาประกวดราคาจ้าง งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ศูนย์ออกกำลังกาย มศว จำนวน 1 งานDetail
456วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
457คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่องDetail
458โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2563 จำนวน 41 รายการDetail
459วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออุปกรณ์หน้าจอพร้อมปากกาสำหรับวาดภาพดิจิทัลพร้อมระบบสัมผัสและฐานติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
460วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
Detail
461คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037553572Detail
462คณะแพทยศาสตร์ชุดเตียงนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037563640Detail
463คณะแพทยศาสตร์เครื่องหล่อเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037434751Detail
464ส่วนพัฒนากายภาพครุภัณฑ์ระบบเสียงสำหรับชุดประชุมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบDetail
465สำนักงานอธิการบดีจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) จำนวน 1 งานDetail
466สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการDetail
467คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร (อาคาร11) จำนวน 2 ตัวDetail
468ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
469คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างงานทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันซึมขอบหน้าต่าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
470คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง
Detail
471คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ (บ่อบำบัดน้ำเสียอาคารหอพัก A และ B จำนวน 1 รายการ, บ่อบำบัดน้ำเสียห้องปฏิบัติการ ชั้น 10 จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64047132139Detail
472บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการDetail
473บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 9 รายการDetail
474บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อหนังสือ ร้อยประเมินหรือจะสู้...ครูคนหนึ่ง จำนวน 100 เล่มDetail
475คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงหอจัดแสดงงานศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๑-๒ จำนวน ๑ งานDetail
476ส่วนพัฒนากายภาพจ้างออกแบบปรับปรุงหอประชุม มศว ประสานมิตรDetail
477วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยค่าจ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 รายการDetail
478ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงห้องเรียน ห้อง14-503 (อาคาร 14) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
479คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์เด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037434377Detail
480คณะแพทยศาสตร์เครื่องฉายแสงอาทิตย์ชนิดเทียมเฉพาะส่วน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64047342330Detail
481ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบและเว็บไซต์ จำนวน 2 รายการDetail
482ศูนย์บริการวิชาการจ้างฝึกอบรมและดูแลระบบ Google จำนวน 2 รายการDetail
483คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงหอจัดแสดงงานศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๑-๒ จำนวน ๑ งานDetail
484ศูนย์บริการวิชาการจ้างบริหารจัดการสื่อออนไลน์ จำนวน 1 รายการDetail
485ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุดDetail
486ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชุดDetail
487คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
488บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 4610-007-031 พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่องDetail
489บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำเสื้อแจ๊คเก็ทกึ่งสูท จำนวน 150 ตัวDetail
490บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างล้างและบริการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดแผ่นกรองอากาศ PM 2.5 รวม 9 เครื่อง จำนวน 3 รายการDetail
491บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
492บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
493บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
494บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
495ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูล จำนวน 1 งานDetail
496ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบกราฟฟิกและอินเตอร์เฟสทุกระบบ จำนวน 1 งาน
Detail
497ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน
Detail
498ศูนย์บริการวิชาการจ้างปรับแต่งคลิปให้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
Detail
499ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพนิ่ง จำนวน 1 รายการDetail
500คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
501คณะแพทยศาสตร์ระบบควบคุมอากาศสะอาด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037434529Detail
502สำนักงานอธิการบดีจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
503ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลาง ครั้งที่ 3Detail
504สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปรับปรุงหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่)
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช
Detail
505ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดประสาทหูเทียม จำนวน 3 ชุดDetail
506ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 3 ถังDetail
507ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบมหาวิทยาลัยDetail
508ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 รายการDetail
509ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาสกัดและตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 5000 การทดสอบDetail
510ศูนย์บริการวิชาการยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
511คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037393985Detail
512สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยรั่วอาคาร จำนวน 1 งานDetail
513ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองผู้เป็นไข้Detail
514คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงอาคารกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037395381Detail
515ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 3 เดือนDetail
516ส่วนพัฒนากายภาพประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
517คณะแพทยศาสตร์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64057246709Detail
518คณะมนุษยศาสตร์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2)Detail
519ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ U2T covid week โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
520ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโช๊คประตูอัตโนมัติ แบบผลักเข้าและดึงออกพร้อมติดตั้ง
จำนวน 20 Unit
Detail
521คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักบุคลากรทางการแพทย์ (C) ชั้น 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64057402121Detail
522คณะแพทยศาสตร์เครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี และลบรอยสัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64057412936Detail
523คณะแพทยศาสตร์เครื่องเลเซอร์เพื่อผิวกระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย รักษาความผิดปกติของเม็ดสี ลดรอยแองและกำจัดขน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64057426168Detail
524ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อบันไดเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุดDetail
525ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษศํลยกรรมอุบัติเหตุ 14/1 จำนวน 1 งานDetail
526วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือกDetail
527สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2Detail
528ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาสกัดและตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time
RT-PCR (ครั้งที่ 2) จำนวน 5000 การทดสอบ
Detail
529ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 5 จำนวน 1 งานDetail
530ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำสื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
531ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
532ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาห้องเก็บของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ จำนวน 1 งานDetail
533คณะมนุษยศาสตร์เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 24 เครื่องDetail
534คณะมนุษยศาสตร์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 3)Detail
535คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องลิฟท์โดยสารอาคารเรียนคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) จำนวน 1 งานDetail
536คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องDetail
537ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านประตูอโศกมนตรี จำนวน 1 งานDetail
538คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการDetail
539คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบหอพักอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
540ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอดDetail
541ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตรDetail
542ส่วนพัฒนาความยั่งยืนงานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองศีรษะกระบือ จำนวน 1 งานDetail
543คณะศึกษาศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
544คณะพลศึกษาจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 3 เครื่องDetail
545คณะแพทยศาสตร์ระบบรักษาและป้องกันความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64037434627Detail
546คณะพลศึกษาจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่องDetail
547บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
548บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องDetail
549บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการDetail
550บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างส่งไปรษณีย์ รวม 47 ฉบับ จำนวน 9 รายการDetail
551บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 3960-001-008 และ 3960-001-001 จำนวน 2 ตัวDetail
552บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
553บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการDetail
554บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างปรินส์สีพร้อมเข้าเล่ม และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 6 รายการDetail
555บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างปรินส์สีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 เล่มDetail
556บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการDetail
557บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ จำนวน 1 รายการDetail
558บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างปรินส์และเข้าเล่ม และถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
559บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
560ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 9 รายการDetail
561สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบฉายภาพมาตรฐานสำหรับห้องเรียนขนาด 240ที่นั่ง พร้อมติดตั้งDetail
562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงDetail
563คณะพลศึกษาจัดซื้อลู่ว่ายน้ำ จำนวน 9 เส้นDetail
564ส่วนพัฒนาความยั่งยืนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน
Detail
565ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงส่วนส่งเสริมบริการการศึกษา จำนวน 1 งานDetail
566คณะมนุษยศาสตร์งานปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)Detail
567คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
568ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และ Influenza A/B
จำนวน 42 กล่อง
Detail
569สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic) มศว องครักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
570ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินการระบบการสนับสนุน Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
571ศูนย์บริการวิชาการจ้าง PR Management Fee For โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
572ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบสื่อและเขียนสคริป โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
573วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้น ชั้น 14 16 17 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
574วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับโถงหน้าลิฟต์และกั้นห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
575ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดศูนย์กลางติดตามของสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุดDetail
576บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการDetail
577บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
578บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
579บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างทำตรายางด้ามไม้ รวม 9 อัน จำนวน 4 รายการDetail
580บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างทำกรอบ A4 จำนวน 3 กรอบDetail
581บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
582บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
583บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำมันสำหรับรถตู้ ทะเบียน ฮฐ 2300 จำนวน 36.59 ลิตรDetail
584บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการDetail
585บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
586บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการDetail
587บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการDetail
588บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการDetail
589บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการDetail
590บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
591บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างล้างและบริการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-045 และ 4120-001-046 จำนวน 2 เครื่อง รวมจำนวน 4 รายการDetail
592บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุดเข้าเล่ม รวม 57 ชุด จำนวน 1 งานDetail
593บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ รวม 4 คัน จำนวน 2 รายการDetail
594บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 จำนวน 3 วันDetail
595บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
596บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
597ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งานDetail
598ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงส่วนส่งเสริมบริการการศึกษา จำนวน 1 งานDetail
599ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
600คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
601ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55 รายการDetail
602สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic) มศว องครักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2Detail
603วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
604วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือกDetail
605ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างก่อสร้างร้านค้าปัญญาเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
606ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยศูนย์ผู้สูงวัย จำนวน 12 รายการDetail
607วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
608ศูนย์บริการวิชาการเช่าช่องสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
609ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำ prototype (Visualization Report) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
610ศูนย์บริการวิชาการจ้างดำเนินการจัดทำ Data Cleansing จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
611ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาฐานข้อมูลและออกแบบ Data mining จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
612ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำเอกสาร (การออกแบบ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
613ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Data ingestion จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
614ศูนย์บริการวิชาการจ้างผสานชุดข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
615ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบชุดข้อมูลที่ผ่านการเชื่อมโยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
616ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
617ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
618ศูนย์บริการวิชาการจ้างตัดต่อและเติมเสียง VDO จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
619ศูนย์บริการวิชาการจ้างถ่ายทำ VDO จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
620คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับคลินิกทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
621คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วน จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
622ศูนย์บริการวิชาการซื้อโปรแกรม 1. โปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล RDBMS 2. โปรแกรมในการจัดทำ Data Analytic และ Data Visualization 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
623คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 12 กล่องDetail
624คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงห้อง 11-101 อาคารคณะสังคมศาสตร์และปรับปรุงห้อง 11-605 อาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
625ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
626คณะแพทยศาสตร์ระบบรักษาและป้องกันความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64067421825Detail
627วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
628บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งรั่วจากห้องน้ำชาย ชั้น 6 ลงบนฝ้าห้องน้ำชายชั้น 5 รวม 3 รายการ จำนวน 1 งานDetail
629บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 3 รายการDetail
630บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 4610-007-022, 4610-007-023, 4610-007-025, 7440-060-012 และ 7440-060-013 โดยดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมค่าบริการ จำนวน 5 เครื่องDetail
631บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
632สำนักงานอธิการบดีจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดีDetail
633สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP (100 user) รอบที่ 1Detail
634คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมจ้างปรับปรุง โครงการปรับปรุงต่อเติม และตกแต่งพื้นที่ ชั้น 15 และชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีDetail
635ศูนย์บริการวิชาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
636คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมการประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 55 รายการ แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE
Detail
637วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อระบบตัดต่อและบันทึกเสียงสตูดิโอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
638ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 6 จำนวน 1 งานDetail
639วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อระบบตัดต่อและผสมเสียงในโรงภาพยนตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
640คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
641คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นนั่งชนิดพับได้ จำนวน 1 คันDetail
642คณะสังคมศาสตร์จ้างเดินระบบไฟฟ้าและการควบคุม จำนวน 1 งานDetail
643ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขายโดยวิธีทอดตลาดวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอนDetail
644คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ชั้น 10 อาคาร 2) จำนวน 1 ชุดDetail
645ศูนย์บริการวิชาการจ้างแปลง file และนำเข้าระบบ youtube จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
646ศูนย์บริการวิชาการจ้างผลิตรายการข่าวสั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
647ศูนย์บริการวิชาการจ้างผลิตแอนนิเมชั่นประกอบรายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
648คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
649วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi6 สำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
650ศูนย์บริการวิชาการชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
651ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯระบบควบคุมการแยกจอควบคุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดDetail
652ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างทำของ จำนวน 6 รายการDetail
653คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 300 รีมDetail
654สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึก จำนวน 20 รายการDetail
655บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
656บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
657บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
658บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการDetail
659บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 9 รายการDetail
660บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
661บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างทำกรอบ A4 จำนวน 2 กรอบDetail
662บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างส่งไปรษณีย์ในประเทศ จำนวน 8 ฉบับDetail
663บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างปรินส์พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการDetail
664บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมาบริการใช้โปรแกรม ZOOM (อายุการใช้งาน 1 ปี) จำนวน 3 รายการDetail
665บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
666บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อชุดหนังสือแบบประเมินทางจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
667บัณฑิตวิทยาลัยงานทาพื้นกันซึมดาดฟ้า อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
668คณะสังคมศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการDetail
669คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวDetail
670คณะวิทยาศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1815 จำนวน 1 งานDetail
671คณะพลศึกษาประมูลขายพัสดุ จำนวน 2 รายการDetail
672สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Campus License) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กำหนดขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคม 2564
Detail
673สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
674สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการDetail
675สำนักงานอธิการบดีจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 5,800 ปกDetail
676ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประมูลขายครุภัณฑ์ประกอบอาคารหน่วยบริการจ่ายกลาง จำนวน 40 รายการDetail
677คณะศึกษาศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเรียนDetail
678คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
679สำนักงานอธิการบดีซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวน 5,500 รีมDetail
680ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนDetail
681ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการDetail
682ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อครุภํณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
683ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 กลุ่มDetail
684คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานDetail
685วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือกDetail
686คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
687คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565Detail
688ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
689คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และทรัพย์สินอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งานDetail
690สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 19 รายการDetail
691โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)การจ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)Detail
692คณะกายภาพบำบัดขายทอดตลาดพัสดุDetail
693สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการDetail
694ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้ (Pre-loaded)Detail