หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งานDetail
2คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
3คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 18 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1Detail
4คณะแพทยศาสตร์จ้างเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62087533336Detail
5คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน งวดประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)Detail
6ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
7คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
8ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานDetail
9คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62087486737
Detail
10ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งานDetail
11คณะสหเวชศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัดDetail
12วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
13คณะมนุษยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะมนุษยศาสตร์Detail
14วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
15ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างกำจัดขยะติดเชื้อDetail
16ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่องDetail
17ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 10 เครื่องDetail
18ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
19ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 439,200 กิโลกรัมDetail
20ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 เส้นทางDetail
21ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
22คณะพลศึกษาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษาDetail
23ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
24โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาการจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563Detail
25วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
26วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดุแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
27วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
28วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
29สำนักงานบริหารกิจการหอพักจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคารDetail
30ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
31ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาคDetail
32ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ 12 หมวด 429 รายการDetail
33คณะพลศึกษาเรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตลอดปี จำนวน 3 เครื่อง
Detail
34สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็วสูง 10 Mbps ต้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงปลายทาง โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เส้นทางDetail
35สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN
ความเร็วสูง 20 Mbps ต้นทาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
36สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN
ความเร็วสูง 20 Mbps
ต้นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ถึงปลายทาง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
37สำนักคอมพิวเตอร์เช่าวงจรสื่อสารผ่านระบบMPLS ความเร็ว 100 Mbps
ต้นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงปลายทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
38สำนักคอมพิวเตอร์เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้
1.เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็วสูง 40 Mbps ต้นทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 1 เส้นทาง
2.เช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็วสูง 40 Mbps
ต้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 1 เส้นทาง
Detail
39ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 600 ชุดDetail
40ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกร็ดโลหิต จำนวน 300 ชุดDetail
41คณะสังคมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการDetail
42สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Detail
43ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
44ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
45ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
Detail
46สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดส่งสัญญาณวีดิทัศน์แบบไร้สายความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุดDetail
47สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องDetail
48ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563) จำนวน 1 งานDetail
49ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเฉพาะ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563) จำนวน 1 งานDetail
50สำนักงานบริหารกิจการหอพักจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งานDetail
51ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 เส้นทางDetail
53ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่Detail
54ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 10 รายการDetail
55ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
56ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
57ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 14,400 การทดสอบDetail
58ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- กันยายน 2563) จำนวน 1 งานDetail
59ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 390,000 tabletDetail
60สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อเครื่องนำเสนอข้อมูลดิจิทัลความคมชัดสูง จำนวน 2 เครื่องDetail
61ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต (Platelet Apheresis with PAS) จำนวน 300 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
62ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการDetail
63ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
64ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 และ 1ปณ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
65คณะสังคมศาสตร์ซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
66ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนท 5 รายการDetail
67ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน 45,000 การทดสอบDetail
68ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
69คณะแพทยศาสตร์กล้องวิเคราะห์สภาพผิว จำนวน 1 กล้อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097589200Detail
70คณะแพทยศาสตร์หมึกเครื่องพิมพ์ HP 85A จำนวน 100 กล่องDetail
71สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดไมโครโฟนแบบมือถือคุณภาพสูงพร้อมกล่องบรรจุแบบหิ้วถือ จำนวน 2 ชุดDetail
72ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 56 รายการDetail
73คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุดDetail
74คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิท์โดยสารอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ 2 ตัว แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา 12 งวด จำนวน 1 งานDetail
75คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่และทรัพย์สินภายในบริเวณอาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 12 เดือนDetail
76ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 4,800 ชิ้นDetail
77ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา จำนวน 1 งานDetail
78ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ มศว นาแห้ว จ.เลย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
79คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการDetail
80ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Imatinib 100 mg film-coated tablet จำนวน 200 box(60 tablet)Detail
81วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
82สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 150 เครื่อง , 2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด , 3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุดDetail
83สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องภาพนิ่งและวีดิทัศน์ความคมชัด 4K สำหรับงานผลิตสื่อ Hybrid จำนวน 1 ชุดDetail
84ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการDetail
85ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 18,000 testDetail
86วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
87สำนักคอมพิวเตอร์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,552,400.-บาท
ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562- 11 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
88คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
89ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการDetail
90คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องศาลจำลอง จำนวน 1 งานDetail
91คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 600 รีมDetail
92คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 11-704) จำนวน 1 ชดDetail
93ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS-521 dn และ MX-521ade จำนวน 400 กล่อง
Detail
94คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
95ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการDetail
96ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการDetail
97ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg TabletDetail
98ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาจำนวน 2 รายการDetail
99ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาจำนวน 2 รายการDetail
100ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Tamsulosin hydrochloride prolong release 0.4 mg จำนวน 8,500 box(30 tablet)Detail
101วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โปรแกรม MonsoonSIM for Learning and Training Platform จำนวน 40 ลิขสิทธิ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
102สำนักคอมพิวเตอร์ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2562
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
103สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม จำนวน 1 ระบบDetail
104วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โปรแกรม Adobe Creative Could for Teams Education จำนวน 120 ชุด โดยวิธีคัดเลือกDetail
105ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา bicalutamide tablet 50 mg จำนวน 36,000 tabletDetail
106ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อวัสดุแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการDetail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเคมีภัณฑ์สำหรับซักผ้า จำนวน 6 รายการDetail
108คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
109ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารทึบรังสีชนิด Non- lonic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
110คณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
111คณะวิทยาศาสตร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่องDetail
112คณะวิทยาศาสตร์ระบบภาพประจำห้องบรรยาย 401 และ 403 (ชั้น 4 อาคาร 19) จำนวน 2 ชุดDetail
113ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
114คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
115ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 2 กลุ่มDetail
116คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปับอากาศ (ภาควิชาสังคมวิทยา ชั้น 5) จำนวน 1 ชุดDetail
117คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม ชั้น 4) จำนวน 1 ชุดDetail
118วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
119วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อเก้าอี้สำหรับจัดประชุม จำนวน 70 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
120ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องDetail
121ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการDetail
122คณะมนุษยศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการDetail
123คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
124ส่วนพัฒนากายภาพจำหน่ายพัสดุประจำปี 2562Detail
125คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
126ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซ่อมแซมหลังคาและทาสีโรงอาหาร จำนวน 1 งานDetail
127สำนักคอมพิวเตอร์ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2563
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
128คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
129คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุดDetail
130ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องDetail
131วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
132ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
133ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 36 รายการDetail
134ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 18,000 test (ครั้งที่ 2)Detail
135ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุดDetail
136ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุดDetail
137ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา จำนวน 2 รายการDetail
138ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กับอาคารเรียนและปฏิบัติการDetail
139สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 710 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
140ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา piperacillin 4 g and tazobactam 500 mg powder for solution for injection จำนวน 27,000 vialDetail
141ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 9) จำนวน 1 งานDetail
142คณะศิลปกรรมศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
143คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมศึกษาDetail
144ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน 30,000 การทดสอบDetail
145ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการDetail
146คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน 11-705) จำนวน 1 ชุดDetail
147คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ภาควิชาสังคมวิทยา) จำนวน 1 ชุดDetail
148ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
149ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
150ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องDetail
151ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์สายต่อน้ำเกลือ แบบข้อต่อตัวที จำนวน 1,100 box(50 piece)Detail
152ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 2 รายการDetail
153ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์อาคารบริการ ม.ล ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี จำนวน 1 งานDetail
154คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่องDetail
155คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ทะเบียน ฮฐ 3420 จำนวน 1 คันDetail
156คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน 11-705) จำนวน 1 ชุดDetail
157ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กระบอกวัดปริมาตรปัสสาวะ 2500 ml จำนวน 2,200 setDetail
158ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Hydralazine HCL 25 mg film coated tablet จำนวน 1,500,000 tabletDetail
159คณะแพทยศาสตร์เครื่องกระแทกนิ่วด้วยระบบ Dual Action ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097635899Detail
160คณะแพทยศาสตร์หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว พร้อมชุดประเมินผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107223561Detail
161คณะแพทยศาสตร์ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107096078Detail
162คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวัดการทรงตัวด้วยกล้องความเร็วสูงระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097629287Detail
163คณะแพทยศาสตร์เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โดยการสัมผัสกระจกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097627617Detail
164ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
165ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์สายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด 6 MM x 6 FT จำนวน 14,850 pieceDetail
166คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องบรรยายอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
167วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร จำนวน 6,600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
168สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบวอเตอร์คูล จำนวน 1 ระบบDetail
169ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา
(ประจำเดือน มีนาคม – กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
Detail
170คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์ชุดจุลหัตถการสำหรับการฉีดสารพันธุกรรมปริมาณน้อยในเซลล์สิ่งมีชีวิต (Micro Injection System) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
171คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107086157Detail
172คณะแพทยศาสตร์ชุดระบบกำจัดกลิ่นฟอร์มัลดีไฮด์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097592578Detail
173คณะแพทยศาสตร์ระบบปฏิบัติการภายในห้องควบคุม พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการจำลองทางการแพทย์ จำนวน 3 ห้อง จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107229848Detail
174คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
175คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dry Machine) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
176สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมุลคลังสถาบัน (Institute Repository) และสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบDetail
177คณะเภสัชศาสตร์ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 51 รายการDetail
178คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยคณะธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ
Detail
179คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจอัลตราซาวน์ชนิด 4 มิติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบเก็บภาพและรายงานผล
แบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097635414
Detail
180คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 1 เครื่องDetail
181คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 11-705-2) จำนวน 1 ชุดDetail
182คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ (ฮฐ 3420) จำนวน 1 คันDetail
183คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 02/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 นั้น
งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 6,490,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Detail
184สำนักหอสมุดกลางประมูลขายพัสดุ จำนวน 5 รากยารDetail
185คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63027440925Detail
186คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านกระดาษคำตอบ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63027450350Detail
187วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
188วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 200 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
189วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1,000 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
190วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
191วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
192วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ 100 ปอนด์ A3 จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
193คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
194ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Levetiracetam 500 mg film coated tablet จำนวน 1,300 box(60 tablet)Detail
195ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
196ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่องDetail
197วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือกDetail
198ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ
ด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
199ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
200ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงตรวจทางสูติ-นรีเวชแบบปรับระดับควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เตียงDetail
201ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดสกัดและวิเคราะห์ผลสารพันธุกรรม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
202ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP)Detail
203ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องทำแห้งภายใต้อุณหภูมิเย็นจัด (Freeze Dryer)Detail
204ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์ ระบบความชัด (4K) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
205ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Color Display พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุดDetail
206ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอลลงบนจอภาพแบบไร้สาย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
207ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดโต๊ะตรวจวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก ระบบวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด
Detail
208ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
209คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
210คณะมนุษยศาสตร์ซื้อเก้าอี้นั่งเรียน จำนวน 400 ตัวDetail
211ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลอง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
212ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมที่วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง
Detail
213สำนักคอมพิวเตอร์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 40 ตัว 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2563 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
214ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
215ศูนย์บริการวิชาการจ้างรถบัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
216ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดกิจกรรมสันทนาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
217คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC-Photodiode array detector) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
218ส่วนพัฒนากายภาพขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 105 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
219ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองสร้างสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
220ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
221คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 11-705-1) จำนวน 1 ชุดDetail
222คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ชั้น 7 อาคารบริการฯ) จำนวน 1 ชุดDetail
223คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมฝ้าและทาสี (ชั้น 5 ภาควิชาสังคมวิทยา) จำนวน 1 งานDetail
224คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 12 กล่องDetail
225คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมประตู จำนวน 1 งานDetail
226คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 1 งานDetail
227ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
228สำนักหอสมุดกลางซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 540,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2Detail
229วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
230วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 20 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
231คณะศึกษาศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวน 738 รายการ
Detail
232ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
233สำนักคอมพิวเตอร์ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับประจำตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ (Top of Rack Switch) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2563
โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
234คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ 47 รายการDetail
235ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
236ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตู้Detail
237คณะพลศึกษาจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะพลศึกษา มศว องครักษ์Detail
238คณะเภสัชศาสตร์ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 6 เครื่องDetail
239ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 80 เครื่องDetail
240ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
241ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
242ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
243ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดูดเสมหะติดฝาผนัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 เครื่องDetail
244วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 75 amp จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
245วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ จำนวน 6 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
246คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สื่อโสตประจำห้องการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
Detail
247คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการDetail
248คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
249คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องทำแห้งอาหารแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
250ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ชั้น 19 จำนวน 1 งานDetail
251คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องทำแห้งพอลิเมอร์แบบแช่เยือกแข็งภายใต้สุญญากาศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
252ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 11 เครื่องDetail
253ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดลเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
254ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดชนิด 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุดDetail
255ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
256ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดจัดท่าในการผ่าตัดข้อไหล่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
257ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงทำคลอดชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
258ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสามมิติ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
259ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดส่องกล้องทางเดินอาหารชนิดอัลตร้าซาวด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
260ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพ สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
261ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
262ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
263ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการดูและและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน ครั้งที่ 2
Detail
264คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ 47 รายการDetail
265ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
266ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)Detail
267ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 9)Detail
268คณะเภสัชศาสตร์ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด จำนวน 197 รายการDetail
269สำนักคอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563-1 เมษายน 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. รายละเอียดดังแนบDetail
270ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
271ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 36 รายการDetail
272คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรม 1 ที่นั่ง ขนาด 1 เมตร พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 70 ชุดDetail
273ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 2 ตู้
Detail
274ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตู้Detail
275คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 4 รายการ จำนวน 12 เครื่องDetail
276ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อเครื่องฝังชิ้นเนื้อ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
277คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียน อาคารคณะศึกษาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
278คณะเศรษฐศาสตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Stata License (50-Concurrent License Pack) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
279คณะแพทยศาสตร์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสอบและห้องปฏิบัติการจำลองทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63037404398Detail
280คณะแพทยศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 85 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63037402024Detail
281คณะแพทยศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 44 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63037498833Detail
282ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่าเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่องDetail
283ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องส่องทางเดินอาหารระบบวีดิทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
284ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
285คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนนอกช่องปากและแบบจำลองฟันสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
286คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
287ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
288ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยูนิตทำฟันเฉพาะทางผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
289ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
290ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์พร้อมวัดความดันโลหิตคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนมารดาพร้อมระบบศูนย์กลางตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
291ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าลมร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
292สำนักคอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563-2 เมษายน 2563กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.รายละเอียดดังแนบDetail
293คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพสำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 7 ชุด
Detail
294คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดราคาซื้อลิฟท์ขนเตียงคนไข้ แบบมีห้องเครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด
Detail
295คณะพยาบาลศาสตร์ปรับปรุงทาสีภายในอาคารเรียนชั้น 3-9 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
296คณะวิทยาศาสตร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่องDetail
297ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
298สำนักคอมพิวเตอร์ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563-3 เมษายน 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
Detail
299คณะพยาบาลศาสตร์ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
300คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจ้างทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งานDetail
301คณะพยาบาลศาสตร์ปรับปรุงห้องน้ำนิสิตชั้น 2-9 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
302โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
303โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ยกเลิกการประมูลราคารื้อถอนและจำหน่ายเศษวัสดุDetail
304โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)การประมูลราคารื้อถอนและจำหน่ายเศษวัสดุDetail
305ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
306ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 50 เครื่องDetail
307ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 50 เครื่องDetail
308ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 ยูนิต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
309ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปลผลแบบ 12 ลีด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 เครื่องDetail
310ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กับอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 งานDetail
311สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อและประมวลผลคุณภาพสูง แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครือง
Detail
312คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารปฏิบัติการ และห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งานDetail
313คณะศิลปกรรมศาสตร์เตาเผาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
314คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
315คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป ชั้น 6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
316ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดโต๊ะตรวจวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก ระบบวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
317สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์การปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น1 แขวงคลอง
เตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Detail
318ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2Detail
319ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองสร้างสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 2)Detail
320ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 ชุดDetail
321ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
Detail
322ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Escitalopram 20 mg film-coated tablet จำนวน 1,300 box(28 tablet)Detail
323โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562Detail
324วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
325วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ INFRARED THEMOMETER จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
326วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Canon จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
327ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึกDetail
328คณะศิลปกรรมศาสตร์โครงการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร ๑๖ ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
Detail
329โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
330สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
331ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Ceiling Pendant) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
332ส่วนพัฒนากายภาพจ้างซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารนวัตกรรม:ศ.ดร.สาโรช บัวศรีDetail
333ส่วนพัฒนากายภาพจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบมหาวิทยาลัย (เฟสที่ 3) จำนวน 1 ระบบDetail
334คณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 ห้อง 19-1703 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
335คณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ภาควิชาเคมี (15-123) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
336ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องไตเทียม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
337คณะศิลปกรรมศาสตร์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
Detail
338ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องDetail
339ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับเด็กโต จำนวน 1 เครื่องDetail
340ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
341ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ระบบวิดีทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
342ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
343ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์เต้านม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
344ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
345ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
346ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
347ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก HoLep ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
348ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาในท่อและในไตชนิดหักงอได้
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
349ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิค ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
350ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
351ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือจับยึดกระดูกหักให้เข้าที่ชนิดเปลี่ยนแขนจับได้
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
352ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชนิดพื้นฐาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
353ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องฟอกไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
354ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือสอดใส่ลวดมัดกระดูกโดยวิธีเปิดแผลผ่าตัดเล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
355ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงตรวจทางสูติ-นรีเวชแบบปรับระดับดวบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เตียงDetail
356ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และระบบสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
357ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับให้สารละลายและสารน้ำ I.V. Administration set จำนวน 96,000 setDetail
358ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์เข็มให้สารน้ำสำหรับหลอดเลือดดำ จำนวน 5 รายการDetail
359ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane 100 ml/100 ml inhalation vapour, liquid, 250 ml bottle จำนวน 250 bottleDetail
360ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดผ่านกล้อง ในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์ ระบบความชัด (4K) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2Detail
361โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2Detail
362ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่
ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
363ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างออกแบบอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯDetail
364ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEzetimibe 10 mg Tablet, 1 tablet จำนวน 129,000 เม็ดDetail
365ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAtorvastatin 40 mg. Film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 135,000 เม็ดDetail
366คณะแพทยศาสตร์ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 10 จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63047540838Detail
367วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
368ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
369คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63047608696Detail
370คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุดDetail
371คณะสังคมศาสตร์จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 133 ชุดDetail
372คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงสโมสรนิสิตแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63047215536Detail
373ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และระบบสารสนเทศ โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
Detail
374คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน MDL ชั้น 3 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63037404275Detail
375คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน MDL ชั้น 3 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63047007344Detail
376คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62097590517Detail
377คณะสหเวชศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สายDetail
378คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงสโมสรนิสิตแพทย์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63057143534Detail
379คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงห้องเรียน PBL อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63047215528Detail
380ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่องDetail
381ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Carvedilol 12.5 mg tablet จำนวน 600,000 tabletDetail
382วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารDetail
383วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวDetail
384วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมDetail
385ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างออกแบบอาคารศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ฯ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปDetail
386คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 งวดDetail
387วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพDetail
388วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสูจิบัตร จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาเอกการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมีเดียDetail
389บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
390บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์รายปี (ไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
391บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู จำนวน 1 งานDetail
392บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการDetail
393บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
394บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
395บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
396บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 3 เครื่องDetail
397บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 รายการDetail
398ส่วนพัฒนากายภาพจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบมหาวิทยาลัย (เฟสที่ 3) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)Detail
399ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2Detail
400บัณฑิตวิทยาลัยงานล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 201 จำนวน 4 เครื่อง และซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รวมจำนวน 4 รายการDetail
401บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
402บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ ชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุดDetail
403บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ น้ำมันสำหรับรถตู้ ทะเบียน ฮฐ 2300 จำนวน 19.357 ลิตรDetail
404บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการDetail
405บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการDetail
406บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
407บัณฑิตวิทยาลัยงานเช่าเหมารถบัส และรถตู้ รวม 3 คัน จำนวน 2 รายการDetail
408บัณฑิตวิทยาลัยงานเช่าเหมารถตู้ 1 คัน จำนวน 3 วันDetail
409บัณฑิตวิทยาลัยงานพิมพ์เอกสาร และพิมพ์ป้ายแบบแข็งฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 รายการDetail
410บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการDetail
411บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ น้ำมันสำหรับรถตู้ ทะเบียน ฮฐ 2300 จำนวน 33.412 ลิตรDetail
412บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
413คณะมนุษยศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ AA ขนาด A4 80G จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
414คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ
ทิชชู่ม้วนใหญ่จำนวน 840 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
415คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมพื้น
กระเบื้องห้องน้ำชาย,หญิง อาคาร 38 จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
416คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมชุดเรียงสำเนา 1,000 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
Detail
417คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์
จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
Detail
418คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดอุปกรณ์เฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM 0-6 ปี สำหรับหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยา
จำนวน 10 ชุด และ ชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM 0-6 ปี
สำหรับหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
419คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดับเพลิง
ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
420คณะมนุษยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้าง
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง อาคาร 38
โดยดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 3 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
421ส่วนพัฒนากายภาพคำชึ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องวงจรปิด (เฟส3)Detail
422บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
423บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ จำนวน 6 รายการDetail
424บัณฑิตวิทยาลัยงานจัดถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
425บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
426บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการDetail
427บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการDetail
428บัณฑิตวิทยาลัยงานล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง และซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 รายการDetail
429บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
430บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการDetail
431บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
432บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 9 รายการDetail
433บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 รายการDetail
434บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
435บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างทำกระดาษคำตอบ A B C D จำนวน 10,000 แผ่นDetail
436บัณฑิตวิทยาลัยงานเช่าเหมารถตู้ 1 คัน จำนวน 3 วันDetail
437บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการDetail
438บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
439บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
440วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิมพ์สูจิบัตร จำนวน 90 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์Detail
441วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 48 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
442บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการDetail
443บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
444บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการDetail
445บัณฑิตวิทยาลัยงานเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
446บัณฑิตวิทยาลัยงานเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
447บัณฑิตวิทยาลัยงานเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
448บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
449บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการDetail
450บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชำรุด ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี พร้อมค่าดำเนินการ จำนวน 1 งานDetail
451บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 3 วันDetail
452บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมชุดล็อคประตูอ้ตโนมัติ จำนวน 1 งานDetail
453บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
454บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
455บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
456บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
457บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างปริ้นสี ถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
458บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างตัดชุดสูท จำนวน 9 ชุดDetail
459บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมค่าบริการ จำนวน 4 เครื่องDetail
460บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
461บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
462บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
463บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการDetail
464บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
465บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการDetail
466บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการDetail
467บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเช่าเหมารถตู้ 2 คัน จำนวน 3 วันDetail
468บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวม 2 รายการ จำนวน 1 งานDetail
469บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะชายชำรุด ชั้น 4 จำนวน 1 งานDetail
470บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่องDetail
471บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถังDetail
472บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
473บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการDetail
474บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
475บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการDetail
476บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล จำนวน 20 ขวดDetail
477บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างบริการตรวจเช็ค และเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน 2 งานDetail
478บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายชำรุด รวม 4 ชั้น จำนวน 4 งานDetail
479บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการDetail
480บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
481บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
482บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
483บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 800 รีม (เข้าคลังพัสดุ)Detail
484บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ (เข้าคลังพัสดุ)Detail
485บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
486บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่องDetail
487บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อระบบควบคุมลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ระบบDetail
488บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อขาตั้งกล้อง จำนวน 1 อันDetail
489บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องสังเกตการณ์ จำนวน 1 ระบบDetail
490คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุดDetail
491วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
492วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
493ส่วนทรัพยากรบุคคลจ้างทำชุดพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDetail
494ส่วนพัฒนากายภาพซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน ชั้น 7-8-9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)Detail
495ส่วนพัฒนากายภาพประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 1 งานDetail
496บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อตู้เย็น ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 22 คิว จำนวน 1 ตู้Detail
497คณะแพทยศาสตร์หอพักนิสิตแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 หลัง สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62107235576Detail
498คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงห้องเรียน MDL ชั้น 3 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63057453631Detail
499คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63057461218Detail
500ส่วนพัฒนากายภาพประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน 7-8-9 เอนกประสงค์ (อาคาร14) จำนวน 1 งานDetail
501บัณฑิตวิทยาลัยประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ ชั้น 1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
502คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องหอจดหมายเหตุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63067074005Detail
503คณะพยาบาลศาสตร์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการDetail
504คณะพยาบาลศาสตร์ระบบจอแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (3x3) พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
505คณะพยาบาลศาสตร์ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการDetail
506คณะศิลปกรรมศาสตร์เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Detail
507วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
508คณะมนุษยศาสตร์ค่าออกแบบปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
509ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน 36 รายการ ครั้งที่ 2
Detail
510คณะวิทยาศาสตร์ขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 1,358 รายการDetail
511วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
512วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือกDetail
513คณะเภสัชศาสตร์ประมูลขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 2562 จำนวน 197 รายการDetail
514คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการDetail
515คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63047215540Detail
516คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดDetail
517ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมที่วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
518สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) ระบบภาพและเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด , 2) เครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง , 3) ระบบควบคุมจอภาพดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดDetail
519คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องหอจดหมายเหตุ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63067272598Detail
520คณะวิทยาศาสตร์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคาร 19 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
521ส่วนพัฒนากายภาพราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบท่อน้ำอาคารอำนวยการนวัตกรรม (ลานจอดรถยนต์) จำนวน 1 งานDetail
522บัณฑิตวิทยาลัยประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
Detail
523วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผ่นป้ายอะคริลิค จำนวน 21 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
524ส่วนพัฒนากายภาพจัดซื้ออุปกรณ์สื่อโสตสำหรับห้องเรียน ชั้น 7-8-9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)Detail
525คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกาศ เรื่อง การขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
526ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3Detail
527ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศขายทอดตลาดตู้อเนกประสงค์ (คอนเทนเนอร์) จำนวน 40 ตู้Detail
528คณะสหเวชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Detail
529สำนักงานอธิการบดีจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 428 รายการDetail
530คณะทันตแพทยศาสตร์จำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 564 รายการDetail
531คณะวิทยาศาสตร์ขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 1,358 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
532คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 21 รายการDetail
533คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร : อาคารปฏิบัติการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
534ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบท่อน้ำอาคารอำนวยการนวัตกรรม (ลานจอดรถยนต์)Detail
535คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) 1 และ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่อาเซียน จำนวน 1 งานDetail
536คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 ชุดDetail
537คณะวิทยาศาสตร์ขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 1,358 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
538ส่วนพัฒนากายภาพขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
539สำนักงานบริหารกิจการหอพักขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 474 รายการDetail
540วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกรพิธีการทางศาสนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
541วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
542วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
543วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำอาร์ตเวอร์ค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
544คณะเศรษฐศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่องDetail
545คณะเศรษฐศาสตร์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบDetail
546คณะเศรษฐศาสตร์เครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้งDetail
547คณะมนุษยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาด รายการ จำหน่ายเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน รายการ งานขนย้ายห้องพักคณาจารย์และบุคลากรอาคาร 2 อาคาร 6 อาคาร 14 และงานก่อสร้างอาคาร 38Detail
548คณะมนุษยศาสตร์ระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบป้องกันเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก อาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบเครือข่ายสำรองอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบDetail
549คณะศิลปกรรมศาสตร์ของ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๓ เครื่อง,ระบบจอภาพดิจิตอล อินเตอร์แอคทีฟ จำนวน ๑ ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่องDetail
550วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กึ่งกลางแจ้ง จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
551วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโต๊ะประชุมพับเก็บได้ จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
552คณะเศรษฐศาสตร์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 90 แผ่นต่อนาทีDetail
553คณะศิลปกรรมศาสตร์เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๓ เครื่อง,ระบบจอภาพดิจิตอล อินเตอร์แอคทีฟ จำนวน ๑ ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่องDetail
554คณะศิลปกรรมศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง,เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Internet ความเร็วไม่น้อยกว่า ๖๐ หน้าต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง,เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำหรับการเสนอผลงานและการประชุม จำนวน ๖ เครื่อง,เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๖ เครื่อง,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๓ เครื่อง,เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง,สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง,เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง,เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง และสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
Detail
555ส่วนพัฒนาความยั่งยืนขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563Detail
556สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562Detail
557คณะพลศึกษาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าด้านหน้าห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ 1 งานDetail
558คณะพลศึกษาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารกีฬา 3 จำนวน 1 งานDetail
559คณะศิลปกรรมศาสตร์การขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอนจากงานปรับปรุงDetail
560คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบดูดแรงสูงสำหรับคลินิกทันตกรรมDetail
561คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการDetail
562คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ฮฐ3420) จำนวน 1 คันDetail
563สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Detail
564คณะเศรษฐศาสตร์ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์Detail
565คณะเศรษฐศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์Detail
566คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63077386969Detail
567วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดอุปกรณ์ Capture Box และ Software จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
568คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกาศ เรื่อง การขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
569คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีมDetail
570วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออุปกรณ์หน้าจอพร้อมปากกาสำหรับวาดภาพดิจิทัลพร้อมระบบสัมผัสและฐานติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
571วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ Post Production and Visual Effect จำนวน 25 ลิขสิทธิ์Detail
572ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานDetail
573ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งานDetail
574ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
575ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยDetail
576ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลางDetail
577ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งบุคลากร (ประสานมิตร - องครักษ์) จำนวน 1 งานDetail
578ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน 1 งานDetail
579วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
580วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Student Lounge และห้องประชุมยุทธศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
581คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเรียน 11-602 , ห้อง 11-603 , ห้อง 11-604 อาคารคณะสังคมศาสตร์Detail
582วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียนและห้องกิจกรรมนิสิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
583วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อขาตั้งโทรทัศน์แบบถอดประกอบได้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
584ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับบุคลากร จำนวน 13 รายการDetail