หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคารDetail
2คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งานDetail
3สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งานDetail
4สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Detail
5คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัดDetail
6สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Detail
7คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63087560633Detail
8คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63097027927Detail
9คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
10คณะเศรษฐศาสตร์จ้างทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 11 - 14 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลDetail
11คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
12คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564Detail
13คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง นิสิตและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อขึ้นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล สำหรับเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563Detail
14คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 14 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
15ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 100,000 กิโลกรัมDetail
16ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 คันDetail
17ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คันDetail
18วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
19คณะพลศึกษาจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร จำนวน 1 งานDetail
20ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 474,500 กิโลกรัมDetail
21ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯข้าวสารและวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 หมวดDetail
22ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 402 รายการDetail
23ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 133 รายDetail
24ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
25ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (มศว องครักษ์)Detail
26ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่องDetail
27ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่องDetail
28ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน
Detail
29ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
30วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
31วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
32วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
33วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าลิขสิทธิ์ software software คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โปรแกรม Toon Boom Harmony Advance จำนวน 60 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
34คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 788 รายการDetail
35ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 402 รายการDetail
36บัณฑิตวิทยาลัย(เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
Detail
37ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS-521nd และ MX-521ade จำนวน 400 กล่องDetail
38สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่องDetail
39สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องสำรองและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่คุณภาพสูง ขนาด 1.5 KVADetail
40สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องฉายมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens
พร้อมติดตั้ง
Detail
41ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งานDetail
42ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
43ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
44ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 451,700 กิโลกรัมDetail
45ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งานDetail
46ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่องDetail
47ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คันDetail
48ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
49ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องDetail
50คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อ เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวของท่าทางและการเดิน
และระบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 ชุด
Detail
51คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อ เครื่องมือให้การรักษาการบาดเจ็บของข้อต่อ กล้ามเนื้อ
เร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ และลดการตึงตัวของพังผืดด้วยคลื่นวิทยุ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
53ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งานDetail
54ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องผ่าตัดตาพร้อมกล้องผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
55ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
56คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการDetail
57คณะแพทยศาสตร์ชุดด้ามอุปกรณ์ผ่าตัดเนื้อเยื่อโพรงจมูกและกรอกระดูกฐานกะโหลกความเร็วรอบสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107206601Detail
58คณะแพทยศาสตร์ชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกหูและศัลยกรรมโสตประสาท
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107207062
Detail
59คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
60ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
61ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
62ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
63ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มDetail
64ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดถ่ายทอดภาพสำหรับตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
65ศูนย์บริการวิชาการจัดซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 และ สวพ.นครราชสีมา AM990Detail
66ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
67สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,000 เล่มDetail
68คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
69คณะเภสัชศาสตร์ซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
70คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดประสิทธิภาพปอดตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 63107292030Detail
71คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
72คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่องDetail
73ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
74ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึง
ผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
75ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
76ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
77ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพทางวีดิทัศน์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
78ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
79ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เครื่องDetail
80ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง
Detail