หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 403 รายการDetail
2สำนักงานอธิการบดีจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 5,800 ปกDetail
3ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
4ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
5ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งานDetail
6ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
7ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร (ประสานมิตร-องครักษ์) จำนวน 1 งานDetail
8ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานDetail
9คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
10คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64087186224Detail
11ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริการรถบัสรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 คันDetail
12ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คันDetail
13คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64087643186Detail
14คณะศึกษาศาสตร์งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 14 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
15ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
16คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
17คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัดDetail
18คณะมนุษยศาสตร์งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
19ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 480,000 กิโลกรัมDetail
20ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 8 หมวดDetail
21คณะเศรษฐศาสตร์จ้างทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 11-14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลDetail
22สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Detail
23สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Detail
24ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
25คณะพลศึกษาประกวดราคาค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร จำนวน 1 งานDetail
26ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่องDetail
27ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 100 เครื่องDetail
28คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
29วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
30คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคาร ๑๕
ห้อง ๑๕-๘๒๗ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Detail
31คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 เครื่อง
Detail
32ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 1 งานDetail
33ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 1 งานDetail
34ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 1 งานDetail
35วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
36คณะวิทยาศาสตร์การจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๖๐๒, ๑๙-๖๐๓, ๑๙-๖๐๘ และ ๑๙-๖๐๙ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
37คณะวิทยาศาสตร์การจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๑๐ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๑๐๐๑ และ ๑๙-๑๐๐๒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
38คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
39คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1712 สำหรับการเรียนการสอนแบบเชิงรุก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
40คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
41คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097856694Detail
42ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
43ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 12 รายการDetail
44วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams Education จำนวน 130 LicenseDetail
45คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องปั่นเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
46ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ชุดน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา จำนวน 5 รายการDetail
47วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
48วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
49วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
50วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้งาเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
51ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาสกัดและตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 6,000 การทดสอบDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 462 ชุดDetail
53ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 14,000 การทดสอบDetail
54ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 60 ชุดDetail
55คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารคณะสังคมศาสตร์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 4 ตัว ระยะเวลา 12 งวดDetail
56ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2565) จำนวน 1 งานDetail
57ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
58ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 6 รายการDetail
59ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
60ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 37 เครื่องDetail
61คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
62ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
63ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
64ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
65ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 1 งานDetail
66ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ประเภทDetail
67คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64107161420Detail
68ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
69ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
70ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 และ สวพ.นครราชสีมา AM990 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
71ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 3,500 ชิ้นDetail
72ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
73ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
74ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้เก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
75ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ชนิดราวกั้น ปิดเต็ม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 15 เตียงDetail
76ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 30 เตียงDetail
77คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ ชุดDetail
78คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดชนิดแมสสเปกโทรมิเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่องDetail
79สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชีDetail
80ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุอาหารพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
81คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนพื้นลิฟท์โดยสารอาคาร 11 จำนวน 2 ตัวDetail
82คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้โดยสาร ฮฐ 3420 จำนวน 1 คันDetail
83คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่องDetail
84สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคารDetail
85สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งานDetail
86ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 400,000 กิโลกรัมDetail
87คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดมือถือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097217851Detail
88คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นของของแข็ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง

Detail
89คณะแพทยศาสตร์เตียงผ่าตัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097256291Detail
90คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097366212Detail
91คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097256123Detail
92คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมหลอดเลือดพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097254209Detail
93คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097254650Detail
94คณะแพทยศาสตร์ชุดคีมจับกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวจับได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097176262Detail
95วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
96สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication Center)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
97ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
98ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าDetail
99ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
100ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดDetail
101ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
102ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาDetail
103ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
104คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (fluorescein) และ ไอซีจี (ICG) ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097220008Detail
105คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097409552Detail
106คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ Live 3D ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097258131Detail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
108ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
109ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อสายให้สารละลายที่มีอุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายแบบหมุน จำนวน 5,200 SETDetail
110ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 1 งานDetail
111สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learnning Space) ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
112คณะแพทยศาสตร์ลิฟท์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
113คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับชนิดสามกระบอกตาสำหรับงาน Phase Contrast พร้อมด้วยชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
114ศูนย์บริการวิชาการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
115ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
116คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
117คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
118สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
119คณะแพทยศาสตร์เครื่องวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (HOLTER SYSTEM) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
120คณะแพทยศาสตร์เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายชนิดไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
121คณะแพทยศาสตร์กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
122คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมโดยไม่สัมผัสตา พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
123คณะแพทยศาสตร์เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
124คณะแพทยศาสตร์เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
125คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด, ชุดเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความหนากระจกตา จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
126ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหย่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
127ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ หู คอ จมุก (Video Scope) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
128คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
129คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
130ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
131ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
132ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดผ่านระบบวิดีทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุดDetail
133ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมเดี่ยว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
134คณะแพทยศาสตร์ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097412267Detail
135คณะแพทยศาสตร์เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097182302Detail
136คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความขนานของฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107336855Detail
137คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64117076417Detail
138คณะศึกษาศาสตร์การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการDetail
139คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107344906Detail
140คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107344967Detail
141คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงคนไข้ แบบมีห้องเครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
142ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
143ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนารายงาน Visualization Report จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
144ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาและวิเคราะห์เครือข่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
145ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Data Lake จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
146ศูนย์บริการวิชาการจ้างประสานงานเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
147คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117033320Detail
148คณะพลศึกษาซื้อชุดตู้เก็บสารเคมีอันตราย จำนวน 1 ชุดDetail
149คณะพลศึกษาซื้อชุดฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดDetail
150ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์และออกแบบการใช้งานข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
151ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Dash board จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
152ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบ Data Visualization จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
153ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาชุดข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
154ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนา Wed Service gateway จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
155ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ Wed Service gateway จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
156ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
157ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
158ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำ Prototype (ระบบสารสนเทศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
159ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำระบบการแสดงผลข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
160ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
161ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/ 0E จำนวน 300 กล่องDetail
162สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
163สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง, 2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จอ, 3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 เครื่องDetail
164ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซ่อมแซมหลังคา ประตู 4 จำนวน 1 งานDetail
165ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเคมีภัณฑ์สำหรับซักผ้า จำนวน 5 รายการDetail
166ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนพัฒนากายภาพ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งานDetail
167สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ K2 License
Detail
168ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่องDetail
169ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
170ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
171ศูนย์บริการวิชาการเช่าช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
172วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
173ศูนย์บริการวิชาการโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความรู้ดิจิทัลเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก
Detail
174ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
175ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพาตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
176ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดความร้อนควบคุมความชื้นด้านเดียวแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 990 ชุดDetail
177สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด, 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด, 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
178ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุดDetail
179ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุดDetail
180คณะศึกษาศาสตร์การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการDetail
181ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะDetail
182ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
183ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
184ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดDetail
185ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาDetail
186ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
187ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 6 ถัง
Detail
188ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดสื่อด้านการเรียนรู้และวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยวิธีคัดเลือกDetail
189ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
190ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
191ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
192ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
193ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัวDetail
194ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เครื่องDetail
195ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
196ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
197ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
198ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมที่วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 เครื่องDetail
199ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันDetail
200ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
201ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์Detail
202สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/- ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที
Detail
203คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ High Definition Digital Stroboscope System ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64097253237Detail
204ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เตียงDetail
205ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารทึบรังสีชนิด Non- Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
206ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
207คณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
208ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างออกแบบอาคารบริการส่วนกลางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งานDetail
209ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 130,000 เม็ดDetail
210ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/ infusion, 100 ml bag
จำนวน 150,000 ถุง
Detail
211ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml irrigation solution,1L bottle
จำนวน 30,000 ขวด
Detail
212ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for infusion,1L bag
จำนวน 50,000 ถุง
Detail
213ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาRisedronate sodium 35 mg film-coated tablet จำนวน 8,800 เม็ดDetail
214ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAmino acids 600 mg film-coated tablet จำนวน 28,000 เม็ดDetail
215ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาHydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film- coated tablet
จำนวน 1,850,000 เม็ด
Detail
216ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCalcium Carbonate 1.5 g Film-coated tablet จำนวน 1,800,000 เม็ดDetail
217ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml solution for injection จำนวน 12,000 อันDetail
218ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
219ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
220ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียงด้วยระบบเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
221ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
222สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อพัสดุ จำนวน 8 รายการ
Detail
223สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องDetail
224โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)จอภาพแอลอีดี แบบสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เครื่อง
Detail
225ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมารถบริการเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
226คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการDetail
227ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
228ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
229ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
230ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
231สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ฯ จำนวน 5 เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง
Detail
232ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
233ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
234ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดผ่านระบบวิดีทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
235ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2)Detail
236ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คันDetail
237สำนักงานอธิการบดีอว 8702.4/- ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ค่าเพิ่ม User SAP License 10 User
Detail
238ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา จำนวน 6 รายการDetail
239คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117466584Detail
240ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2Detail
241ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดสื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) สำหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยวิธีคัดเลือกDetail
242ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
243ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
244ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
245คณะแพทยศาสตร์ลิฟท์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64117137465Detail
246ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
247ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางลาดอาคารศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 1 งานDetail
248สำนักงานอธิการบดีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ดังนี้ 1. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (web application firewall) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
249คณะแพทยศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64127114304Detail
250วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่โครงการ 64117325811Detail
251คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๖๐๒, ๑๙-๖๐๓, ๑๙-๖๐๘ และ ๑๙-๖๐๙ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานDetail
252คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๑๐ ภาควิชาเคมี อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๙-๑๐๐๑ และ ๑๙-๑๐๐๒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานDetail
253ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
254สำนักงานอธิการบดีจ้างทำหน้ากากผ้า จำนวน 6,000 ชิ้นDetail
255สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
Detail
256คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
257คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
258ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่องDetail
259ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
260สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการDetail
261ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
262คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการDetail
263วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
264ศูนย์บริการวิชาการเช่ารถบัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
265ศูนย์บริการวิชาการจ้างเหมาจัดกิจกรรมสันทนาการและค่าที่พัก 2 คืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
266คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ทะเบียน ฮจ 2364 จำนวน 1 คันDetail
267คณะสังคมศาสตร์จ้างทาสีห้องสโมสรอาจารย์ (11-101) จำนวน 1 งานDetail
268คณะสังคมศาสตร์จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมซ่อมฝ้าเพดานและทาสี จำนวน 1 งานDetail
269คณะศิลปกรรมศาสตร์ลิฟต์โดยสาร พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุดDetail
270คณะกายภาพบำบัดขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
271สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 300 ชุดDetail
272ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์ สมาร์ทบอร์ดทีวีดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
273ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมารถบริการเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2Detail
274ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อ CPE Gown เสื้อกาวน์พลาสติกชนิดแขนยาว จำนวน 100,000 ตัวDetail
275ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
276ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการDetail
277คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Detail
278คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเภสัชศาสตร์Detail
279ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
280สำนักงานอธิการบดีจ้างทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธี จำนวน 1 งานDetail
281ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาDetail
282ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
283คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือกDetail
284คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
285คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส (Smart Board) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
286ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 800,000 tabletDetail
287คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
288ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAtorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 399,000 เม็ดDetail
289ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาManidipine Hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 620,000 เม็ดDetail
290ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาDorzolamide 2g/100 ml + Timolol 500 mg/100 ml eye drops, solution,
5 ml bottle จำนวน 3,600 ขวด
Detail
291ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาPiperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 21,000 ขวด
Detail
292ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน 430,000 เม็ดDetail
293ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาGlucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder/granule for oral solution, sachet
จำนวน 195,000 ซอง
Detail
294ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาIspaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 120,000 ซองDetail
295ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาLactulose 66.7g/100 ml syrup, 100 ml Bottle จำนวน 16,000 ขวดDetail
296คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการDetail
297ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
298ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการDetail
299สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการDetail
300ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 18 รายการDetail
301ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการDetail
302ศูนย์บริการวิชาการจำหน่ายพัสดุจากการรื้อถอนพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จำนวน 7 รายการDetail
303คณะเภสัชศาสตร์ยกเลิกการประมูลขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดDetail
304ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันDetail
305สำนักงานอธิการบดีซื้อโปรแกรมควบคุมการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล จำนวน 1 ชุดDetail
306ศูนย์บริการวิชาการซื้อชุดตรวจโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
307สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการDetail
308สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการDetail
309คณะพยาบาลศาสตร์ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างDetail
310คณะพยาบาลศาสตร์ประมูลขายพัสดุDetail
311คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องDetail
312สำนักงานอธิการบดีซื้อLicense โปรแกรม Zoom จำนวน 26 LicenseDetail
313ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาสกัดและตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-Cov-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จำนวน 6,000 การทดสอบDetail
314ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,000 การทดสอบDetail
315ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัวDetail
316สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการDetail