หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1สำนักงานบริหารกิจการหอพักร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
2คณะเภสัชศาสตร์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
3สำนักงานบริหารกิจการหอพักการประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
4คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
5คณะสหเวชศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
6คณะแพทยศาสตร์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3x6 เมตร พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
7คณะแพทยศาสตร์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบใช้กระบอกฉีดยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 20 เครื่องDetail
8คณะแพทยศาสตร์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 10 เครื่องDetail
9คณะแพทยศาสตร์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
10คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางช่องหู คอ จมูก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 ชุด
Detail
11ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์Detail
12ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
13ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
Detail
14สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Detail
15คณะพลศึกษาจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
16คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชวิทยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
17คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูชั้นในและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
18คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
19คณะแพทยศาสตร์หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายผู้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตัว
Detail
20คณะแพทยศาสตร์ชุดสว่านเจาะกระดูกทำงานด้วยแบตเตอรี่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
21วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
22คณะแพทยศาสตร์ชุดสว่านไฟฟ้าแบบใช้ไฟแบตเตอรี่สำหรับการผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
23คณะแพทยศาสตร์ชุดเลนส์สำหรับกล้องส่องข้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
24คณะแพทยศาสตร์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิดซีอาร์ม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
25คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
26คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
27คณะพลศึกษา(ร่าง) จ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
28คณะแพทยศาสตร์ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
29สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์Detail
30คณะแพทยศาสตร์ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
31คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
32วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
33คณะแพทยศาสตร์ระบบหุ่นจำลองสำหรับการประเมินการจัดการภาวะฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
34คณะแพทยศาสตร์เลี่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
35ศูนย์กีฬาฯประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDetail
36คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดประมวลผลและวิเคราะห์ภาพระบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
37คณะแพทยศาสตร์ชุดถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared Fluorescent พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
38คณะแพทยศาสตร์ชุดถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
39คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดและวิเคราะห์ลานสายตาแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
Detail
40คณะแพทยศาสตร์ชุดวิเคราะห์โรคต้อหิน, โรคทางจอประสาทตา และลูกตาส่วนหน้าโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
41คณะพลศึกษาจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
42คณะพลศึกษาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษา จำนวน 1 งานDetail
43คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสัมผัสลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
44คณะแพทยศาสตร์เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ในระดับห้องปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
45คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงสำหรับงานอณูชีววิทยาคลินิก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
46คณะแพทยศาสตร์ตู้แช่แข็งชนิดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า -85 องศาเซลเซียส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้
Detail
47คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
48คณะแพทยศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
49คณะแพทยศาสตร์ชุดป้องกันรังสี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 ชุดDetail
50คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านและวิเคราะห์ผลจากปฏิกิริยาไมโครเพลท ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
51คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวัดความต้านทานของเซลล์เยื่อบุพร้อมอิเล็กโทรดแบบตะเกียบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
52คณะแพทยศาสตร์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 อ่างDetail
53คณะแพทยศาสตร์ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้Detail
54คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมวินิจฉัยความยืดหยุ่นของก้อนเนื้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
55คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
56คณะแพทยศาสตร์ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมอาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
57คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
58คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์ทางนิติเวชวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
59คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุดDetail
60คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
61คณะแพทยศาสตร์ชุดระบบนำเสนอภาคและเสียงการประชุม จำนวน 1 ชุดDetail
62คณะแพทยศาสตร์เครื่องดูดความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่องDetail
63คณะแพทยศาสตร์หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกฉีดยาและให้สารน้ำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตัวDetail
64คณะแพทยศาสตร์ตู้ดูดกลิ่น จำนวน 1 ตู้Detail
65คณะแพทยศาสตร์ชุดบันทึกภาพวีดีทัศน์ทางการเรียนการสอน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
66คณะแพทยศาสตร์เครื่องชั่งสัตว์ทดลองทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่องDetail
67คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดปริมาณสีฟลูออร์เรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่องDetail
68คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่องDetail
69คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ตู้ปลอดเชื้อ+ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ+เครื่องเผาลูปแบบไฟฟ้า)Detail
70คณะแพทยศาสตร์หูฟังแพทย์สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 อันDetail
71คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
72คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุดDetail
73คณะแพทยศาสตร์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
74คณะแพทยศาสตร์ตู้อบเครื่องแก้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
75คณะแพทยศาสตร์เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่องDetail
76คณะแพทยศาสตร์เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 20-1,000 ไมโครลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 6 เครื่องDetail
77คณะแพทยศาสตร์ตู้บ่มเพาะเชื้อ ความจุไม่น้อยกว่า 108 ลิตร จำนวน 1 ตู้Detail
78คณะแพทยศาสตร์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ความจุไม่น้อยกว่า 79 ลิตร จำนวน 1 เครื่องDetail
79คณะแพทยศาสตร์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 2 เครื่องDetail
80คณะแพทยศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุดDetail
81คณะแพทยศาสตร์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-สัตว์ทดลอง จำนวน 1 เครื่องDetail
82คณะแพทยศาสตร์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
83ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่องDetail
84ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 10 เครื่องDetail
85คณะเภสัชศาสตร์จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
86คณะเภสัชศาสตร์จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
87คณะแพทยศาสตร์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 3200 ANSI Lumens ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
88คณะแพทยศาสตร์ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ จำนวน 2 ชุดDetail
89คณะแพทยศาสตร์ตู้เก็บอุณหภูมิต่ำแช่แข็งสำหรับอณูวิทยา จำนวน 2 ตู้Detail
90คณะแพทยศาสตร์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพหน้จอระบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่องDetail
91คณะแพทยศาสตร์หุ่นแขนฝึกเจาะเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 ตัวDetail
92คณะแพทยศาสตร์เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบส่องบนและล่างชนิดหลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่องDetail
93คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน 1 ชุดDetail
94คณะแพทยศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบทำความเย็น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
95คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
96คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนู จำนวน 1 งานDetail
97คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 งานDetail
98คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
99คณะแพทยศาสตร์เครื่องสำรองไฟ แบบจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 เครื่องDetail
100คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา สำหรับงานทางด้านจุลชีววิทยาและงานวิจัยขั้นสูง จำนวน 1 ชุดDetail
101คณะแพทยศาสตร์เครื่องดูดความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่องDetail
102คณะแพทยศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย จำนวน 10 กล้องDetail
103คณะแพทยศาสตร์ชุดอิเล็กโตรโฟรีซิส พร้อม Power supply ในตัว จำนวน 20 ชุดDetail
104คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่องDetail
105คณะแพทยศาสตร์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องDetail
106คณะแพทยศาสตร์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องDetail
107คณะแพทยศาสตร์เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียงDetail
108คณะแพทยศาสตร์เครื่องบันทึกภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่องDetail
109คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่องและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบแบบมือถือ จำนวน 1 กล้อง)Detail
110คณะแพทยศาสตร์เครื่องสแกนเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่องDetail
111คณะแพทยศาสตร์ชุดดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย จำนวน 1 ชุดDetail
112คณะแพทยศาสตร์ชุดรันเจลแนวตั้งขนาดเล็ก เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องส่งถ่ายฯ จำนวน 1 ชุดDetail
113คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดความต้านทานของเซลล์เยื่อบุพร้อมอิเล็กโทรดแบบตะเกียบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
114คณะแพทยศาสตร์เครื่องเขย่าขนาดเล็กสำหรับการผสมสารในไมโครเพลท 96 หลุม จำนวน 1 เครื่องDetail
115คณะแพทยศาสตร์ตู้อบเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
116คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหลของสาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (E-bidding)Detail
117คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 12 เดือนDetail
118สำนักงานอธิการบดีซื้อบันได 3 ขั้นDetail
119ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วDetail
120สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาประกวดราคาจ้างติดฟิล์มกระจกกลุ่มอาคารระดับมัธยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
121วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
122ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
123คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 3 ต.ค. 61Detail
124คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 5,19 ต.ค. 61Detail
125คณะแพทยศาสตร์ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมอาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)Detail
126คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
127คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบเทคนิคฟลูออร์เรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
128คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด ดีจีจีอี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
129คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการDetail
130คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
131คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 173 รายการDetail
132ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยDetail
133สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)Detail
134สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการDetail
135คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 2 รายการDetail
136คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเกลือ จำนวน 1 รายการDetail
137คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
138ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
139โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เครื่องผลิตน้ำแข็ง 1 เครื่องDetail
140คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)Detail
141ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือดและสารน้ำ จำนวน 17,000 การทดสอบDetail
142คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสัตว์ทดลอง อาหารสัตว์ กล่องบรรจุสัตว์ทดลอง รวมค่าขนส่ง จำนวน 4 รายการDetail
143คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
144คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่องDetail
145คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกวดราคาซื้อชุดเครื่องโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
146คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 16,18 ต.ค. 61Detail
147คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการDetail
148คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
149คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการDetail
150คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
151คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการDetail
152คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการDetail
153คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องประชุม แบบฟิมพ์ขาวดำ (Black&White Electronic Board) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
154คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Liquid N2 35L จำนวน 1 รายการDetail
155คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น วันที่ 8, 10 พ.ย. 2561Detail
156คณะพลศึกษาเรื่อง จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตลอดปี จำนวน 3 เครื่องDetail
157ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหลังและความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
158คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดทดสอบเสตียรอยด์ IC 20 test พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 8 ชุดDetail
159คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึก จำนวน 5 รายการDetail
160คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องDetail
161คณะมนุษยศาสตร์ประกาศจำหน่ายเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน
รายการ ค่าปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ และ รายการ ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
Detail
162คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการDetail
163คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
164คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างสอบเทียบเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 2 เครื่องDetail
165คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 ANSI LUMENs จำนวน 2 เครื่องDetail
166วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
167ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่องDetail
168ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างดูแลภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากDetail
169คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรมขนาด เอ4 จำนวน 600 รีมDetail
170คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร จำนวน 240 ม้วนDetail
171คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษไขแม่พิมพ์ (มาสเตอร์) ขนาด บี4 จำนวน 20 ม้วนDetail
172คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์Detail
173คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการDetail
174คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดล้างตา จำนวน 15 ชุดDetail
175คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา 3 รายการDetail
176คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16-31 ตค 61Detail
177คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่องDetail
178คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ Handbook of Ascepiads of Thailand จำนวน 1 เล่มDetail
179คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ 3 รายการDetail
180คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมชุดสำรองไฟ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 เครื่องDetail
181คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 1 เครื่องDetail
182คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดและวิเคราะห์ลานสายตาแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)Detail
183คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อ RUBBER SEPTUM จำนวน 5 แพ็คDetail
184คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อก๊าซพิเศษ Air Zero Grade จำนวน 1 ท่อDetail
185คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
186คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องDetail
187คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องDetail
188คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
189วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
190ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงอาหาร 1 ชั้นDetail
191ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดนัด มศว ประสานมิตร จำนวน 1 งานDetail
192ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
193ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
194ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการDetail
195คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ confocal laserscanning ชนิดตั้งโต๊ะและมี live cell chamber ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุดDetail
196คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำดื่ม มศว จำนวน 2 รายการDetail
197ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 350 ซีซี พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,000 ถุงDetail
198ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง 4K ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
199ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เตียงDetail
200วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสังคมผู้สูงวัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
201คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการDetail
202คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการDetail
203คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
204คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HATO รุ่น C1 จำนวน 10 ขวดDetail
205คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 900 รีมDetail
206สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 เครื่องDetail
207คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Baicalein 98% 100 mg. จำนวน 1 ขวดDetail
208คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ MANNITOL SALT AGAR จำนวน 1 ขวดDetail
209คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อถังดับเพลิง CO 2 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 27 ถังDetail
210คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการDetail
211คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเตาให้ความร้อน 10 เครื่องDetail
212คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Sodium Triphosphate Pentabasic 98% 500 gm. จำนวน 1 ขวดDetail
213คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อดรัมและหมึกเครื่องพิมพ์ Fujixerox จำนวน 7 รายการDetail
214คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
215ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 เส้นทางDetail
216ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
217สำนักงานอธิการบดีซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัวDetail
218สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการDetail
219สำนักงานอธิการบดีซื้อฮาร์ดดิสพกพา จำนวน 4 ชิ้นDetail
220สำนักงานอธิการบดีจัดซื้อตู้น้ำร้อนน้ำเย็น พร้อมกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่องDetail
221ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือปั่น ตัดดูดเนื้อเยื่อ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
222ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจการนอนหลับกละภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
223คณะสังคมศาสตร์จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูบานสวิง จำนวน 6 ชุดDetail
224คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศDetail
225คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 17 ต.ค. 61Detail
226คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุ จำนวน 5 รายการDetail
227สำนักงานอธิการบดีจ้างตัดชุดครุยปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ชุดDetail
228สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสิ้นเปลื่อง จำนวน 3 รายการDetail
229คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 43 รายการDetail
230คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 รายการDetail
231คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเวชสำอาง จำนวน 7 รายการDetail
232คณะสหเวชศาสตร์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจประเมินและรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
233กองกิจการนิสิตจัดจ้างตัดชุดแข่งขันกีฬา จำนวน 21 ชนิดกีฬา และชุดวอร์ม, เสื้อโปโลของผู้ควบคุมทีม และเสื้อ T-Shirt จำนวน 4 รายการDetail
234คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 4 เครื่องDetail
235คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อสายไมค์ 15 เมตร จำนวน 3 เส้นDetail
236สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องสำรองและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่ จำนวน 2 เครื่องDetail
237สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อเครื่องควบคุมลำโพง จำนวน 1 เครื่องDetail
238สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งอัตราส่วนภาพ 4: 3 ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอDetail
239สำนักงานอธิการบดีซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวDetail
240สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง หมายเลข 3610-001-072Detail
241คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเสียงตามสาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
242คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์Detail
243คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการDetail
244คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 4 เครื่องDetail
245คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1-2 จำนวน 2 เล่มDetail
246คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดสารเข้า HPLC อัตโนมัติ พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
247คณะเภสัชศาสตร์จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง HPLC พร้อมทดสอบการทำงานของเครื่อง จำนวน 1 รายการDetail
248คณะพลศึกษาเรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดฝุ่นชนิดพกพา จำนวน 2 ชุดDetail
249คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 19,500 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
Detail
250คณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อสร้างลานอเนกประสงค์Detail
251ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อตู้แช่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 1,350 ลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
252ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสลายต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
253ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอ และโปรตีนแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
254วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสพร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
255สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
256สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
257คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Pyrazine carboxylic acid 98% 25 gm. จำนวน 1 ขวดDetail
258ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
259ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
260ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
261ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่อง
Detail
262ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
263ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือส่องกล้องตรวจมะเร็งหู ตอ จมูก ระบบฟลูโอโรสโคป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
264ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 900 ชุเDetail
265ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
266คณะเภสัชศาสตร์จ้างล้างเครื่องแก้วเดือน พ.ย. 61 จำนวน 1งานDetail
267คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1-15 พ.ย. 2561Detail
268คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการDetail
269คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันDetail
270คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คันDetail
271ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 5 รายการDetail
272ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
273ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
274ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
275สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 kVA จำนวน 2 เครื่องDetail
276สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน 1 เครื่องDetail
277ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 421 รายการDetail
278ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
279ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นภาพดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบDetail
280ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบDetail
281ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 กิโลวัตต์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1
Detail
282ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือจับล็อคกระดูกเชิงกราน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Detail
283ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูงสำหรับเด็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
284คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายนDetail
285คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างทำเอกสารการเงิน จำนวน 1 งานDetail
286คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 2 รายการDetail
287คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารทางการเงินของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 รายการDetail
288คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อ ต้นไม้พร้อมกระถาง จำนวน 1 ชุดDetail
289คณะพลศึกษาเรื่อง ซ่อมเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 59.6670-001-0323 จำนวน 1 เครื่องDetail
290สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPSS Statistics Base) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในหน้าประกาศเชิญชวนDetail
291สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการDetail
292ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 11 รายการDetail
293สำนักหอสมุดกลางจำหน่ายพัสดุ จำนวน 90 รายการDetail
294สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจ้างซ่อมชุดเลนส์ถ่ายวีดิทัศน์ความคมชัดสูง
จำนวน 1 ชุด
Detail
295สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 120 ชุดDetail
296ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อม Soft ware สำหรับตัดใน ระบบทางเดินอาหาร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
297ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องทำลายมะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
298สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการDetail
299วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมาลผล จำนวน 3 เครื่องDetail
300คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 5,26 พ.ย. 61Detail
301คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 6 พ.ย. 61Detail
302คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 7 พ.ย. 61Detail
303คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 6 พ.ย. 61Detail
304คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 1 พ.ย. 61Detail
305คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 9,10 พ.ย. 61Detail
306สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 3610-001-069Detail
307สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2 คันDetail
308สำนักงานบริหารกิจการหอพักการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
309ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCUDetail
310คณะแพทยศาสตร์เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยมไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
311คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดความหนาแน่นของแบคทีเรีย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
312คณะแพทยศาสตร์ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
313คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูก+ชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัส+ชุดเครื่องมือผ่าตัดในช่องหูชั้นนอก)Detail
314คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันDetail
315คณะศึกษาศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเรียน 302 ก จำนวน 1 งานDetail
316คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุดDetail
317คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุดDetail
318คณะเศรษฐศาสตร์ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
319คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการDetail
320คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุ จำนวน 1 รายการDetail
321คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง จำนวน 9 บานDetail
322คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำหญิง ชั้น1Detail
323วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างออกแบบอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปDetail
324คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือหลักเกณฑ์ราคากลาง จำนวน 1 ชุดDetail
325คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
326คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ (สายคล้องบัตร) จำนวน 2 รายการDetail
327ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการDetail
328ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าเพื่อตรวจประเมินผลพยาธิสภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
329ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายหลัก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
330ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรระบบเครือข่าย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
331วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
332วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
333วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
334วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
335คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปาก ระบบสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
336คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุดDetail
337คณะเภสัชศาสตร์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการDetail
338คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ ALLYL DISILFIDE,>=98% (HPLC) จำนวน 1 ชิ้นDetail
339คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
340คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 161Detail
341คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหน้ากากอนามัยDetail
342คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Neodymium DynamicDetail
343คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บปกเสื้อ พร้อมเครื่องรับสัญญาณDetail
344คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกสารภายใต้ความดันก๊าซ จำนวน 1 งานDetail
345คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ COL-Wlite Wax-60m-0.50#m จำนวน 1 อันDetail
346สำนักงานอธิการบดีซื้อถุงพลาสติก จำนวน 3 ห่อDetail
347สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องDetail
348ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือความคมชัดสูง
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
Detail
349คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2Detail
350คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำดื่ม มศว จำนวน 1 รายการDetail
351วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มขัดรัดสายไฟ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 5 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
352วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
353คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการDetail
354คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสพัดลมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันDetail
355คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันDetail
356ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Ranibizumab injection 10 mg/ml,0.23 ml จำนวน 210 กล่องDetail
357วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
358วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
359คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง และตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ตู้Detail
360คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่องDetail
361คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อกระดาษ จำนวน 3 รายการDetail
362คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ใบDetail
363ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการDetail
364คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 รายการDetail
365คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 98 รายการDetail
366คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Citronellall 96% จำนวน 1 ขวดDetail
367คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Resumer G 502 Poly (D,L-Lactide-co-Gylcolide) จำนวน 1 อันDetail
368คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการDetail
369สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการDetail
370สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการDetail
371ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
372ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
373ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและจัดการข้อมูลของผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
374คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ 1 คัน (28 พย. 61)Detail
375คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่องDetail
376คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ 2 คัน (28 พย. 61)Detail
377คณะเภสัชศาสตร์จ้างทำแผ่นพับหลักสูตรนอตติงแฮม จำนวน 2000 แผ่นDetail
378คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ จำนวน 1 คัน (9 พย 61)Detail
379สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องDetail
380สำนักงานอธิการบดีเช่าเต็นท์ จำนวน 60 หลังDetail
381สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการDetail
382ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
383สำนักงานอธิการบดีจ้างทำกระเป๋า จำนวน 200 ใบDetail
384สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 13 รายการDetail
385คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
386ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
387ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบม่านกันควันพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
388สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนกล่องเก็บกากหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชิ้นDetail
389คณะพลศึกษาจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน รวม 11 เดือนDetail
390กองกิจการนิสิตเช่าเต้นท์ ขนาด 18X48 เมตร จำนวน 1 หลังDetail
391สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการDetail
392ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 ชุดDetail
393คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมไมโครเวฟ 22 ลิตร จำนวน 1 งานDetail
394คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Methanol AR ขนาดบรรจุ 4L จำนวน 8 ขวดDetail
395คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Membrane Filter, Cellulose nitrate จำนวน 1 แพคDetail
396ศูนย์บริการวิชาการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
397คณะเศรษฐศาสตร์ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า ขนาด 120x180 ซม. พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่Detail
398ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
399คณะวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 กระบอกตา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 กล้องDetail
400คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)Detail
401ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อระบบลิฟท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ระบบDetail
402คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการDetail
403คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการDetail
404คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Tyrosinase จำนวน 1 ขวดDetail
405ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดมยาสลบและชุดระเหยน้ำยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปรับการจ่ายอากาศอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
406สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)Detail
407ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วานเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก็สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
408ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียงDetail
409ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
410ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าอุณหภูมิร่างกายและค่าความดันโลหิตภายในเส้นเลือดขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 เครื่องDetail
411ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เครื่องDetail
412คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อต้นราชพฤกษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ต้นDetail
413คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า และต้นไม้ในโรงเรือน จำนวน 10 งวดDetail
414คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและไนโตรเจน (CHN analyzer) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
415คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด ดีจีจีอี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
Detail
416คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
417สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่องDetail
418สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง (2) พัดลมไอเย็น จำนวน 1 เครื่อง (3) เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
Detail
419สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (2) ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง (3) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวDetail
420ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบไฟสำรอง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบDetail
421สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 7 อันDetail
422สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่มDetail
423สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องDetail
424ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้าเงเหมาทำความสะอาดDetail
425สำนักงานอธิการบดีซื้อซองพลาสติกกระดุมขยายข้าง A4 จำนวน 120 ซองDetail
426ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 304,000 กิโลกรัมDetail
427คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบีกเกอร์ จำนวน 30 ใบDetail
428ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 30 เครื่องDetail
429ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอดจำลองของคนไข้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนาก จำนวน 5 เครื่องDetail
430ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 350 ซีซี พร้อมถุงดักเก็บเลือดจำนวน 4,000 ถุง(ครั้งที่ 2)Detail
431สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการDetail
432สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง จำนวน 100 กล่องDetail
433คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการDetail
434คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการDetail
435คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำและอุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำประปาอาคารหลัง จำนวน 1 งานDetail
436คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมแซมน้ำประปารั่วซึมและซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องวิจัยชั้น6 จำนวน 1 งานDetail
437คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ อาคารหน้าและหลัง จำนวน 2 ชุดDetail
438คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการDetail
439คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ (งวดประจำเดือน ธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) จำนวน 2 รายการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ :61117171339Detail
440ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน
สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 17,000 การทดสอบ
Detail
441ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องซักสลัดผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
442ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 50 เครื่องDetail
443ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่องDetail
444ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปลผลแบบ 12 ลีด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เครื่องDetail
445คณะสังคมศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
446คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการDetail
447คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ 11MM Crimp cap septa with PTEE/RED Rubber จำนวน 4 แพคDetail
448คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 16-30 พย. 2561Detail
449คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดสารเข้า HPLC อัตโนมัติพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
450คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
451คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงโครงสร้างฐานรากอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDetail
452คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 3 รายการDetail
453คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างช่วยผลิตผลิตภัณฑ์และน้ำดื่ม มศว จำนวน 1 งานDetail
454คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อนมผง จำนวน 1 รายการDetail
455คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 133 เครื่องDetail
456คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 คันDetail
457คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวDetail
458คณะสังคมศาสตร์จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องถ่ายทอดสัญญาณประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งานDetail
459สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน HyperConverged จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในหน้าประกาศเชิญชวนDetail
460สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 200 ชุดDetail
461ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบ พร้อมสายสัญญาณ เครื่องฉายภายโปรเจคเตอร์ระยะสั้นพิเศษ Short Throw Projector จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
462ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำร่มของที่ระลึก พร้อมสกรีนโลโก้หน่วยงาน 1 จุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
463ศูนย์บริการวิชาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
464ศูนย์บริการวิชาการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
465ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
466ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
467ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทางDetail
468คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
469คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการDetail
470คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ European Pharmacopoeia 2016 จำนวน 1 ชุดDetail
471คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องDetail
472คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการDetail
473คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 5 รายการDetail
474คณะเภสัชศาสตร์จ้างล้างเครื่องแก้วเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งานDetail
475คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมเครื่อง Laminar air Flow พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
476คณะเภสัชศาสตร์ซ่อมแซมตู้ย้ายเนื้อเยื่อ พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
477ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าเพื่อตรวจประเมินผลพยาธิสภาพลูกตา ส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
Detail
478คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสารเคมี จำนวน 14 รายการDetail