หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาประกาศ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 418 รายการDetail
2ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
3ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
4ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน
Detail
5ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลางDetail
6ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยDetail
7ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แก้เอียง จำนวน 100 กล่องDetail
8ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้า จำนวน 600,000 กิโลกรัมDetail
9คณะมนุษยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมนุษยศาสตร์Detail
10คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
11ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว จำนวน 850 กล่องDetail
12ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 35 รายการDetail
13ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
14สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2567Detail
15ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 110 รายการDetail
16คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
Detail
17ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
18ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัตถุดิบประกอบอาหารประเภทของสด จำนวน 270 รายการDetail
19ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 240,000 กิโลกรัมDetail
20คณะกายภาพบำบัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
21โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งานDetail
22คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น ๑๑ - ๑๔ คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗Detail
23คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์จำนวน 1 งานDetail
24ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการDetail
25ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการDetail
26ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ 100 เครื่อง จำนวน 1 งานDetail
27สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
28สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567Detail
29สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567Detail
30สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
31คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเหมาทำความสะอาด อาคาร 14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น 2-3 อาคาร 32 อาคาร บริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 9 และอาคาร 33 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 15-16Detail
32สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
33ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและพิษวิทยา พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 64 รายการDetail
34ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
35ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น
(ประจำเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
Detail
36ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
Detail
37วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
38สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Campus License) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
39ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกแบบเหมาช่วง (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
Detail
40วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน ๑ งานDetail
41ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 20,000 การทดสอบ
Detail
42คณะพลศึกษาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษาทั้งหมด จำนวน 1 งานDetail
43ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
44ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566-เดือนกันยายน 2567) จำนวน 1 งานDetail
45ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/OE จำนวน 300 กล่องDetail
46สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการDetail
47ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดความร้อนควบคุมความชื้นด้านเดียวแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1,200 ชุดDetail
48ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระะบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
49ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
50ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 154,900 CUMDetail
51คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการDetail
53ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
54คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109061355Detail
55ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำหน่ายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 11 รายการDetail
56คณะศึกษาศาสตร์งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๑๒ ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๑๔ และ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร ๘ ชั้น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
57ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ในซีรัม จำนวน 3,000 การทดสอบ
Detail
58ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 150 ชุดDetail
59คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2557) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109047536Detail
60คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
61ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
62กองกิจการนิสิตขายทอดตลาด จำนวน 254 รายการDetail
63คณะแพทยศาสตร์งานปรับปรุงห้องคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพรีคลินิก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
64สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
65ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติสำหรับงานธนาคารเลือดพร้อมแผ่นเจล จำนวน 4 รายการDetail
66ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
67ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหลอดเก็บเลือด จำนวน 12 รายการDetail
68ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
69สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226A (26A) จำนวน 125 กล่อง
2. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CB435A (35A) จำนวน 36 กล่อง
3. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A (85A) จำนวน 354 กล่อง
4. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Q2612A (12A) จำนวน 54 กล่อง
Detail
70ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
71คณะกายภาพบำบัดซื้อชุดผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
72คณะสังคมศาสตร์จ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูและติดสติ๊กเกอร์ช่องแสงประตูห้องเรียน 3 ห้อง จำนวน 1 งานDetail
73สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)Detail
74คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
75ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 14,000 ขวดDetail
76ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
77คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจบันทึกผิวหน้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109278783Detail
78ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด S จำนวน 12,000 กล่องDetail
79คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109294018Detail
80ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 10,000 รีมDetail
81ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet
จำนวน 780,000 เม็ด
Detail
82ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 1 งานDetail
83ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 40 mg/ 0.4 ml solution for injection จำนวน 3,400 หลอดDetail
84ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 80 mg/ 0.8 ml solution for injection จำนวน 4,000 หลอดDetail
85ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาManidipine Hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 700,000 เม็ดDetail
86ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการDetail
87ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
88ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม Gene Xpert พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ

Detail
89บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
90ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติพร้อมถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 2,310 ชุดDetail
91ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำยาเคลือบตาขณะผ่าตัด (Viscoat) จำนวน 500 หลอดDetail
92ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดผ่าตัดต้อกระจก Classet Phaco (centurion) จำนวน 320 ชุดDetail
93ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมแผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพ และแผ่นทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 6 รายการDetail
94ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์
จำนวน 2 รายการ
Detail
95ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่องเตรียมสไลด์และเครื่องถ่ายภาพพร้อม ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการDetail
96วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
97ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
98คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารคณะสังคมศาสตร์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 4 ตัว ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งานDetail
99คณะกายภาพบำบัดซื้อชุดผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
100ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 60 mg/ 0.6 ml solution for injection จำนวน 9,000 หลอดDetail
101ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนธันวาคม 2566 – สิงหาคม 2567) จำนวน 1 งานDetail
102ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อ จำนวน 2 รายการDetail
103ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการผลิตรายการข่าวสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
104ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
105ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 6,000 ชิ้นDetail
106ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 6 รายการDetail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
108ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 2 กลุ่มDetail
109ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
110ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อสายให้สารละลายที่มีอุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายแบบหมุน จำนวน 5,500 SETDetail
111ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Palindrome All Size) จำนวน 100 ชิ้นDetail
112ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท๊บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
113ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
114ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส. 100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
115ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สพว.91 และ สวพ. นครราชสีมา AM990 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
116ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งานDetail
117ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการDetail
118ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
119ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
120ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 2,800 การทดสอบDetail
121ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (AHU) จำนวน 1 งานDetail
122สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลคลังสถาบัน (Institute Repository) และสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบDetail
123ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
124ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดผ่าตัดต้อกระจก Classet Phaco (Stellaris) จำนวน 600 ชุดDetail
125ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำยาเคลือบตาขณะผ่าตัด (VISIOL) จำนวน 1,000 หลอดDetail
126คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 75 รายการDetail
127วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
128คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
129คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
130คณะมนุษยศาสตร์ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 449 รายการ โดยวิธีขายทอดตาดDetail
131โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 172 รายการDetail
132ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับการตรวจพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมชุดน้ำยา ตรวจวิเคราะห์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
133ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1,240 ถุงDetail
134ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
135ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
136ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
137ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
138ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
139ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
140ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯLeveen Needle Electrode (เข็มจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ) จำนวน 60 กล่องDetail
141ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) จำนวน 1 งานDetail
142สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567Detail
143ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัตถุดิบประกอบอาหารประเภทของสด จำนวน 270 รายการDetail
144ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Pregabalin 75 mg capsule, hard จำนวน 112,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
145ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการDetail
146ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดสายช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1,200 ชุดDetail
147สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 เล่มDetail
148ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
149ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
150ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59)Detail
151ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
152ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
153ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
154ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
155ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
156ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
157ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
158ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
159ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
160ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
161ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
162สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
163ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose จำนวน 240,000 หลอดDetail
164ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-8 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)Detail
165ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดซื้อยา Gliclazide 60 mg modified-release tablet จำนวน 78,000 เม็ดDetail
166คณะศิลปกรรมศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Detail
167ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
168ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง Drainage Catheter (Bioteq) All Size จำนวน 250 ชุดDetail
169ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒPort ชนิดไม่มีบอลลูน ขนาด 5 mm จำนวน 120 ชิ้นDetail
170ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒPort ชนิดมีบอลลูน All Size จำนวน 120 ชิ้นDetail
171ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium chloride 900 mg/100 ml Irrigation solution, 1L bottle จำนวน 38,000 ขวด
Detail
172ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๒,๘๐๐ การทดสอบDetail
173วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
174วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
175คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
176ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาPregabalin 25 mg capsule,hard จำนวน 84,000 เม็ดDetail
177สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
178ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion 100 ml bag จำนวน 150,000 ขวดDetail
179วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและพื้นที่บัณฑิตศึกษาจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
180สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Detail
181ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 40,000 ขวดDetail
182สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 300 ชุดDetail
183ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
184ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
185ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
186ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
187ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
188ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
189ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
190ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
191ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
192สำนักงานอธิการบดีจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รายการDetail
193ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Metformin hydrochloride 750 mg prolonged-release tablet
จำนวน 120,000 เม็ด
Detail
194ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Risedronate sodium 35 mg flim-coated tablet จำนวน 16,800 เม็ดDetail
195สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2567Detail
196ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
197ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
198ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
199ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
200ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
201ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
202ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
203ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาQuadrivalent influenza vaccine (split virion หรือ sub-Unit, inactivated) 0.5 ml Injection จำนวน 4,700 หลอดDetail
204ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาBenserazide 50 mg + levodopa 200 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ดDetail
205ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
206ส่วนพัฒนากายภาพการขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 141 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
207ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และรอบอาคาร 6 จำนวน 1 งานDetail
208ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCarvedilol 25 mg tablet จำนวน 250,000 เม็ดDetail
209ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 210,000 เม็ดDetail
210ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 560,000 เม็ดDetail
211คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้Detail
212คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขนาด 120x240 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่นDetail
213คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องDetail
214ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAmino acid 600 mg film-coate tablet จำนวน 66,000 เม็ดDetail
215สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
216วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับห้องเรียน smart classroom จำนวน 300 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
217คณะสังคมศาสตร์จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพพร้อมอุปกรณ์ประตูห้องเรียนและห้องสำนักงาน อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 7 ชุดDetail
218ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- ยาPitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 66,000 เม็ดDetail
219ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 10 รายการDetail
220สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4052ci จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
221ศูนย์บริการวิชาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
222ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
223คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Detail
224ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Hydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1,500,000 เม็ดDetail
225ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา calcium chloride dihydrate 20 mg/100 mL + potassium chloride 30 mg/ 100 mL + sodium acetate trihydrate 380 mg/100 mL + sodium chloride 600 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 21,000 ขวดDetail
226ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 200 เครื่องDetail
227สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
228ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Nebivolol 5 mg tablet จำนวน 44,800 เม็ดDetail
229ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน 500,000 เม็ดDetail
230ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
231คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
232คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
233คณะสังคมศาสตร์จ้างรื้อย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
234คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
235ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาGlucosamine sulfate 1.5 g oral poeder,sachet จำนวน 360,000 ซองDetail
236ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาApixaban 5 mg, Film-coated tablets จำนวน 27,600 เม็ดDetail
237สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 รายการDetail
238สำนักงานอธิการบดีจ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์
Detail
239ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Teriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 200 หลอดDetail
240ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน 2,000 ขวดDetail
241วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
242คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไฟเบอร์กลาส พร้อมแผ่นรองเขียนชนิด 1 ที่นั่ง จำนวน 420 ตัวDetail
243คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
244คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
245ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา insulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge จำนวน 12,500 ขวด
Detail
246สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
247สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการDetail
248วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรถเข็นอุปกรณ์พร้อมหน้าโต๊ะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
249ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาbudesonide 160 mcg/1 dose + formoterol dihydrate 45 mcg/1 dose inhalation powder, 120 dose inhalation จำนวน 1,700 ขวดDetail
250ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCalcium carbonate 1.5 g tablet หรือ film-coated tablet จำนวน 2,100,000 เม็ดDetail
251ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEntacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน 35,000 เม็ดDetail
252ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 13,000 box(100 tablet)Detail
253สำนักงานอธิการบดีซื้อ license โปรแกรม zoom จำนวน 2 รายการDetail
254สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP จำนวน 20 UserDetail
255คณะกายภาพบำบัดขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพDetail
256ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาTigecycline 50 mg powder for solution for infusion จำนวน 400 ขวดDetail
257ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาTicagrelor 90 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 42,000 เม็ดDetail
258ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาLactulose 66.7 g/100 mL syrup, 100 mL bottle จำนวน 20,000 ขวดDetail
259ส่วนพัฒนากายภาพจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศห้องไฟฟ้าอาคารบริการ:ม.ล.ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม:ดร.สาโรช บัวศรี (ครั้งที่ 2)Detail
260ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Ispaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 150,000 ซองDetail
261ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Galantamine 8 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 7,000 เม็ดDetail
262ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Rosuvastatin 20 mg flim-coated tablet จำนวน 36,400 เม็ดDetail
263สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการสแกนเอกสารใบทรานสคริปต์และบันทึกข้อมูลใบทรานสคริปต์ จำนวน 1 งานDetail
264สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Detail
265ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,725 รายการ ดูสภาพพัสดุ 1 มีค. 67 9.30 น. ประมูลด้วยวาจา เวลา 10.30 น.Detail
266ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 66 รายการDetail
267คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
268คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
269คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
270สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู และขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 2 รายการ จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
271ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น2 อาคารประสานมิตร(อาคาร 3)จำนวน 1 งานDetail
272สำนักงานอธิการบดีจ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์Detail
273สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก 1 บาน, โต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก และเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น 3 ฟุต
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
274สำนักหอสมุดกลางซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
275คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
276คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
277บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Detail
278สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูง จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
279คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อโมเดลบาดแผลจำลอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 ชุดDetail
280คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)Detail
281คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมปิดรอยรั่วพร้อมทาสีหลังคาอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาจง)Detail
282คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
283วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
284ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 154,900 CUMDetail
285คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการDetail
286ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมสำหรับนิสิต ชั้น1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
(อาคาร 14) จำนวน 1 งาน
Detail
287คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิดพร้อมฟังก์ชั่นยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67029535138
Detail
288คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67029528216Detail
289คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่อง หู คอ จมูก แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมแหล่งกำเนิดแสงในตัว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67039144353Detail
290คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67029532240Detail
291คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
292คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
293คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่องหู คอ จมูก ระบบวีดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
294คณะพยาบาลศาสตร์การขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการDetail
295โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องล้างจานระบบสายพาน แขวคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
296โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
297ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
298คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน พร้อมชุดถ่ายภาพ ชุดประมวลผลและจอแสดงผลภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
299คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือถ่างขยายผนังหน้าอกในการผ่าตัดลิ้นหัวใจ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
300คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
301คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน 11-903) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
302สำนักงานอธิการบดีจ้างค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปีDetail
303คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นจำลองฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่พร้อมโปรแกรมประเมินผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
304คณะแพทยศาสตร์เครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
305คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
306คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกแบบแผลเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
307คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่มิติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
308คณะพลศึกษาประกวดราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1 งานDetail
309โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสด แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
Detail
310โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
Detail
311คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
312ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 154,900 CUMDetail
313คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
314วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดลำโพงบลูทูธเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
315วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
316วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อม่านอากาศสำหรับประตูทางเข้าอาคาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
317วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูงพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
318ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาinsulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension
for injection, 3 mL cartridge จำนวน 12,500 ขวด (ครั้งที่ 2)
Detail
319คณะแพทยศาสตร์จ้างออกแบบค่าจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ผิวหนัง มศว จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปDetail
320สำนักงานอธิการบดีจ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์Detail
321คณะพลศึกษาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง UV-VIS ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
322คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
323ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ผ่านทางปากชนิดดิจิทัลพร้อมเครื่องกระแทกนิ่วด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากำเนิดแรงดันอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
324คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
325คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อม/เปลี่ยนวอลเปเปอร์ผนังเดิม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
326คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
327คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
328คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
329คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดิทัศน์ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
330ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมระบบควบคุมความดันลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
331ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
332ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 100 เครื่องDetail
333ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 เครื่องDetail
334คณะแพทยศาสตร์เครื่องวิเคราะห์เส้นผม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
335ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องทำความร้อนชนิดให้ความร้อนเร็ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
336ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 มอเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 20 เตียงDetail
337ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟสและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่องDetail
338คณะสังคมศาสตร์จ้างค่าออกแบบงานปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์อาคาร 11 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกDetail
339ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่องDetail
340ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็งแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
341ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดา แบบครรภ์แฝด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
342ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 36 เครื่องDetail
343ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 ชุดDetail
344สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารสนเทศ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
345ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 200 เครื่องDetail
346ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อระบบดูดไอสารเคมีห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
347ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
348ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 49 คิวบิกฟุต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
349ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องบีบเค้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 7 เครื่องDetail
350ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูกผ่านกล้อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
351ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
352ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
353ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 กล้องDetail
354ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 กล้องDetail
355ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
356ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดตู้อบเลี้ยงตัวอ่อน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
357ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดปอดผ่านกล้อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
358ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบปฏิบัติการประมวลผลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมากชนิดผ่านทางทวารหนักและผ่านทางฝีเย็บ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
359ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
360ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
361คณะกายภาพบำบัดซื้อเครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
362ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี่มิติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
363คณะกายภาพบำบัดซื้อเครื่องทดสอบการทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
364สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเรียนการสอน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
365ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
366ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
367ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
368ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี ชนิดหน้าจอสัมผัส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
369ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
370ศูนย์กีฬาฯประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
371ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ พร้อมระบบควบคุมค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
372ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดสำหรับทารก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 เครื่องDetail
373ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดศูนย์กลางพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดจอสัมผัส ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
374วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนกล้องวงจรปิดระบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุม ประจำอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
375ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
376คณะแพทยศาสตร์เครื่องสลายและดูดไขมันชนิดอัลตร้าโซนิค ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
377ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
378ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 6 ตู้Detail
379ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือเจาะและคว้านกระดูกชนิดแบตเตอรี่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
380คณะพลศึกษาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบอัลตราไวโอเลต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
381ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
382สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานบริการนิสิต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
383วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 ห้องDetail
384ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 เครื่องDetail
385โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
386โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการDetail
387ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันและกะโหลกศีรษะภายนอกช่องปาก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
388ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรถไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนเลสบรรจุถาดอาหาร ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 คันDetail
389ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
390คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
391ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail