หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1สำนักงานบริหารกิจการหอพักร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
2คณะเภสัชศาสตร์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
3สำนักงานบริหารกิจการหอพักการประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 15 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
4คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
5คณะสหเวชศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
6คณะแพทยศาสตร์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3x6 เมตร พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
7คณะแพทยศาสตร์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบใช้กระบอกฉีดยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 20 เครื่องDetail
8คณะแพทยศาสตร์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 10 เครื่องDetail
9คณะแพทยศาสตร์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
10คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางช่องหู คอ จมูก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 ชุด
Detail
11ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์Detail
12ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
13ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
Detail
14สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Detail
15คณะพลศึกษาจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
16คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชวิทยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
17คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูชั้นในและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
18คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดและเชื่อมปิดหลอดเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
19คณะแพทยศาสตร์หุ่นฝึกฟังเสียงภายในร่างกายผู้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตัว
Detail
20คณะแพทยศาสตร์ชุดสว่านเจาะกระดูกทำงานด้วยแบตเตอรี่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
21วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
22คณะแพทยศาสตร์ชุดสว่านไฟฟ้าแบบใช้ไฟแบตเตอรี่สำหรับการผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
23คณะแพทยศาสตร์ชุดเลนส์สำหรับกล้องส่องข้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
24คณะแพทยศาสตร์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิดซีอาร์ม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
25คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
26คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
27คณะพลศึกษา(ร่าง) จ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
28คณะแพทยศาสตร์ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
29สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์Detail
30คณะแพทยศาสตร์ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
31คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
32วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
33คณะแพทยศาสตร์ระบบหุ่นจำลองสำหรับการประเมินการจัดการภาวะฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
34คณะแพทยศาสตร์เลี่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
35ศูนย์กีฬาฯประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDetail
36คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดประมวลผลและวิเคราะห์ภาพระบบดิจิตอล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
37คณะแพทยศาสตร์ชุดถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared Fluorescent พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
38คณะแพทยศาสตร์ชุดถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
39คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดและวิเคราะห์ลานสายตาแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
Detail
40คณะแพทยศาสตร์ชุดวิเคราะห์โรคต้อหิน, โรคทางจอประสาทตา และลูกตาส่วนหน้าโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
41คณะพลศึกษาจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันDetail
42คณะพลศึกษาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษา จำนวน 1 งานDetail
43คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสัมผัสลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
44คณะแพทยศาสตร์เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ในระดับห้องปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
45คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงสำหรับงานอณูชีววิทยาคลินิก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
46คณะแพทยศาสตร์ตู้แช่แข็งชนิดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า -85 องศาเซลเซียส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้
Detail
47คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
48คณะแพทยศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
49คณะแพทยศาสตร์ชุดป้องกันรังสี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 ชุดDetail
50คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านและวิเคราะห์ผลจากปฏิกิริยาไมโครเพลท ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
51คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวัดความต้านทานของเซลล์เยื่อบุพร้อมอิเล็กโทรดแบบตะเกียบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
52คณะแพทยศาสตร์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 อ่างDetail
53คณะแพทยศาสตร์ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้Detail
54คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมวินิจฉัยความยืดหยุ่นของก้อนเนื้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
55คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
56คณะแพทยศาสตร์ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมอาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
57คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
58คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์ทางนิติเวชวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
59คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบห้องภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุดDetail
60คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
61คณะแพทยศาสตร์ชุดระบบนำเสนอภาคและเสียงการประชุม จำนวน 1 ชุดDetail
62คณะแพทยศาสตร์เครื่องดูดความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่องDetail
63คณะแพทยศาสตร์หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกฉีดยาและให้สารน้ำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตัวDetail
64คณะแพทยศาสตร์ตู้ดูดกลิ่น จำนวน 1 ตู้Detail
65คณะแพทยศาสตร์ชุดบันทึกภาพวีดีทัศน์ทางการเรียนการสอน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
66คณะแพทยศาสตร์เครื่องชั่งสัตว์ทดลองทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่องDetail
67คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดปริมาณสีฟลูออร์เรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่องDetail
68คณะแพทยศาสตร์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่องDetail
69คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ตู้ปลอดเชื้อ+ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ+เครื่องเผาลูปแบบไฟฟ้า)Detail
70คณะแพทยศาสตร์หูฟังแพทย์สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 อันDetail
71คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
72คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุดDetail
73คณะแพทยศาสตร์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
74คณะแพทยศาสตร์ตู้อบเครื่องแก้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
75คณะแพทยศาสตร์เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่องDetail
76คณะแพทยศาสตร์เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 20-1,000 ไมโครลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 6 เครื่องDetail
77คณะแพทยศาสตร์ตู้บ่มเพาะเชื้อ ความจุไม่น้อยกว่า 108 ลิตร จำนวน 1 ตู้Detail
78คณะแพทยศาสตร์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ความจุไม่น้อยกว่า 79 ลิตร จำนวน 1 เครื่องDetail
79คณะแพทยศาสตร์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 2 เครื่องDetail
80คณะแพทยศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุดDetail
81คณะแพทยศาสตร์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-สัตว์ทดลอง จำนวน 1 เครื่องDetail
82คณะแพทยศาสตร์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
83ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่องDetail
84ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 10 เครื่องDetail
85คณะเภสัชศาสตร์จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
86คณะเภสัชศาสตร์จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
87คณะแพทยศาสตร์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 3200 ANSI Lumens ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
88คณะแพทยศาสตร์ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ จำนวน 2 ชุดDetail
89คณะแพทยศาสตร์ตู้เก็บอุณหภูมิต่ำแช่แข็งสำหรับอณูวิทยา จำนวน 2 ตู้Detail
90คณะแพทยศาสตร์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพหน้จอระบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่องDetail
91คณะแพทยศาสตร์หุ่นแขนฝึกเจาะเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 ตัวDetail
92คณะแพทยศาสตร์เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบส่องบนและล่างชนิดหลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่องDetail
93คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน 1 ชุดDetail
94คณะแพทยศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบทำความเย็น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
95คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
96คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนู จำนวน 1 งานDetail
97คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 งานDetail
98คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
99คณะแพทยศาสตร์เครื่องสำรองไฟ แบบจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 เครื่องDetail
100คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา สำหรับงานทางด้านจุลชีววิทยาและงานวิจัยขั้นสูง จำนวน 1 ชุดDetail
101คณะแพทยศาสตร์เครื่องดูดความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่องDetail
102คณะแพทยศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย จำนวน 10 กล้องDetail
103คณะแพทยศาสตร์ชุดอิเล็กโตรโฟรีซิส พร้อม Power supply ในตัว จำนวน 20 ชุดDetail
104คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่องDetail
105คณะแพทยศาสตร์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องDetail
106คณะแพทยศาสตร์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องDetail
107คณะแพทยศาสตร์เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียงDetail
108คณะแพทยศาสตร์เครื่องบันทึกภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่องDetail
109คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่องและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบแบบมือถือ จำนวน 1 กล้อง)Detail
110คณะแพทยศาสตร์เครื่องสแกนเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่องDetail
111คณะแพทยศาสตร์ชุดดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย จำนวน 1 ชุดDetail
112คณะแพทยศาสตร์ชุดรันเจลแนวตั้งขนาดเล็ก เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องส่งถ่ายฯ จำนวน 1 ชุดDetail
113คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดความต้านทานของเซลล์เยื่อบุพร้อมอิเล็กโทรดแบบตะเกียบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
114คณะแพทยศาสตร์เครื่องเขย่าขนาดเล็กสำหรับการผสมสารในไมโครเพลท 96 หลุม จำนวน 1 เครื่องDetail
115คณะแพทยศาสตร์ตู้อบเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
116คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหลของสาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (E-bidding)Detail
117คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 12 เดือนDetail
118สำนักงานอธิการบดีซื้อบันได 3 ขั้นDetail
119ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วDetail
120สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาประกวดราคาจ้างติดฟิล์มกระจกกลุ่มอาคารระดับมัธยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
121วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
122ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
123คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 3 ต.ค. 61Detail
124คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 5,19 ต.ค. 61Detail
125คณะแพทยศาสตร์ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมอาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)Detail
126คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
127คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบเทคนิคฟลูออร์เรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
128คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด ดีจีจีอี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
129คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการDetail
130คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
131คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 173 รายการDetail
132ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยDetail
133สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)Detail
134สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการDetail
135คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 2 รายการDetail
136คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเกลือ จำนวน 1 รายการDetail
137คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
138ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
139โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เครื่องผลิตน้ำแข็ง 1 เครื่องDetail
140คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)Detail
141ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือดและสารน้ำ จำนวน 17,000 การทดสอบDetail
142คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสัตว์ทดลอง อาหารสัตว์ กล่องบรรจุสัตว์ทดลอง รวมค่าขนส่ง จำนวน 4 รายการDetail
143คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
144คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่องDetail
145คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกวดราคาซื้อชุดเครื่องโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
146คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 16,18 ต.ค. 61Detail
147คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการDetail
148คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
149คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการDetail
150คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
151คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการDetail
152คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการDetail
153คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องประชุม แบบฟิมพ์ขาวดำ (Black&White Electronic Board) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
154คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Liquid N2 35L จำนวน 1 รายการDetail
155คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น วันที่ 8, 10 พ.ย. 2561Detail
156คณะพลศึกษาเรื่อง จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตลอดปี จำนวน 3 เครื่องDetail
157ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหลังและความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
158คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดทดสอบเสตียรอยด์ IC 20 test พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 8 ชุดDetail
159คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึก จำนวน 5 รายการDetail
160คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องDetail
161คณะมนุษยศาสตร์ประกาศจำหน่ายเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน
รายการ ค่าปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ และ รายการ ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
Detail
162คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการDetail
163คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
164คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างสอบเทียบเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 2 เครื่องDetail
165คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 ANSI LUMENs จำนวน 2 เครื่องDetail
166วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
167ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่องDetail
168ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างดูแลภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากDetail
169คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรมขนาด เอ4 จำนวน 600 รีมDetail
170คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร จำนวน 240 ม้วนDetail
171คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษไขแม่พิมพ์ (มาสเตอร์) ขนาด บี4 จำนวน 20 ม้วนDetail
172คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์Detail
173คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการDetail
174คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดล้างตา จำนวน 15 ชุดDetail
175คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา 3 รายการDetail
176คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16-31 ตค 61Detail
177คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่องDetail
178คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ Handbook of Ascepiads of Thailand จำนวน 1 เล่มDetail
179คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ 3 รายการDetail
180คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง พร้อมชุดสำรองไฟ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 เครื่องDetail
181คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 1 เครื่องDetail
182คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดและวิเคราะห์ลานสายตาแบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)Detail
183คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อ RUBBER SEPTUM จำนวน 5 แพ็คDetail
184คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อก๊าซพิเศษ Air Zero Grade จำนวน 1 ท่อDetail
185คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
186คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องDetail
187คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องDetail
188คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
189วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
190ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงอาหาร 1 ชั้นDetail
191ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดนัด มศว ประสานมิตร จำนวน 1 งานDetail
192ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
193ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
194ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการDetail
195คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ confocal laserscanning ชนิดตั้งโต๊ะและมี live cell chamber ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุดDetail
196คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำดื่ม มศว จำนวน 2 รายการDetail
197ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 350 ซีซี พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 4,000 ถุงDetail
198ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง 4K ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
199ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เตียงDetail
200วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสังคมผู้สูงวัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
201คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการDetail
202คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการDetail
203คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
204คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร HATO รุ่น C1 จำนวน 10 ขวดDetail
205คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 900 รีมDetail
206สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 เครื่องDetail
207คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Baicalein 98% 100 mg. จำนวน 1 ขวดDetail
208คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ MANNITOL SALT AGAR จำนวน 1 ขวดDetail
209คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อถังดับเพลิง CO 2 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 27 ถังDetail
210คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการDetail
211คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเตาให้ความร้อน 10 เครื่องDetail
212คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Sodium Triphosphate Pentabasic 98% 500 gm. จำนวน 1 ขวดDetail
213คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อดรัมและหมึกเครื่องพิมพ์ Fujixerox จำนวน 7 รายการDetail
214คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
215ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 เส้นทางDetail
216ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
217สำนักงานอธิการบดีซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัวDetail
218สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการDetail
219สำนักงานอธิการบดีซื้อฮาร์ดดิสพกพา จำนวน 4 ชิ้นDetail
220สำนักงานอธิการบดีจัดซื้อตู้น้ำร้อนน้ำเย็น พร้อมกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่องDetail
221ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือปั่น ตัดดูดเนื้อเยื่อ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
222ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจการนอนหลับกละภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
223คณะสังคมศาสตร์จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูบานสวิง จำนวน 6 ชุดDetail
224คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศDetail
225คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 17 ต.ค. 61Detail
226คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุ จำนวน 5 รายการDetail
227สำนักงานอธิการบดีจ้างตัดชุดครุยปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ชุดDetail
228สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสิ้นเปลื่อง จำนวน 3 รายการDetail
229คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 43 รายการDetail
230คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 รายการDetail
231คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเวชสำอาง จำนวน 7 รายการDetail
232คณะสหเวชศาสตร์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจประเมินและรักษาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
233กองกิจการนิสิตจัดจ้างตัดชุดแข่งขันกีฬา จำนวน 21 ชนิดกีฬา และชุดวอร์ม, เสื้อโปโลของผู้ควบคุมทีม และเสื้อ T-Shirt จำนวน 4 รายการDetail
234คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 4 เครื่องDetail
235คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อสายไมค์ 15 เมตร จำนวน 3 เส้นDetail
236สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเครื่องสำรองและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่ จำนวน 2 เครื่องDetail
237สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อเครื่องควบคุมลำโพง จำนวน 1 เครื่องDetail
238สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งอัตราส่วนภาพ 4: 3 ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอDetail
239สำนักงานอธิการบดีซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวDetail
240สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง หมายเลข 3610-001-072Detail
241คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเสียงตามสาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
242คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์Detail
243คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการDetail
244คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 4 เครื่องDetail
245คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 1-2 จำนวน 2 เล่มDetail
246คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดสารเข้า HPLC อัตโนมัติ พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
247คณะเภสัชศาสตร์จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง HPLC พร้อมทดสอบการทำงานของเครื่อง จำนวน 1 รายการDetail
248คณะพลศึกษาเรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดฝุ่นชนิดพกพา จำนวน 2 ชุดDetail
249คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 19,500 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
Detail
250คณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อสร้างลานอเนกประสงค์Detail
251ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อตู้แช่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 1,350 ลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
252ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสลายต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
253ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอ และโปรตีนแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
254วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสพร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
255สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
256สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
257คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Pyrazine carboxylic acid 98% 25 gm. จำนวน 1 ขวดDetail
258ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
259ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
260ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
261ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่อง
Detail
262ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
263ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือส่องกล้องตรวจมะเร็งหู ตอ จมูก ระบบฟลูโอโรสโคป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
264ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 900 ชุเDetail
265ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
266คณะเภสัชศาสตร์จ้างล้างเครื่องแก้วเดือน พ.ย. 61 จำนวน 1งานDetail
267คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1-15 พ.ย. 2561Detail
268คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการDetail
269คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันDetail
270คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คันDetail
271ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 5 รายการDetail
272ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
273ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
274ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
275สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 kVA จำนวน 2 เครื่องDetail
276สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน 1 เครื่องDetail
277ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 421 รายการDetail
278ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
279ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นภาพดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบDetail
280ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบDetail
281ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 กิโลวัตต์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1
Detail
282ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือจับล็อคกระดูกเชิงกราน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Detail
283ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูงสำหรับเด็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
284คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายนDetail
285คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างทำเอกสารการเงิน จำนวน 1 งานDetail
286คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 2 รายการDetail
287คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารทางการเงินของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 รายการDetail
288คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อ ต้นไม้พร้อมกระถาง จำนวน 1 ชุดDetail
289คณะพลศึกษาเรื่อง ซ่อมเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 59.6670-001-0323 จำนวน 1 เครื่องDetail
290สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPSS Statistics Base) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในหน้าประกาศเชิญชวนDetail
291สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการDetail
292ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 11 รายการDetail
293สำนักหอสมุดกลางจำหน่ายพัสดุ จำนวน 90 รายการDetail
294สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจ้างซ่อมชุดเลนส์ถ่ายวีดิทัศน์ความคมชัดสูง
จำนวน 1 ชุด
Detail
295สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 120 ชุดDetail
296ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อม Soft ware สำหรับตัดใน ระบบทางเดินอาหาร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
297ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องทำลายมะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
298สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการDetail
299วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมาลผล จำนวน 3 เครื่องDetail
300คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 5,26 พ.ย. 61Detail
301คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 6 พ.ย. 61Detail
302คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 7 พ.ย. 61Detail
303คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 6 พ.ย. 61Detail
304คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 1 พ.ย. 61Detail
305คณะสหเวชศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 9,10 พ.ย. 61Detail
306สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 3610-001-069Detail
307สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2 คันDetail
308สำนักงานบริหารกิจการหอพักการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
309ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCUDetail
310คณะแพทยศาสตร์เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยมไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
311คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดความหนาแน่นของแบคทีเรีย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
312คณะแพทยศาสตร์ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
313คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูก+ชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัส+ชุดเครื่องมือผ่าตัดในช่องหูชั้นนอก)Detail
314คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันDetail
315คณะศึกษาศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเรียน 302 ก จำนวน 1 งานDetail
316คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุดDetail
317คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุดDetail
318คณะเศรษฐศาสตร์ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
319คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการDetail
320คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุ จำนวน 1 รายการDetail
321คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง จำนวน 9 บานDetail
322คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำหญิง ชั้น1Detail
323วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างออกแบบอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปDetail
324คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือหลักเกณฑ์ราคากลาง จำนวน 1 ชุดDetail
325คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
326คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ (สายคล้องบัตร) จำนวน 2 รายการDetail
327ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการDetail
328ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าเพื่อตรวจประเมินผลพยาธิสภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
329ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายหลัก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
330ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรระบบเครือข่าย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
331วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
332วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
333วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะ (ค่าเช่าเหมารถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
334วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
335คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปาก ระบบสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
336คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุดDetail
337คณะเภสัชศาสตร์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการDetail
338คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ ALLYL DISILFIDE,>=98% (HPLC) จำนวน 1 ชิ้นDetail
339คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
340คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 161Detail
341คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหน้ากากอนามัยDetail
342คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Neodymium DynamicDetail
343คณะสหเวชศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บปกเสื้อ พร้อมเครื่องรับสัญญาณDetail
344คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกสารภายใต้ความดันก๊าซ จำนวน 1 งานDetail
345คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ COL-Wlite Wax-60m-0.50#m จำนวน 1 อันDetail
346สำนักงานอธิการบดีซื้อถุงพลาสติก จำนวน 3 ห่อDetail
347สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องDetail
348ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือความคมชัดสูง
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
Detail
349คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2Detail
350คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำดื่ม มศว จำนวน 1 รายการDetail
351วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มขัดรัดสายไฟ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 5 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
352วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
353คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการDetail
354คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสพัดลมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันDetail
355คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันDetail
356ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Ranibizumab injection 10 mg/ml,0.23 ml จำนวน 210 กล่องDetail
357วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
358วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
359คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง และตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ตู้Detail
360คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่องDetail
361คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อกระดาษ จำนวน 3 รายการDetail
362คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ใบDetail
363ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการDetail
364คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 รายการDetail
365คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 98 รายการDetail
366คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Citronellall 96% จำนวน 1 ขวดDetail
367คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Resumer G 502 Poly (D,L-Lactide-co-Gylcolide) จำนวน 1 อันDetail
368คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการDetail
369สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการDetail
370สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการDetail
371ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
372ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
373ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและจัดการข้อมูลของผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
374คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ 1 คัน (28 พย. 61)Detail
375คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่องDetail
376คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ 2 คัน (28 พย. 61)Detail
377คณะเภสัชศาสตร์จ้างทำแผ่นพับหลักสูตรนอตติงแฮม จำนวน 2000 แผ่นDetail
378คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ จำนวน 1 คัน (9 พย 61)Detail
379สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องDetail
380สำนักงานอธิการบดีเช่าเต็นท์ จำนวน 60 หลังDetail
381สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ได้แก่ (1) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (2) โต๊ะทำงานและแผงบังตารวมลิ้นชัก จำนวน 2 ตัวDetail
382ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
383สำนักงานอธิการบดีจ้างทำกระเป๋า จำนวน 200 ใบDetail
384สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 13 รายการDetail
385คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
386ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
387ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบม่านกันควันพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
388สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนกล่องเก็บกากหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชิ้นDetail
389คณะพลศึกษาจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน รวม 11 เดือนDetail
390กองกิจการนิสิตเช่าเต้นท์ ขนาด 18X48 เมตร จำนวน 1 หลังDetail
391สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการDetail
392ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 ชุดDetail
393คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมไมโครเวฟ 22 ลิตร จำนวน 1 งานDetail
394คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Methanol AR ขนาดบรรจุ 4L จำนวน 8 ขวดDetail
395คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Membrane Filter, Cellulose nitrate จำนวน 1 แพคDetail
396ศูนย์บริการวิชาการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
397คณะเศรษฐศาสตร์ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า ขนาด 120x180 ซม. พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่Detail
398ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
399คณะวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 กระบอกตา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 กล้องDetail
400คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)Detail
401ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อระบบลิฟท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ระบบDetail
402คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการDetail
403คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการDetail
404คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Tyrosinase จำนวน 1 ขวดDetail
405ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดมยาสลบและชุดระเหยน้ำยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปรับการจ่ายอากาศอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
406สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)Detail
407ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วานเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก็สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
408ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียงDetail
409ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
410ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าอุณหภูมิร่างกายและค่าความดันโลหิตภายในเส้นเลือดขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 เครื่องDetail
411ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เครื่องDetail
412คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อต้นราชพฤกษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ต้นDetail
413คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า และต้นไม้ในโรงเรือน จำนวน 10 งวดDetail
414คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและไนโตรเจน (CHN analyzer) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
415คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด ดีจีจีอี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
Detail
416คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
417สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่องDetail
418สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง (2) พัดลมไอเย็น จำนวน 1 เครื่อง (3) เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
Detail
419สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (2) ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง (3) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัวDetail
420ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบไฟสำรอง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบDetail
421สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 7 อันDetail
422สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่มDetail
423สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องDetail
424ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้าเงเหมาทำความสะอาดDetail
425สำนักงานอธิการบดีซื้อซองพลาสติกกระดุมขยายข้าง A4 จำนวน 120 ซองDetail
426ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 304,000 กิโลกรัมDetail
427คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบีกเกอร์ จำนวน 30 ใบDetail
428ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 30 เครื่องDetail
429ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอดจำลองของคนไข้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนาก จำนวน 5 เครื่องDetail
430ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 350 ซีซี พร้อมถุงดักเก็บเลือดจำนวน 4,000 ถุง(ครั้งที่ 2)Detail
431สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการDetail
432สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง จำนวน 100 กล่องDetail
433คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการDetail
434คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการDetail
435คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำและอุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำประปาอาคารหลัง จำนวน 1 งานDetail
436คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมแซมน้ำประปารั่วซึมและซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องวิจัยชั้น6 จำนวน 1 งานDetail
437คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ อาคารหน้าและหลัง จำนวน 2 ชุดDetail
438คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการDetail
439คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ (งวดประจำเดือน ธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) จำนวน 2 รายการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ :61117171339Detail
440ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ Lactate แคลเซียม ไอออน แมกนีเซียม ไอออน
สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 17,000 การทดสอบ
Detail
441ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องซักสลัดผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
442ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 50 เครื่องDetail
443ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่องDetail
444ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปลผลแบบ 12 ลีด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 เครื่องDetail
445คณะสังคมศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
446คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการDetail
447คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ 11MM Crimp cap septa with PTEE/RED Rubber จำนวน 4 แพคDetail
448คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 16-30 พย. 2561Detail
449คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดสารเข้า HPLC อัตโนมัติพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
450คณะวิทยาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
451คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงโครงสร้างฐานรากอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDetail
452คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 3 รายการDetail
453คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างช่วยผลิตผลิตภัณฑ์และน้ำดื่ม มศว จำนวน 1 งานDetail
454คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อนมผง จำนวน 1 รายการDetail
455คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 133 เครื่องDetail
456คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 คันDetail
457คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวDetail
458คณะสังคมศาสตร์จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องถ่ายทอดสัญญาณประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งานDetail
459สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน HyperConverged จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในหน้าประกาศเชิญชวนDetail
460สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 200 ชุดDetail
461ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบ พร้อมสายสัญญาณ เครื่องฉายภายโปรเจคเตอร์ระยะสั้นพิเศษ Short Throw Projector จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
462ศูนย์บริการวิชาการจ้างทำร่มของที่ระลึก พร้อมสกรีนโลโก้หน่วยงาน 1 จุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
463ศูนย์บริการวิชาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
464ศูนย์บริการวิชาการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
465ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
466ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทางDetail
467ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทางDetail
468คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
469คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการDetail
470คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ European Pharmacopoeia 2016 จำนวน 1 ชุดDetail
471คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องDetail
472คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการDetail
473คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 5 รายการDetail
474คณะเภสัชศาสตร์จ้างล้างเครื่องแก้วเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งานDetail
475คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมเครื่อง Laminar air Flow พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
476คณะเภสัชศาสตร์ซ่อมแซมตู้ย้ายเนื้อเยื่อ พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
477ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าเพื่อตรวจประเมินผลพยาธิสภาพลูกตา ส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
Detail
478คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสารเคมี จำนวน 14 รายการDetail
479คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายในคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
480สำนักหอสมุดกลางซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ฯDetail
481คณะสังคมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คันDetail
482คณะสังคมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดซากลิฟท์โดยสารเก่าจากการรื้อถอน จำนวน 2 ตัวDetail
483ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายDetail
484คณะมนุษยศาสตร์เก้าอี้นั่งเรียน จำนวน 720 ตัวDetail
485คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน งวดประจำเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61117172255Detail
486สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว 20 อันDetail
487สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องDetail
488คณะแพทยศาสตร์ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 3)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61117287504
Detail
489คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อตลับหมึกเทียบเท่า Brother ink LC-3617/LC-3619XL 4 สี จำนวน 6 ชุดDetail
490คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการDetail
491คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมอะไหล่ จำนวน 5 รายการDetail
492คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการDetail
493คณะศึกษาศาสตร์การประกวดราคาซื้อชุดจอภาพระบบสัมผัส (ActivPanel Touch) ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว จำนวน 10 ชุดDetail
494สำนักงานอธิการบดีจ้างทำแผ่นพับ จำนวน 10,000 ชุดDetail
495ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
496ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
497คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันDetail
498คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสพัดลมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันDetail
499คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู จำนวน 1 งานDetail
500ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา Ranibizumab injection 10 mg/ml ,0.23 ml จำนวน 210 boxDetail
501คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างทำเอกสารการเงินและสรุปรายรับ-รายจ่าย จำนวน 1 งานDetail
502คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2561Detail
503ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบDetail
504คณะเภสัชศาสตร์ซ่อมแซมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งานDetail
505คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Pyrazinamide จำนวน 20 แผงDetail
506คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ F5135 N-(3-(2-Furyl accryloyl)-Leu-Gly-Pro-ala จำนวน 2 ขวดDetail
507คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 5 รายการDetail
508คณะเภสัชศาสตร์จัดทำเอกสารการเงินและสรุปรายรับ-รายจ่าย 22 พ.ย-2 ธ.ค 61 จำนวน 1 รายการDetail
509คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 47 รายการDetail
510คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการDetail
511คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
512คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ กบ จำนวน 3.5 กก.Detail
513คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1-15 ธค 2561Detail
514คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 12 รายการDetail
515คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อแบตเตอรี่ CR2032 3V จำนวน 12 ชิ้นDetail
516คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการDetail
517คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ใบDetail
518สำนักงานอธิการบดีซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้นDetail
519สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เทปเยื่อกาว 2 หน้า 24 มม. จำนวน 24 ม้วน (2) เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม. จำนวน 24 ม้วน (3) เทปใส แกน 3 นิ้ว จำนวน 24 ม้วนDetail
520สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องเอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ จำนวน 2 เครื่องDetail
521คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการDetail
522คณะเศรษฐศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 รายการDetail
523คณะเศรษฐศาสตร์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งDetail
524คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการDetail
525คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการDetail
526สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
527คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
528ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นภาพดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
529คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่นDetail
530คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูกและขยายพันธุ์พืช จำนวน 1 งานDetail
531คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ใบDetail
532ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. น้ำยาตรวจ Prothrombin time (PT) จำนวน 15,000 การทดสอบ
2. น้ำยาตรวจ Activated Partial Thromboplasmin time (PTT) จำนวน 10,000 การทดสอบ
Detail
533ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 12,500 ขวด
2. ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ขวด
Detail
534ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดพร้อมทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติ
จำนวน 72,000 การทดสอบ
2. ชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเรติคูโลซัยท์อัตโนมัติ
จำนวน 1,200 การทดสอบ
3. ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดในสารน้ำของร่างกาย จำนวน 1,200 การทดสอบ
Detail
535คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องแสกนในช่องปากและฟันระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
536ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
537คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างพิมพ์ฉลากน้ำดื่ม มศว ขนาด 600 mlและ 1,500 ml จำนวน 2 รายการDetail
538คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือไม้ป่าภาคโต้ เล่ม 3 1 เล่มDetail
539คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อแฟ้มโชว์เอกสาร A4 จำนวน 3 รายการDetail
540คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 14 รายการDetail
541คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการDetail
542คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างหา PSD (ไมครอน, ใช้น้ำหรืออากาศ) พร้อมค่าส่งรายงานผลการวิเคราะห์ทางไปรษณีย์ (ด่วนพิเศษ) จำนวน 2 รายการDetail
543คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 5 ตู้Detail
544คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
545คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
546คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
547สำนักงานอธิการบดีซื้อกระดาษการ์ดขาว จำนวน 2 รีมDetail
548สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 14 รายการDetail
549สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันหว่ง จำนวน 1 เครื่อง (3) รถเข็นพลาสติกพับได้ 1 คัน (4) ชั้นวางพริ้มเตอร์อเนกประสงค์ 2 ชั้น 1 ตัวDetail
550สำนักงานอธิการบดีเช่าบอร์ดติดโปสเตอร์ 13 อันDetail
551สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 16 แผ่นDetail
552สำนักงานอธิการบดีจ้างจัดดอกไม่ประดิษฐ์ 1 งานDetail
553ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาDetail
554คณะสังคมศาสตร์จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งานDetail
555วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อม้านั่งสำหรับพักรอหน้าห้องเรียน จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
556สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด , 2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด , 3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน จำนวน 8 เครื่องDetail
557วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฉากจัดนิทรรศการนอกสถานที่แบบพับเก็บได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
558สำนักหอสมุดกลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
559วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
560วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
564คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งานDetail
565คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัสดุรองพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 3 รายการDetail
566คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการDetail
567คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง และจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องDetail
568คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างดิน จำนวน 1 ชุดDetail
569ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจจอประสาทตาและวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา โดยไม่ต้องฉีดสี
พร้อมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคจอประสาทตาในห้องตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
Detail
570คณะพลศึกษาซื้อชุดวัดความเร็ว และพลังในการพายเรือกรรเชียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 ชุดDetail
571คณะพลศึกษาซื้อจักรยานวัดงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
572คณะพลศึกษาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 75 เครื่องDetail
573สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED จำนวน 1 เครื่องDetail
574สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่องDetail
575คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
576คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโน พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ชุดDetail
577คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 5 รายการDetail
578คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Triethanolamine AR 2.5 L จำนวน 3 ขวดDetail
579สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 25 รายการDetail
580ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าเพื่อตรวจประเมินผลพยาธิสภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)Detail
581ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องซักสลัดผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่2)Detail
582ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เตียง (ครั้งที่ 2)Detail
583ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens)
แบบพร้อมใช้งาน (Pre-load)
Detail
584โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
585สำนักงานอธิการบดีจ้างทำกระเป๋าผ้าสปันบอร์น จำนวน 5,000 ใบDetail
586สำนักงานอธิการบดีจ้างทำพัดพลาสติก จำนวน 5,000 อันDetail
587สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
588คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อสารเคมี Brilliant Green Bile Broth จำนวน 1 ขวดDetail
589คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อแจกันดอกไม้ จำนวน 1 ใบDetail
590คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องDetail
591คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการDetail
592คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการDetail
593วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
• ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 329,000.- บาท
• ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง เป็นเงิน 465,300.- บาท
Detail
594สำนักงานอธิการบดีซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 80 กระเช้าDetail
595สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องDetail
596ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครุภัณฑ์ประกอบอาคารงานบริการเภสัชกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
597ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องผสมยาปราศจากเชื้ออาคารศูนย์การแพทย์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
598คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
599สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการDetail
600สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็นDetail
601สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการDetail
602สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการDetail
603คณะแพทยศาสตร์เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ในระดับห้องปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61127090569
Detail
604สำนักหอสมุดกลางซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ฯ ครั้งที่ 2Detail
605สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวล จำนวน 3 เครื่องDetail
606คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 11 ซม. จำนวน 12 กล่องDetail
607คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการDetail
608คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมอะไหล่ 1 เครื่องDetail
609คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคโดยใช้รังสีความร้อน (DSC) พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งานDetail
610สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 45 หน้า/นาที 1 เครื่องDetail
611ส่วนพัฒนาความยั่งยืนสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 100,000 กิดลกรัมDetail
612คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
613สำนักงานอธิการบดีซื้อแฟลซไดร์ฟชื่อมหาวิทยาลัยพร้อมกล่องอลูมิเนียม จำนวน 100 ชุดDetail
614สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการDetail
615สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุและหมีกพิมพ์ จำนวน 5 รายการDetail
616สำนักงานอธิการบดีจ้างทำแม่พิมพ์Detail
617คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อแจกันดอกไม้ จำนวน 1 ใบDetail
618คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อต้นไม้พร้อมกระถาง จำนวน 1 ชุดDetail
619คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
620คณะเภสัชศาสตร์จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการDetail
621คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ Soap manufacturing technology 1 เล่มDetail
622คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17-28 ธค 2561Detail
623วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยงานกลุ่มอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายใน-ภายนอก โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้
สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน
Detail
624วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ปริญญาโท จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
625วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ 9 W. จำนวน 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
626คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง 40 จุด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
627สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กำหนดขายแบบ ชุดละ 500 บาท ระหว่างวันที่ 12 ธ.ค.61-3 ม.ค.61
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในประกาศเชิญชวน
Detail
628คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร : อาคารปฏิบัติการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
629คณะมนุษยศาสตร์ประซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการDetail
630วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
631สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อันDetail
632สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร 1 คันDetail
633ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์Detail
634คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ (14 ธค 61) จำนวน 1 คันDetail
635คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างทำตรายางหมึกในตัว ขนาด 38*14 มม. จำนวน 7 อันDetail
636คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ 3 รายการDetail
637คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการDetail
638คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
639คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ Comprehensive medical Terminology จำนวน 1 เล่มDetail
640คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
641ส่วนพัฒนาความยั่งยืนซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คันDetail
642คณะพลศึกษาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวม 4 รายการDetail
643สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5,000 เล่มDetail
644สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องDetail
645สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่องDetail
646คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเปลี่ยนกุญแจเซฟ Taiyo จำนวน 1 งานDetail
647สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ได้แก่ (1) HP Q7553A จำนวน 2 กล่อง (2) HP CF361A จำนวน 2 กล่อง (3) HP CF362A จำนวน 1 กล่อง (4) HP CF363A จำนวน 1 กล่อง (5) Fuji Xerox 106R02622 จำนวน 1 กล่อง (6) Fuji Xerox 106R02623 จำนวน 3 กล่อง (7) Brother TN-1000 จำนวน 2 กล่อง (8) Samsung K806S จำนวน 3 กล่อง (9) Samsung C806S จำนวน 1 กล่อง (10) Samsung M806S จำนวน 1 กล่อง (11) Samsung Y806S จำนวน 1 กล่องDetail
648ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบม่านกันควันพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบDetail
649ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 100,000 กิโลกรมDetail
650วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
651วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
652คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างล้างเครื่องแก้วเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งานDetail
653คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Resumer G502 Poly (D,L-Lactide-co-Gylcolide) จำนวน 1 อันDetail
654วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 3,115 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
655คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการDetail
656กองกิจการนิสิตงานจ้างปรับปรุงห้องชั้น 1,2 และ3 อาคารกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ์ จำนวน 1 รายการDetail
657ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 งานDetail
658สำนักงานอธิการบดีซื้อรีโมทพรีเซนไร้สาย จำนวน 1 ชุดDetail
659สำนักงานอธิการบดีซื้อจอรับภาพพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุดDetail
660สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 อัน (2) กบเหลาดินสอไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (3) รถตะกร้าเข็นของพับได้ จำนวน 2 คัน (4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ความจุไม่น้อยกว่า 4 TB จำนวน 5 เครื่อง (5) โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง (6) เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่องDetail
661คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสพัดลมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันDetail
662วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสูท จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
663วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
664วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
665วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
666สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องDetail
667คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ XTT Sodium จำนวน 1 อันDetail
668คณะเภสัชศาสตร์จ้างทำซุ้มดอกไม้สด จำนวน 1 ซุ้มDetail
669คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการDetail
670คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซม Pump P1500 พร้อมอะไหล่ 1 รายการDetail
671คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ MIMS จำนวน 2 รายการDetail
672คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
673คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
674คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อม Fuji Xerox M205FW จำนวน 2 รายการDetail
675คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 105 รายการDetail
676คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อตู้เย็นมินิบาร์ จำนวน 1 เครื่องDetail
677ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
678คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการDetail
679คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างช่วยผลิ่ตผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 รายการDetail
680คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างช่วยผลิตผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 รายการDetail
681คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบ่รรจุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
682คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2562Detail
683คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 5 รายการDetail
684คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2562Detail
685ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งานDetail
686สำนักงานอธิการบดีจ้างทำสมุดทะเบียนคุม จำนวน 5 รายการ ได้แก่ (1) สมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน 100 เล่ม (2) สมุดเงินสด จำนวน 100 เล่ม (3) สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ จำนวน 100 เล่ม (4) ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก จำนวน 100 เล่ม (5) ทะเบียนคุมใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ จำนวน 100 เล่มDetail
687สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยปรับปรุงห้องปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชั้น ๑๗ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จำนวน ๑ งาน
Detail
688สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 10 รายการDetail
689สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คันDetail
690ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
691ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม จำนวน 6 รายการDetail
692สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการDetail
693สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการDetail
694สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสำหรับประมวล จำนวน 5 เครื่องDetail
695คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการDetail
696คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 คันDetail
697วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสังคมผู้สูงวัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
698ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อผ้าม่าน จำนวน 1 งานDetail
699คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
700คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้ออุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออเนกประสงค์แบบเคเบิล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
701คณะพลศึกษาเรื่อง เครื่องปั่นตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ พร้อมระบบทำความเย็นปั่นได้ครั้งละ 28 หลอด หลอด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
702ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยา จำนวน 2 รายการDetail
703ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการDetail
704สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที 1 เครื่องDetail
705วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
706สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่องDetail
707สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ชนิดสี ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ชนิดสี ขนาดกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง
Detail
708สำนักงานอธิการบดีซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 ชิ้นDetail
709คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง 40 จุด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
710คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
711ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบDetail
712สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการDetail
713คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
714สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 ชุดDetail
715คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อก๊าซพิเศษ Air Zero Grade จำนวน 4 ท่อDetail
716สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 รายการDetail
717สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 24 อันDetail
718สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่ (1) หมึกถ่ายเอกสารริโก้ 31ST6003TNBK จำนวน 1 กล่อง (2) หมึกพิมพ์ HP CC531A จำนวน 1 กล่อง (3) หมึกโทรสาร cannon Cartridge-319II จำนวน 1 กล่องDetail
719คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
720คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการDetail
721คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
722สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์และถ่ายเอกสาร 3 รายการ ได้แก่ (1) หมึกพิมพ์ HP CE285AC จำนวน 2 กล่อง (2) หมึกถ่ายเอกสารริโก้ C6003S cyan จำนวน 1 กล่อง (3) หมึกถ่ายเอกสารริโก้ C6003S black จำนวน 4กล่องDetail
723สำนักงานอธิการบดีซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบ Network หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-325Detail
724สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่ (1) หมึกพิมพ์ brother จำนวน 2 กล่อง (2) หมึกพิมพ์ HP จำนวน 12 กล่อง (3) หมึกพมิพ์ริโก้ 13 กล่องDetail
725คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 51 รายการDetail
726คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
727คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการDetail
728สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ ได้แก่ (1) HP 87A จำนวน 3 กล่อง (2) HP CF410A จำนวน 5 กล่อง (3) HP CF411A จำนวน 2 กล่อง (4) HP CF412A จำนวน 3 กล่อง (5) HP CF413A จำนวน 2 กล่องDetail
729คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุดDetail
730คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการDetail
731ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยราคากลาง ปรับปรุงอาคาร ม.ร.ว. จุรีพรหม กมลาศน์ จำนวน 1 งานDetail
732ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยราคากลาง ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 6 จำนวน 1 งานDetail
733คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำประปาอาคารหน้า จำนวน 1 งานDetail
734คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสปอร์ตไลท์และโคมไฟทางเดิน จำนวน 1 งานDetail
735สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คันDetail
736คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมแซมเครื่อง HPLC พร้อมอะไหล่ และทดสอบการทำงานของเครื่อง 1 รายการDetail
737คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ 1 คัน (วันที่ 23 มค 62)Detail
738คณะเภสัชศาสตร์จ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 2 คัน (26 กพ 62)Detail
739วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
740วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
741วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
742วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
743วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
744วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
745คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 16-31 มค. 2562Detail
746คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
747คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเปลี่ยนท่อไอเสียรถยนต์ จำนวน 1 งานDetail
748คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างล้างเครื่องแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งานDetail
749สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 4610-007-039Detail
750สำนักงานอธิการบดีจ้างทำซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง ขนาด A4 ตรามหาวิทยาลัยDetail
751สำนักงานอธิการบดีซื้อรถตะกร้าเข็นของพับเก็บได้ จำนวน 2 คันDetail
752ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการDetail
753คณะศิลปกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมแงะงานระบบ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
754ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งานDetail
755สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการบำรุงรักษษเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่องDetail
756สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่องDetail
757สำนักงานอธิการบดีซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้Detail
758สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น SPC831DN จำนวน 1 เครื่องDetail
759คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมเพดาน จำนวน 6 ตัวDetail
760คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 ชุดDetail
761คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่าเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลังDetail
762คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน 10 รายการDetail
763คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 1 งานDetail
764สำนักงานอธิการบดีซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้นDetail
765ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบการทำงานตู้ควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า (MDB) อาคารศูนย์อำนวยการพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งานDetail
766สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการDetail
767ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรถเข็นเปลนอน โรงพยาบาลชลประทาน ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
768ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องผสมยาปราศจากเชื้ออาคารศูนย์การแพทย์ฯ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
769ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อม Soft ware สำหรับตัดในระบบทางเดินอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้าน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
770คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งานDetail
771คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตผลิตภัณฑ์และน้ำดื่ม มศว ประจำเดือนกุมภาพาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งานDetail
772คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
773คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสารเคมี จำนวน 18 รายการDetail
774สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (3) จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 Watts) จำนวน 7 เครื่องDetail
775สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ คิวอาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่องDetail
776สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนกล่องลูกลอยเครื่องกรองน้ำDetail
777สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการDetail
778คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 683 รายการDetail
779สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 2 แผ่นDetail
780วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัส จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
781คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาบริการรถตู้ รถกระบะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งานDetail
782คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อวัสดุปลูกต้นไม้ จำนวน 11 รายการ และวัสดุทำที่เพาะกล้าไม้ จำนวน 9 รายการDetail
783คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการโครงการและวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุดDetail
784คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างพิมพ์ป้าย จำนวน 1 ชุดDetail
785คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด จำนวน 2 รายการDetail
786บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมคำนวณทางสถิติ SPSS/AMOS แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
787สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางหมีกในตัว จำนวน 4 อันDetail
788สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (3) เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น จำนวน 1 เครื่องDetail
789ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงานโรงพยาบาลชลประทานพร้อมโปรแกรมDetail
790คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 1 กระเช้าDetail
791คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสังฆทานและดอกไม้ธูปเทียน จำนวน 2 รายการDetail
792ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุดDetail
793ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ชุดDetail
794ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์จ้างปรับปรุงห้องจัดรายการและสตูดิโอ สื่อสารองค์กร องครักษ์ จำนวน 1 งานDetail
795วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
796สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แขวางคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่องDetail
797สำนักงานอธิการบดีซึ้อหมึกถ่ายเอกสาร 1 กล่องDetail
798สำนักงานอธิการบดีซื้อตรายางหมีกในตัว 9 อันDetail
799คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำดื่ม มศว จำนวน 2 รายการDetail
800สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสารDetail
801สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องเย็บกระดาษ 2 เครื่อง (2) เครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่องDetail
802สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ ได้แก่ (1) HP Q7516AC จำนวน 1 กล่อง (2) HP CF330XC จำนวน 1 กล่อง (3) HP CF331AC จำนวน 1 กล่อง (4) HP CF332AC จำนวน 1 กล่อง (1) HP CF333AC จำนวน 1 กล่องDetail
803สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพและวัสดุสิ้นเปลื้อง 16 รายการDetail
804สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) หมึกโทรสาร 10 กล่อง (2) ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น 3 อัน (3) เมาส์ 5 อันDetail
805สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA 4 เครื่อง (2) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่องDetail
806สำนักงานอธิการบดีซื้อโทรศัพท์แบบ IP (IP-Phone) 8 เครื่องDetail
807คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
808คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการDetail
809วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
810สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ จำนวน 3 เครื่องDetail
811คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อเครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด ดีจีจีอี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
812คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างพิมพ์ป้ายโรลอัพ จำนวน 3 ป้ายDetail
813คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งานDetail
814คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตัว
Detail
815คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อรางปลั๊กไฟ 4 ช่อง สายยาว 3 เมตร จำนวน 4 อันDetail
816คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งานDetail
817คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อ Potassium-K Coded HC Lamp จำนวน 1 หน่วยDetail
818คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
819คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งานDetail
820สำนักงานอธิการบดีจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 แผ่นDetail
821สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-217)Detail
822วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมโคมไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
823คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการDetail
824คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วลงฝ้าเพดาน ห้อง 121 จำนวน 1 งานDetail
825คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วห้องเก็บสารเคมีของเสีย จำนวน 1 งานDetail
826คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีมDetail
827คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการDetail
828วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
829วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
830วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
831ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการDetail
832ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการDetail
833คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมปั๊มลมชุดเคลือบฟิล์มชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 งานDetail
834คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง นิสิตและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขึ้นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล (สำหรับเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2562)Detail
835คณะมนุษยศาสตร์ประกาศซื้อเครื่องมัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI lumens จำนวน 9 เครื่อง และ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 8 เครื่องDetail
836วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมปรับปรุงห้องเก็บของและเอกสาร จำนวน 1 งานDetail
837ศูนย์กีฬาฯชุดทดสอบข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
838คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
839คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุดDetail
840คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการDetail
841คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 67 รายการDetail
842คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการDetail
843สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่องDetail
844สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อันDetail
845คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการDetail
846คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ 1 งานDetail
847คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการDetail
848คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อพาราฟิล์ม เอ็ม 4x125 ฟุต จำนวน 4 ม้วนDetail
849สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องDetail
850สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องDetail
851สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) 1 เครื่อง (3) เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (40 เมตร) 1 เครื่อง (4) ชุดโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมทีสไลด์ อุปกรณ์สำหรับงานเขียนแบบ 1 ชุดDetail
852สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่องDetail
853สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กำหนดขายแบบ ชุดละ 300 บาท ระหว่างวันที่ 5 -12 ก.พ.62
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในประกาศเชิญชวน
Detail
854ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการDetail
855คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ จำนวน 42 รายการDetail
856คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 60 ใบDetail
857ศูนย์กีฬาฯเครื่องตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันและแข็งตัวของเส้นเลือดแดงภายในร่างกาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
858วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
859ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผ่าตัดน้ำวุ่นตา จำนวน 1 เครื่องDetail
860วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะแดปเตอร์มัลติพอร์ต Digital AV จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
861สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง 3 ชุด (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 ชุดDetail
862สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คันDetail
863ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเฉพาะ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) จำนวน 1 งานDetail
864ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) จำนวน 1 งานDetail
865คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
866คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการDetail
867คณะเภสัชศาสตร์จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการDetail
868คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Liquid N2 35L จำนวน 1 รายการDetail
869คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ battery 7.2 Ah 12 V จำนวน 7 อันDetail
870คณะเภสัชศาสตร์ซ่อมแซมตู้อบยาพร้อมอะไหล่ 1 ตู้Detail
871คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการDetail
872วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัส จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
873วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
874วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำอาร์ตเวอร์ค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
875คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
876คณะเภสัชศาสตร์จ้างสอบเทียบไปเปต จำนวน 2 เครื่องDetail
877คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้Detail
878คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารหนา 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 600 รีมDetail
879คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบเด็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตัวDetail
880สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 2A จำนวน 1 แพ็ค (2) ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 3A จำนวน 1 แพ็คDetail
881สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
882ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างอาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหารและนิติกรรม 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ)Detail
883คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างพิมพ์โปสเตอร์สื่อความหมายและป้ายประกอบการจัดโครงการ จำนวน 4 รายการDetail
884คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการDetail
885คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการDetail
886สำนักงานอธิการบดีซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,000 รีมDetail
887ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯDengue NS1, IgG และ IgM screening test จำนวน 2,160 การทดสอบDetail
888คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2562Detail
889คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้อง514 จำนวน 1 งานDetail
890คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้อง 609 จำนวน 1 งานDetail
891คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้องผลิตเอกสาร จำนวน 1 งานDetail
892สำนักงานอธิการบดีจ้างทำของ 3 รายการ ได้แก่ (1) โล่อคิลิค จำนวน 8 อัน (2) ช่อดอกไม้ จำนวน 8 ชุด (3) โปสเตอร์ จำนวน 8 แผ่นDetail
893สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) 31ST6003TNBK จำนวน 3 กล่อง (2) 31ST6003TNCY จำนวน 1 กล่อง (3) 31ST6003TNMG จำนวน 1 กล่อง (4) 31ST6003TNYL จำนวน 1 กล่องDetail
894คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ จำนวน 1 คัน (26 กพ. 62)Detail
895คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งานDetail
896คณะเภสัชศาสตร์ซ่อมแซมรถตู้พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งานDetail
897คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Triethyl citrate 98% จำนวน 1 ชิ้นDetail
898คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 6 รายการDetail
899คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการDetail
900คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1 งานDetail
901คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งานDetail
902คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตผลิตภัณฑ์และน้ำดื่ม มศว ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งานDetail
903ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ชุดDetail
904ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจจอประสาทตาและวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา โดยไม่ต้องฉีดสีพร้อมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคจอประสาทตาในห้องตรวจDetail
905คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการDetail
906ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยซื้อโต๊ะเก้าอี้เล็คเชอร์สำหรับห้องเรียนและโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหารDetail
907ส่วนพัฒนาความยั่งยืนซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คันDetail
908สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ ได้แก่ อินเด็กซ์ PP (1-10) เทา แถบข้างมี11 รู จำนวน 19 แพคDetail
909ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่องDetail
910สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการห้องประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562Detail
911สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร 2 ชั้น จำนวน 2 คันDetail
912คณะเภสัชศาสตร์จ้างรถตู้ 1 คัน (21 กพ. 62)Detail
913คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการDetail
914คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างเปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิงชนิดมือถือ จำนวน 2 รายการDetail
915คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการDetail
916คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการDetail
917คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 86 รายการDetail
918คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการDetail
919คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำดื่ม มศว จำนวน 1 รายการDetail
920คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการDetail
921สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ 2 เครื่องDetail
922สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่องDetail
923ศูนย์กีฬาฯเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในตัวอย่าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
924ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดน้ำตรวจวิเคราะห์ชนิดสารฮีโมโกลบิน จำนวน 7 PacksDetail
925สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ได้แก่ (1) ซองพลาสติก 15 แพ็ค (2) ปากกาลูกลื่น 2 กล่องDetail
926สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 842000000605Detail
927คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการDetail
928คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อชุดวัดและฝึกการเคลื่อนที่ของนักกีฬา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
929คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความสามารถในการวิ่งและการกระโดด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
930คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อชุดฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกก จำนวน 1 ชุดDetail
931คณะพลศึกษาเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการDetail
932คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 62017461287Detail
933ศูนย์บริการวิชาการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
934สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการได้แก่ (1) กระดาษโน้ตมีเส้น 3*5 นิ้ว 4แพ็ค (2) เทปเยื่อกาว 2 หน้า 18 มม*10 หลา 2 ม้วน (3) ตรายางวันที่ภาษาไทยขนาด 3.8 มม. 1 อัน (4) ตรายางธรรมดา "ด่วน" ขนา 32 พ้อยส์ 2 อัน (5) ตรายางธรรมดา "ลงชื่อ...(ผู้รับ)" ขนาด 14 พ้อยส์ 1 อัน (6) ตรายางธรรมดา "ตรามหาวิทยาลัย) ขนาด 3.5 ซม. (7) ตรายางธรรมดา "ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร" ขนาด 16 พ้อยส์Detail
935สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ หมายเลข 440000000464Detail
936สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องพิมพ์ Brother TN - 2380 สีดำ 4 กล่อง (2) เครื่องโทรสาร HP 901 สีดำ 5 กล่อง (3) เครื่องโทรสาร HP 901 (3 สี) 2 กล่องDetail
937วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
938วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
939วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
940สำนักงานอธิการบดีซื้อล้อรถเข็น จำนวน 4 ล้อDetail
941คณะเภสัชศาสตร์จ้างล้างเครื่องแก้ว เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งานDetail
942คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหนังสือ Pharmacology : An Introduction 2 เล่มDetail
943คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างติดตั้ง Timer พร้อมปลั๊กไฟและอุปกรณ์ 1 ชุดDetail
944คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอะไหล่Detail
945คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Acetonitrile HPLC Grade 4 L จำนวน 16 ขวดDetail
946คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการDetail
947สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ HP CE285AC จำนวน 2 กล่องDetail
948คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งานDetail
949คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อกระดาษ A4 70แกรม จำนวน 150 รีมDetail
950ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย จำนวน 7 เดือนDetail
951สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ (1) ตรายางวันที่แบบหมึกในตัว สีน้ำเงิน จำนวน 15 อัน (2) โพสต์-อิท แฟล๊กซ์ 0.5 * 1.7" จำนวน 24 แพ็ค (3) กระดาษถ่ายเอกสาร สีชมพู 80 แกรม A4 จำนวน 20 รีม (4) กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม F14 จำนวน 20 รีม (5) หมึกเติมตรายางสีน้ำเงิน จำนวน 10 ขวด (6) หมึกเติมตรายางสีน้ำแดง จำนวน 5 ขวด (7) เม้าส์ออฟติคัล จำนวน 4 อันDetail
952สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการห้องประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562Detail
953คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
954คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องDetail
955วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรถเข็นแบบ 2 ชั้น สำหรับสาธิตการเรียนการสอน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
956วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟ ปลั๊ก และพัดลมไอน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
957วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที อุปกรณ์แสงและเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
958วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
959คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1-15 มีนาคม 2562Detail
960คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คันDetail
961สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร 2 ชั้น จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 5 -7 มีนาคม 2562Detail
962สำนักงานอธิการบดีซื้อกล่องเก็บเอกสาร และถุงดำ จำนวน 2 รายการDetail
963วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ สตูดิโอ และห้องปฏิบัติการ
อาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน
Detail
964วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
965วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
966วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
967วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
968วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
969คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 งานDetail
970คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อรางปลั๊กไฟ 4 ช่อง สายยาว 3 เมตร จำนวน 4 อันDetail
971คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสังฆทาน จำนวน 9 ชุดDetail
972คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการDetail
973คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 งานDetail
974คณะสังคมศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 จำนวน 1 งานDetail
975คณะสังคมศาสตร์จ้างบำรุงรักษาบ่อเก็บน้ำ จำนวน 1 งานDetail
976วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED PAR20 ขนาด 6 W. จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
977วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
978วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที ระบบเทคนิคพิเศษ แสงและเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
979คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการDetail
980คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 55 รายการDetail
981ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการDetail
982ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯDengue NS1, IgG และ IgM screening test จำนวน 2,160 การทดสอบ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2,160 การทดสอบDetail
983ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จำนวน 1 งาน
Detail
984สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่องDetail
985สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ได้แก่ (1) กระดาษกาวย่น ขนาด 36 มม. x 10 หลา สีชมพู 10 ม้วน (2) กระดาษกาวย่น ขนาด 36 มม. x 10 หลา สีเขียว 10 ม้วน (3) กระดาษกาวย่น ขนาด 36 มม. x 10 หลา สีฟ้า 10 ม้วน (4) กระดาษกาวย่น ขนาด 36 มม. x 10 หลา สีเหลือง 10 ม้วน (5) เทปโฟม ขนาด 21 มม. x 10 ม. 5 ม้วน (6) ครีมนับกระดาษ ขนาด 40 กรัม 24 อัน (7) กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด A4 80 แกรม สีชมพูอ่อน 5 รีม (8) กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด A4 80 แกรม สีเยียว 5 รีม (9) กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด A4 80 แกรม สีฟ้า 5 รีม (10) กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด A4 80 แกรม สีเหลือง 5 รีม (11) ปากกาเน้นข้อความสีส้ม 10 ด้าม (12) ปากกาเน้นข้อความสีเขียว 10 ด้าม (13) แบตเตอรี่ใช้กับเครื่องสำรองไฟ 1 ก้อนDetail
986คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอะไหล่ จำนวน 3 รายการDetail
987คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมอะไหล่ จำนวน 8 รายการDetail
988คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อตลับหมึกและดรัมเครื่องพิมพ์ 6 รายการDetail
989ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนมีนาคม – กันยายน 2562) จำนวน 1 งานDetail
990ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานติดตั้งแผงกันตกอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
991คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner-Re hp 24A-Q2624A จำนวน 1 กล่องDetail
992คณะเภสัชศาสตร์หนังสือคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ "นักพัสดุมืออาชีพ" จำนวน 1 เล่มDetail
993คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานDetail
994ศูนย์กีฬาฯจัดซื้อชุดทดสอบข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
Detail
995สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Innovation Hubs
เพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
Detail
996สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) หนังสือภายนอก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ จำนวน 4,900 ชุด (2) ขั้นตอนการจอบแบบสำรวจ จำนวน 4,900 ชุดDetail
997วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจ้างออกแบบอาคารนสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งานDetail
998วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
999วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1000วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1001วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการฝึกซ้อมหนีไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1002สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
กำหนดขายแบบชุดละ 500 บาทระหว่างวันที่ 11-28 มีนาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในประกาศเชิญชวน
Detail
1003สำนักงานอธิการบดีจ้างรถตู้ 3 คันDetail
1004สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุ 2 รายการ (1) ธงอาเชียน จำนวน 4 ชุด (2) แฟ้มซองพลาสติก จำนวน 24 ซองDetail
1005สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เล่มDetail
1006สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสาร 360 ชุดDetail
1007คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
1008คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้าง Validate & Calibrate เครื่อง HPLC จำนวน 1 รายการDetail
1009คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้าง Validate & Calibrate เครื่อง HPLC Autosampler จำนวน 1 รายการDetail
1010คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการDetail
1011คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่อง UV-Spectrophotometer พร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
1012วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมPM LV MAIN SWITCH BOARD จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1013วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดคววบคุมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1014วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟอาคาร จำนวน 1 งานDetail
1015วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1016คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุดDetail
1017สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420000005158Detail
1018คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันDetail
1019คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเหมาเรือยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 ลำDetail
1020คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อก๊าซพิเศษ Acetylene จำนวน 2 ท่อDetail
1021สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน 3 รายการ (1) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 57 จำนวน 30 เล่ม (2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 58 จำนวน 30 เล่ม (3) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 จำนวน 30 เล่มDetail
1022ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด ครั้งที่2Detail
1023คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
1024สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (1) โทรศัพท์ระบบ IP PHONE จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องDetail
1025คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้าง Validate & Calibrate เครื่อง HPLC Autosampler จำนวน 1 รายการDetail
1026คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ Labovac 10-10L จำนวน 1 ชุดDetail
1027คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องทำแห้งแบบพ่นละอองพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่องDetail
1028คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 16-31 มีนาคม 2562Detail
1029คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการDetail
1030ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 4,480 ชิ้นDetail
1031สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการDetail
1032ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างบริการเช่า GENERATOR 800 Kva. พร้อมเดินระบบสายไฟเข้าตู้ MDB จำนวน 183 วันDetail
1033ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัยจ้างซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
1034คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
1035คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 11-301) จำนวน 1 ชุดDetail
1036คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ภ.สังคมวิทยา) จำนวน 1 ชุดDetail
1037คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วลงฝ้าเพดาน ห้อง 117 จำนวน 1 งานDetail
1038คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
1039ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)Detail
1040ศูนย์บริการวิชาการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1041ศูนย์บริการวิชาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1042ศูนย์บริการวิชาการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1043สำนักงานอธิการบดีจ้างเปลี่ยนชุดความร้อนของเครื่องถ่ายเอกสารสียี่ห้อริโก้ รุ่น MPC6003SP หมายเลขครุภัณฑ์ 360-001-075 (300000010218) จำนวน 1 เครื่องDetail
1044วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแลละอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1045วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1046วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1047วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเหมาจ่าย (รถบัสปรับอากาศ) 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1048วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1049วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1050วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1051วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1052ส่วนพัฒนาความยั่งยืนซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คันDetail
1053สำนักงานอธิการบดีจ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งานDetail
1054ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
Detail
1055วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1056วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1057วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1058คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อทิปปริมาตรสูงสุด 5000 ul สำหรับปิเปตรุ่น SL-5000XLS จำนวน 1 กล่องDetail
1059วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ 100 ปอนด์ A3 จำนวน 600 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1060วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1061วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1062คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อสารเคมีจำนวน 1 รายการDetail
1063คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการDetail
1064คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำดื่ม มศว จำนวน 6 รายการDetail
1065คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งานDetail
1066คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างผลิตผลิตภัณฑ์และน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งานDetail
1067วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1068สำนักงานอธิการบดีซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (1) ตรายางหมึกในตัว จำนวน 1 อัน (2)เทปเส้นใยสองทาง จำนวน 1 ม้วนDetail
1069สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-309 ยี่ห้อ HP รุ่น P3015Detail
1070สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ยี่ห้อ 9waree รุ่น CW-929 หมายเลขครุภัณฑ์ 4110-002-091 (440000000489) จำนวน 1 เครื่องDetail
1071สำนักงานอธิการบดีจ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 11 รายการDetail
1072คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 52 ตัว ชั้น 1-4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61117222246Detail
1073คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการDetail
1074คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการDetail
1075คณะเภสัชศาสตร์จ้างล้างเครื่องแก้ว เดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 งานDetail
1076คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแท่นให้ความร้อนพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 รายการDetail
1077คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างเข้าเล่มสันกาว จำนวน 61 เล่มDetail
1078คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ้างทำตรายาง จำนวน 8 ดวงDetail
1079คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมอะไหล่ ห้อง 101 จำนวน 1 งานDetail
1080ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างตัดเสื้อสูท จำนวน 66 ตัวDetail
1081ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 925.58 ตารางเมตรDetail
1082ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างก่อสร้าง รั้วด้านข้างมหาวิทยาลัยถนนเส้นสะพาน 3 ถึงถนนด้านข้างพื้นที่โรงผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งานDetail
1083คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการDetail
1084คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างทำโปสเตอร์ ขนาด 80x100 ซม. จำนวน 12 ชุดDetail
1085คณะเภสัชศาสตร์จัดจ้างรถตู้ 1 คัน (22 มีนาคม 2562)Detail
1086คณะเภสัชศาสตร์จ้างซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติการชั้น 1-3 จำนวน 1 งานDetail
1087วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัส จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1088วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และเสง (แสงบริเวณเวที บริเวณงาน ที่จอดรถ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1089วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
1090วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เส้นทางกิจกรรม เส้นทางจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail