หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร จำนวน 1 งานDetail
2ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร ประสานมิตร-องครักษ์ จำนวน 1 งานDetail
3ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานDetail
4ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
5ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน (มศว องครักษ์)Detail
6ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (มศว องครักษ์)Detail
7ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาอาคารบริการส่วนกลาง จำนวน 1 งานDetail
8ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
9ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
10ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (มศว องครักษ์)Detail
11คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
12คณะมนุษยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์Detail
13คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
14ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
15สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
16สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
17คณะพยาบาลศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
Detail
18ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดถ่ายทอดและประมวลผลสัญญาณภาพความละเอียดสูงสุด จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3Detail
19ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน
Detail
20คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน คณะกายภาพบำบัดDetail
21ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้า จำนวน 480,000 กิโลกรัมDetail
22ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) จำนวน 1 งานDetail
23ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัมDetail
24ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)Detail
25ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) จำนวน 1 งานDetail
26คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65087741350Detail
27คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65087688516Detail
28ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน
407 รายการ
Detail
29ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน 429 รายการDetail
30ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAtorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 690,000 เม็ดDetail
31ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้งาน (Pre-loaded) จำนวน 200 กล่องDetail
32สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Campus License) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
33คณะเศรษฐศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 11 - 14 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลDetail
34โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)Detail
35ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
36สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Detail
37สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Detail
38วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
39ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 2)Detail
40ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ชนิดเหลวDetail
41ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ประเภทDetail
42คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาวิศวกรรมประกอบอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคารDetail
43ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
44ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 36 รายการDetail
45คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 12 ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 14 และศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 1Detail
46คณะแพทยศาสตร์กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์ ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65097511156
Detail
47ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการDetail
48ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการDetail
49คณะพลศึกษาจัดจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา จำนวน 1 งานDetail
50ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือชนิดเอนไซม์ จำนวน 180 แกลลอนDetail
51ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อ CPE Gown เสื้อกาวน์พลาสติกชนิดแขนยาว จำนวน 190,000 ตัวDetail
53ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อสายให้สารละลายที่มีอุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายแบบหมุน จำนวน 4,300 SETDetail
54ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 170,454 CUMDetail
55ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเชื่อมสายโลหิตระบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
56ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
57ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 50 เครื่องDetail
58ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตู้Detail
59ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบแก้เอียง จำนวน 66 กล่องDetail
60ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว จำนวน 500 กล่องDetail
61ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
62ศูนย์บริการวิชาการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
63ศูนย์บริการวิชาการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
64ศูนย์บริการวิชาการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
65ศูนย์บริการวิชาการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมซอฟท์แวร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
66คณะแพทยศาสตร์ชุดวิเคราะห์ลานสายตาแบบฉายแสงอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาคนไข้แบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65097577056Detail
67ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจวิเคราะห์กระจกตาระดับกล้องจุลทรรศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
68ส่วนพัฒนากายภาพการขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
69สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่องDetail
70ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการDetail
71ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
72ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ชิ้นDetail
73คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
74ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
75คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่องDetail
76ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
77ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 6 รายการDetail
78ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
79วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 2-4 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 7/2565Detail
80ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่พร้อมกล้องบันทึกสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
81ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
82ศูนย์บริการวิชาการยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
83สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2Detail
84ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นฝึกการทำหัตถการ แบบที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
85ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อ ยาต้านจุลชีพ จำนวน 6 รายการDetail
86ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ พร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการDetail
87สำนักงานอธิการบดีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
88ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
89ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 14,000 การทดสอบDetail
90ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อสายให้สารละลายที่มีอุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายแบบหมุน จำนวน 4,300 SET (ครั้งที่ 2)Detail
91สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการDetail
92คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65097584949Detail
93คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจอวัยวะภายในหัวใจด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65097576790Detail
94คณะมนุษยศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการDetail
95ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางการแพทย์และการพยาบาล
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
Detail
96คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารคณะสังคมศาสตร์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 4 ตัว ระยะเวลา 12 งวด จำนวน 1 งานDetail
97ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพาติดตัวชนิดไร้สาย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 เครื่องDetail
98สำนักงานอธิการบดีขอจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ K2 License จำนวน 1 รายการDetail
99สำนักงานอธิการบดีซื้อพัสดุ จำนวน 14 รายการDetail
100ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 404 รายการDetail
101ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/OE จำนวน 300 กล่องDetail
102คณะพยาบาลศาสตร์จ้างปรับปรุงห้องสโมสรนินิตและห้องส่งเสริมการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
103ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุด
Detail
104ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง สำหรับ Back office ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
105ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนัก
เคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุด
Detail
106ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกันแบบกึ่งถาวร จำนวน 100 ชุดDetail
107ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน 429 รายการDetail
108คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดมือถือ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 65097575246Detail
109คณะแพทยศาสตร์เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 65097575470Detail
110คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เลขที่โครงการ : 65097576561Detail
111คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อสมองและอวัยวะของร่างกายแบบต่อเนื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 65097576178Detail
112คณะแพทยศาสตร์ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอสำหรับการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ชนิดความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด เลขที่โครงการ : 65097585092Detail
113ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
114คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูงชนิด Micropinless Connector ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097585059Detail
115ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 11 รายการDetail
116ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดอิมมูโนวิทยา และระบบทางเดินหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
117คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 96 หลุม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097575017Detail
118คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access Regional Nerve Block ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65107283166Detail
119สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่องDetail
120คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ชนิดมัลติโหมด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
121คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดวิเคราะห์การเรืองแสงของสาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
122คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพลาสม่าฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อน้ำดียูนิตทพฟัน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
123คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดรคาซื้อกล้องขยายภาพเพื่องานทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์วีดิทัศน์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
124บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
125ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
126ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมที่วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เครื่องDetail
127ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่องDetail
128คณะแพทยศาสตร์ตู้เก็บตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า -40 องศาเซลเซียส แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097575769Detail
129คณะแพทยศาสตร์เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 65097578072Detail
130สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
131สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย (Database Firewall) พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
132คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
133คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
134คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อแผ่นวัดและวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้า
แบบบาง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
135ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรถไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้สเตนเลสบรรจุถาดอาหาร ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 คัน
Detail
136คณะแพทยศาสตร์เครื่องบริหารเข่าและสะโพก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 เครื่อง เลขที่โครงการ : 65097574117Detail
137วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากการรื้อถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Detail
138คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อชุดอุปกรณ์สื่อโสตประจำห้องการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
139คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 3 รายการDetail
140ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดถ่างสมองแบบวงแหวน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
141ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับการตรวจพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 6 รายการDetail
142ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ในซีรัม จำนวน 3,000 การทดสอบDetail
143ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
144ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Detail
145ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Detail
146ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
147คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดรคาซื้อเครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ (Fatigue Tester) พร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
148ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 25,000 ขวดDetail
149ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 180,000 เม็ดDetail
150ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
151บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุแบบพกพา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
152คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
153คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขึ้นสูง (Smart mom) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
154ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
155คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองขากรรไกรเทียม พร้อมชุดเฟซโบว์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
156คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติความละเอียดสูงทางทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
157ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส.100 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
158ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
159ศูนย์บริการวิชาการเช่าช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
160ศูนย์บริการวิชาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
161สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการDetail
162สำนักงานอธิการบดีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
163คณะวิทยาศาสตร์ซื้อชุดดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 ชุดDetail
164คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดแก๊ส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
165คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
166คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้Detail
167ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงผ่าตัดทั่วไป ปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เตียงDetail
168คณะศึกษาศาสตร์จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 รายการDetail
169คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้พร้อมเครื่องจี้ไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097576325Detail
170ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นฝึกการทำหัตถการ แบบที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 ชุดDetail
171คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (หุ่น)Detail
172คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เลขที่โครงการ : 65097586379Detail
173คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเตรียมและวิเคราะห์สารพันธุกรรมระดับเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097585952Detail
174คณะแพทยศาสตร์ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097584824Detail
175คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097578008
Detail
176คณะแพทยศาสตร์เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) เลขที่โครงการ : 65117096956Detail
177ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 14,000 การทดสอบ (ครั้งที่ 2)Detail
178ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถุงมือ Disposable size SDetail
179ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโครงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน ชนิดรังสีเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
180คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65117025952Detail
181คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097586415Detail
182ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการ มีรายการดังนี้
1.น้ำยาตรวจปริมาณเชื้อ HBV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 1,080 การทดสอบ
2.น้ำยาตรวจปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 1,152 การทดสอบ
Detail
183ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม Gene Xpertพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการDetail
184คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
185คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องอัดรีดด้วยความร้อนสำหรับผลิตยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
186คณะแพทยศาสตร์ชุดวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097575368Detail
187คณะแพทยศาสตร์ชุดถ่ายภาพจากเจลและเมมเบรนด้วยเทคนิค Chemiluminescence แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65117277855Detail
188บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านเครือข่าย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
189สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2Detail
190ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติสำหรับงานธนาคารเลือดพร้อมแผ่นเจล จำนวน 3 รายการDetail
191ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติพร้อมถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 600 ชุดDetail
192ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนธันวาคม 2565 – สิงหาคม 2566) จำนวน 1 งานDetail
193สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย (Database Firewall) พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
Detail
194คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อชุดวิเคราะห์การเรืองแสงของสาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
195ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
196ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
197ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่องDetail
198คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 ชุด
Detail
199คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำและสี ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Detail
200คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาทาสีฝ้าผนังและเพดาน จำนวน 1 งานDetail
201บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน
Detail
202บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 วันDetail
203บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3 คัน จำนวน 1 รายการDetail
204บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการDetail
205บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการDetail
206บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 วันDetail
207บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน รวมจำนวน 2 รายการDetail
208บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 13 รายการDetail
209บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุดDetail
210บัณฑิตวิทยาลัยจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งานDetail
211บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการDetail
212บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการDetail
213บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
214บัณฑิตวิทยาลัยจัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จำนวน 1 วันDetail
215บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการDetail
216บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อเครื่องปั๊มนูนแบบคันโยก (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 เครื่องDetail
217คณะวิทยาศาสตร์งานกันซึมบันไดหนีไฟ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
218คณะวิทยาศาสตร์ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ประจำอาคาร ๑๐ และอาคาร ๑๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบDetail
219คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและระบบระบายน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
220ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่องเตรียมสไลด์และเครื่องถ่ายภาพพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการDetail
221ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ
Detail
222ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1.ถุงบรรจุโลหิตชนิด 5 ถุง สำหรับใช้ในการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ
(Automated Blood Processing NLR Set)จำนวน 1,300 ถุง
2.ถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 350 ซีซี พร้อมถุงดักเก็บเลือด จำนวน 1,300 ถุง
3.ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดเลือด จำนวน 50 ชุด
(Platelet Apheresis with PAS)
Detail
223คณะเภสัชศาสตร์งานปรับปรุงผนังอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
224คณะแพทยศาสตร์ชุดถ่ายภาพจากเจลและเมมเบรนด้วยเทคนิค Chemiluminescence แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) เลขที่โครงการ : 65117277855Detail
225คณะศิลปกรรมศาสตร์แกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 หลัง
Detail
226ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
227ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นฝึกการทำหัตถการ แบบที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
228คณะกายภาพบำบัดประกวดราคาซื้อแผ่นวัดและวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้า
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ครั้งที่ 2
Detail
229คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิวหนังที่สามารถต่อหัววัดชนิดอื่นเพิ่มได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
230ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
231ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว จำนวน 500 กล่อง (ครั้งที่ 2)Detail
232ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
233ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
234คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นใช้งาน ประจำปี 2565 จำนวน 138 รายการDetail
235คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
236คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่องDetail
237คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องDetail
238คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
239คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 ตัวDetail
240คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
241ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 480,000 เม็ดDetail
242ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาPregabalin 25 mg capsule,hard จำนวน 95,200 เม็ดDetail
243ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาPregabalin 75 mg capsule,hard จำนวน 156,800 เม็ดDetail
244คณะวิทยาศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 เครื่องDetail
245คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กโตขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
246คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรซื้อเครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
247คณะสังคมศาสตร์จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุดDetail
248สำนักงานอธิการบดีซื้อกระดาษ A4 80 แกรม สีขาว(กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก)) จำนวน 21,080 รีมDetail
249ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ แบบล้างเร็ว ชนิด 2 ห้องล้าง ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
250ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว - ดำ จำนวน 263 กล่องDetail
251ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 44 รายการDetail
252คณะมนุษยศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
253คณะพลศึกษาจัดซื้อเตียงนวดไม้สนยุโรป ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 40 เตียงDetail
254สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
255คณะศิลปกรรมศาสตร์การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
256คณะศิลปกรรมศาสตร์ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์Detail
257คณะศิลปกรรมศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Detail
258คณะแพทยศาสตร์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65117530455Detail
259คณะพลศึกษาจัดซื้อโปรแกรมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านเสียง (Soundplan) จำนวน 1 ชุดDetail
260ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ในซีรัม จำนวน 3,000 การทดสอบ(ครั้งที่ 2)Detail
261คณะมนุษยศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการDetail
262คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและทาสีอาคาร12 คณะศึกษาศาสตร์Detail
263ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
264ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาความต้องการของระบบงานส่วนผู้บริหาร และ สป.อว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
265ศูนย์บริการวิชาการจ้างศึกษาความต้องการของระบบงานส่วนผู้ใช้งานทั่วไป และการนำเสนอแบบ Opendata ของระบบ Digital Single View โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
266ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบระบบพิสูจน์ตัวบุคคลและบริการกลาง และจัดทำเอกสารความต้องการ ของระบบ Authentication and Verification System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
267ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบการพิสูจน์ตัวบุคคลและบริการกลาง ของระบบ Authentication and Verification System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
268ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำเอกสารของกระบวนการ PDPA ของระบบ Centralized Personal Data Protection Management System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
269ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการสำรวจการถือครองข้อมูล ใน สป.อว. ค่าจ้างในการทำผังรวมชุดข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ Enterprise Data Governance โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
270ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้ง Bigdata Platform ของระบบ Enterprise Architecture โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
271ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับการตรวจพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมชุดน้ำยา ตรวจวิเคราะห์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
272ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒCinacalcet Hydrochloride 25 mg film-coated tablet จำนวน 7,000 เม็ดDetail
273ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
274คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องDetail
275ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่องเตรียมสไลด์และเครื่องถ่ายภาพพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
276ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 10 รายการDetail
277สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบขยายเสียงดิจิทัลสำหรับงานพิธีการ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
278คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยืดหยุ่นของผิวหนังที่สามารถต่อหัววัดชนิดอื่นเพิ่มได้
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)
Detail
279คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตาอายลิงค์ (Eyelink) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
Detail
280วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง(Real-time PCR)ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
281ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการDetail
282บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
Detail
283บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู จำนวน 1 งาน
Detail
284บัณฑิตวิทยาลัยงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์รายปี (ไม่รวมอะไหล่) รวม 2 ชุด จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
Detail
285บัณฑิตวิทยาลัยจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการDetail
286บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการDetail
287ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 100 ชุดDetail
288วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เครื่องDetail
289บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
290ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาHydralazine hydrochloride 25 mg tablet จำนวน 2,150,000 เม็ดDetail
291ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาRisedronate sodium 35 mg film-coated tablet จำนวน 11,200 เม็ดDetail
292ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดถ่างสมองแบบวงแหวน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2
Detail
293สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
294คณะพลศึกษาจัดซื้อเครื่องวัดแรงกดจุดกดเจ็บแบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
295คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
296สำนักงานอธิการบดีเพิ่ม User SAP License 20 User จำนวน 1 รายการDetail
297ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์และการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบDetail
298คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 23 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
299สำนักงานอธิการบดีจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการDetail
300ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบฐานข้อมูลระบบ H ERPDetail
301ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ Back Office สำหรับ HERP ERPDetail
302ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนา Web service gateway ของระบบ H ERPDetail
303ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนา API ในการเชื่อมข้อมูลของระบบ H ERPDetail
304ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารทดสอบระบบ H ERPDetail
305ศูนย์บริการวิชาการจ้าง UAT ระบบ และจัดทำเอกสารผลการ ระบบ UAT H ERPDetail
306สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
307ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
308คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
309วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องซีเอ็นซี แบบหัวหมุนมีดเชิงอุตสาหกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
310วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารสําหรับงานขึ้นต้นเครื่องประดับแบบดิจิทัลแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
311วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กล้องจุลทรรศน์ สำหรับอัญมณี ชนิด 2 ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
312คณะเภสัชศาสตร์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชสาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งานDetail
313ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดอิมมูโนวิทยา และระบบทางเดินหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
314สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชีDetail
315สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อระบบกรองน้ำใช้ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
316คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุดDetail
317ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบDetail
318คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
319คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
320คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
321ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2
Detail
322ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
323สำนักงานอธิการบดีค่าจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธีDetail
324ศูนย์บริการวิชาการจ้างปรับปรุงระบบ CBD ให้รองรับการบันทึกข้อมูลทั่วประเทศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
325ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ H ERP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
326ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบฐานข้อมูลระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
327ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำ Dashboard และ Visualizatuon ส่วนผู้บริหาร และ สป.อว ของระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
328ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำ Dashboard และ Visualizatuon ส่วนผู้ใช้งาน และการนำเสนอแบบ Opendata ของระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
329ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
330ศูนย์บริการวิชาการจ้าง UAT ระบบ และจัดทำเอกสารผลการ UAT ของระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
331ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการพัฒนาส่วนเชื่อมต่อระหว่างระบบเดิม และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ API ของระบบ Authentication and Verification System จำนวน 1 รายการDetail
332ศูนย์บริการวิชาการจ้าง UAT ระบบ และจัดทำเอกสารผลการ UAT ระบบ Authentication and Verification System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
333ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Authentication and Verification System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
334โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Detail
335คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับสำหรับงานวิจัยชนิดส่องกราดแสงเลเซอร์
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 65097585844
Detail
336ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับระบบการติดตามข้อมูล และ ระบบจัดการอุบัติการณ์ ของระบบ Data Monitoring and Incident Management System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
337ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ Data Monitoring and Incident Management System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
338ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการพัฒนาระบบ Consent Management ของระบบ Centralized Personal Data Protection Management System จำนวน 1 รายการDetail
339ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Centralized Personal Data Protection Management System จำนวน 1 รายการDetail
340ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการทำรายงานสรุปการออกแบบระบบ Enterprise Data Governance จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
341ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำเอกสารเพื่อสรุปการดำเนินการด้าน Enterprise Data Governance จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
342ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Enterprise Data Governance จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
343ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำ ออกแบบ Enterprise Architecture จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
344ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำเอกสารสรุปความต้องการและออกแบบระบบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
345ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย ของระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
346ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารการทดสอบ ระบบ Authentication and Verification System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
347ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารทดสอบระบบ Centralized Personal Data Protection Management System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
348ศูนย์บริการวิชาการจ้างทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ Enterprise Data Governance จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
349ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Enterprise Data Governance จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
350สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP 10 User จำนวน 1 รายการDetail
351วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องซีเอ็นซี แบบหัวหมุนมีดเชิงอุตสาหกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
352คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ เลขที่โครงการ : 65127389271Detail
353วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องหล่อสุญญากาศ สำหรับงานขึ้นพิมพ์ ๓ มิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
354วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องวัดความแข็ง สำหรับจัดทำมาตรฐานโลหะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
355คณะแพทยศาสตร์เครื่องหล่อเย็นพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 65097585673Detail
356คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงผนังอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ แชวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
357คณะศึกษาศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการDetail
358สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับการอบรมและงานออกแบบ จำนวน 20 เครื่องDetail
359สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ เครื่องDetail
360สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบDetail
361คณะศึกษาศาสตร์ซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุดDetail
362สำนักงานอธิการบดีซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก) (14.11.15.07-000001)[A4,80 แกรม,ขาว ฯลฯ] (กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว) จำนวน 21,080 รีมDetail
363สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
364ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
365สำนักงานอธิการบดีซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดDetail
366คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงระบบดับเพลิง อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
367คณะพลศึกษาจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ศูนย์ออกกำลังกาย มศว จำนวน 1 งานDetail
368ส่วนพัฒนากายภาพซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดความจุ 93 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่องDetail
369ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium chloride 900 mg/100 mL Irrigation solution , 1L bottleDetail
370ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion 100 mlDetail
371ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาmometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension,140 dose
bottle จำนวน 1,600 ขวด
Detail
372คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
373ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโครงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน ชนิดรังสีเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
374ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
375ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการDetail
376ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา จำนวน 2 รายการDetail
377ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Piperacillin 4 g and tazobactam 500 mg powder for solution for injection จำนวน 20,400 vialDetail
378สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDetail
379ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
380ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้งและเดินระบบ จำนวน 76 เครื่องDetail
381ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุลDetail
382ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม Gene Xpert พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการDetail
383คณะแพทยศาสตร์ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 784 รายการ กำหนดดูสภาพพัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ นครนายก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารในระหว่างวันที่ 13-20 มกราคม 2566 เท่านั้นDetail
384ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCalcium polystyrene sulfonate 5 g Powder for oral /rectal Suspension,sachet จำนวน 110,000 ซองDetail
385สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 2 รายการ จำนวน 25 เครื่องDetail
386ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for infusion, 1L
จำนวน 30,000 ขวด
Detail
387โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เครื่องตรวจข้อสอบ OMR แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
388วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องหล่อสุญญากาศ สำหรับงานขึ้นพิมพ์ ๓ มิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
389วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องวัดความแข็ง สำหรับจัดทำมาตรฐานโลหะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
390วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมการจำหน่ายพัสดุ จำนวน 356 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
391คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
392คณะพลศึกษาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ออกกำลังกาย มศว องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
393ศูนย์กีฬาฯประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
394วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องซีเอ็นซี แบบหัวหมุนมีดเชิงอุตสาหกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
395วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุดกี่ทอผ้าแปดตะกอ ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมกรอบไม้สำหรับเส้นยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Detail
396ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดถ่างสมองแบบวงแหวน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
397สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Distribution Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 Port จำนวน 4 เครื่องDetail
398วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารสําหรับงานขึ้นต้นเครื่องประดับแบบดิจิทัลแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
399ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาlatanoprost 5 mg/100 mL eye drops, solution, 2.5 mL bottle จำนวน 6,500 ขวดDetail
400ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาIspaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 150,000 ซองDetail
401ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCisatracurium Besylate 10 mg/ 5 mL solution for injection/infusion จำนวน 6,500 ขวด
Detail
402คณะมนุษยศาสตร์จ้างออกแบบปรับปรุงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์Detail
403คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวมในสารละลาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ ชุด
Detail
404ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAmino acid 600 mg film-coated tablet จำนวน 34,000 เม็ดDetail
405สำนักงานอธิการบดีจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คันDetail
406ศูนย์บริการวิชาการซื้อ Sola rooftopDetail
407ศูนย์บริการวิชาการยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ จ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Enterprise Data Governance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65127265420Detail
408สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรองข้อมูล (Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
409คณะสังคมศาสตร์ซื้อวัสดุคงคลังหมึกพิมพ์ จำนวน 12 กล่องDetail
410คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 9 รายการDetail
411บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์รองรับระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
412ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
413ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาbudesonide 160 cmg/1 dose + formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/
1 dose inhalation powder, 120 dose inhalation จำนวน 1,250 ขวด
Detail
414ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCalcium carbonate 1.5 g film-coated tablet จำนวน 1,800,000 เม็ดDetail
415คณะพยาบาลศาสตร์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมศูนย์จำลองสถานการณ์การอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ (NICU) และอภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
416โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เครื่องตรวจข้อสอบ OMR แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องDetail
417สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๒Detail
418ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
419คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 240 ม้วนDetail
420โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)บอร์ดอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่องDetail
421ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์ออกแบบ Prototype ของ Dashboard ระบบ Digital Single View จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
422ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Data Monitoring and Incident Management System จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
423ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาโปรแกรมบริการจัดการข้อมูล Metadata และ Data Catalog ของระบบ Enterprise Data Governance จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
424ศูนย์บริการวิชาการจะจ้างออกแบบชุดข้อมูล Open data จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
425ศูนย์บริการวิชาการจ้างออกแบบชุดข้อมูล
Web Service จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
426ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำ Prototype ของ Dashboard ABC_BCG จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
427ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนา Dashboard ABC_BCG จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
428ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดทำรายงานทดสอบระบบ Dashboard จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
429ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดเตรียมระบบ ETL จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
430ศูนย์บริการวิชาการจ้างพัฒนาและปรับปรุง Website จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
431ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจ
Detail
432คณะแพทยศาสตร์งานก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 งาน เลขที่โครงการ : 66017580344
Detail
433ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาLactulose 66.7 g/100 mL. syrup, 100 mL bottle จำนวน 15,000 ขวดDetail
434ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาGlucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder/granule for oral solution, sachet จำนวน 225,000 ซองDetail
435คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ตัวDetail
436วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนซื้อชุดครุภัณฑ์บริหารคลังข้อสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุดDetail
437ศูนย์บริการวิชาการจ้างวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานราชการภายนอก ตอบโจทย์ U2T-BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานราชการภายนอก ตอบโจทย์ U2T-BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
438ศูนย์บริการวิชาการจ้างรายงานการจัดทำ Data Set สำหรับการนำไปประกอบการออกแบบชุดข้อมูลสำหรับให้บริการในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
439ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำดื่มบรรจุขวดเพ็ท จำนวน 16,044 แพ็คDetail
440วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุดกี่ทอผ้าแปดตะกอ ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมกรอบไม้สำหรับเส้นยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคDetail
441คณะศิลปกรรมศาสตร์ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้การเรียนการสอน จำนวน 84 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
Detail
442คณะศิลปกรรมศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
443สำนักหอสมุดกลางเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
444ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2Detail
445ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Dextran 70 0.1%+ Hypromellose 0.3% ophthalmic solution, 0.8 ml unit dose จำนวน 16,500 box(32 tube)Detail
446ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Vildagliptin 50 mg tablet จำนวน 5,100 box(56 tablet)Detail
447ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Dienogest 2 mg tablet จำนวน 1,300 boxDetail
448ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
449สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 2 รายการ จำนวน 25 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
450คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและระบบระบายน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
451คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
452ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Atrovastatin tablet 40 mg จำนวน 12,000 box(100 tablet)Detail
453สำนักงานอธิการบดีจ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปีDetail
454คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กะโหลกศีรษะและสามมิติระบบติจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
455ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Quadrivalent influenza vaccine (split virion หรือ sub-Unit, inactivated) 0.5 ml injection จำนวน 2,900 กล่องDetail
456สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจัดซื้อพัดลม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
457วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
458คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
Detail
459สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Detail
460สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการDetail
461สำนักหอสมุดกลางเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2Detail
462ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาGalantamine 8 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule
จำนวน 11,760 เม็ด
Detail
463ศูนย์บริการวิชาการจ้างในการจัดทำฐานข้อมูล CBD ให้อยู่ในรูปแบบ Relational โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
464ศูนย์บริการวิชาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
465ศูนย์บริการวิชาการเช่ารถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
466คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
467สำนักหอสมุดกลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอาคารสำนักหอสมุดกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
468สำนักหอสมุดกลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4 - 6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
469คณะแพทยศาสตร์เครื่องเลเซอร์ชนิดแฟรคชั่นแนลคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่องDetail
470ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาRosuvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 33,600 เม็ดDetail
471ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาgliclazide ๖๐ mg modified-release tablet, ๑ tablet จำนวน 69,000 เม็ดDetail
472วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดแว่นระบบโลกเสมือน (Virtual Reality) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
473ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 479 รายการDetail
474สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เครื่องDetail
475คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมและวิจัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (e-bidding) เลขโครงการ 66027517563Detail
476ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน 1 งานDetail
477วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
478สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์สร้างฉากเสมือนจริงระดับความคมชัดสูงสำหรับงานผลิตและบริการสื่อวีดิทัศน์แบบออนไลน์ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
479คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรซื้อเครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
480คณะวิทยาศาสตร์ชุดโต๊ะทดลองทางฟิสิกส์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ชุดDetail
481คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงระบบดับเพลิง อาคาร ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานDetail
482คณะพลศึกษาจัดซื้อระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
483ศูนย์กีฬาฯประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ประกาศ ครั้งที่ 2)Detail
484ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการDetail
485คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 480 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
486คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุดDetail
487คณะสังคมศาสตร์จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพและกลอนประตู จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
488คณะกายภาพบำบัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปDetail
489ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาdiphtheria toxoid + pertussis vaccine, acellular + tetanus toxoid solution for injection, 0.5mL vialDetail
490ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCisatracurium Besylate 10 mg/ 5 mL solution for injection/infusion ครั้งที่ 2Detail
491คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงผนังอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
492วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะจาะจงDetail
493ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำดื่มบรรจุขวดเพ็ท จำนวน 16,044 แพ็คDetail
494ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุดDetail
495คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวํฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037230155 (ยกเลิกโครงการ)Detail
496สำนักหอสมุดกลางประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2Detail
497วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
498คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037266173Detail
499วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างพื้นที่กิจกรรมนิสิต ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งานDetail
500คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
501ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3Detail
502คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภาควิชาสังคมวิทยา ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
503คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037295681Detail
504สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Detail
505คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037230155Detail
506คณะศิลปกรรมศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการDetail
507คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037475624Detail
508สำนักงานอธิการบดีขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 554 รายการDetail