หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาประกาศ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปรายงานผลการพิจารณา

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ประกาศ รายงานผลการพิจารณา
1ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 418 รายการDetail
2ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานDetail
3ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
4ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน
Detail
5ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลางDetail
6ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยDetail
7ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แก้เอียง จำนวน 100 กล่องDetail
8ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาบริหารจัดการผ้า จำนวน 600,000 กิโลกรัมDetail
9คณะมนุษยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมนุษยศาสตร์Detail
10คณะเภสัชศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งานDetail
11ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว จำนวน 850 กล่องDetail
12ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 35 รายการDetail
13ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
14สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2567Detail
15ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 110 รายการDetail
16คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
Detail
17ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
18ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัตถุดิบประกอบอาหารประเภทของสด จำนวน 270 รายการDetail
19ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 240,000 กิโลกรัมDetail
20คณะกายภาพบำบัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
21โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งานDetail
22คณะเศรษฐศาสตร์ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น ๑๑ - ๑๔ คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗Detail
23คณะศิลปกรรมศาสตร์งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์จำนวน 1 งานDetail
24ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการDetail
25ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการDetail
26ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ 100 เครื่อง จำนวน 1 งานDetail
27สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
28สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567Detail
29สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องสมุดองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567Detail
30สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
31สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
32ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและพิษวิทยา พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 64 รายการDetail
33ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการDetail
34ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น
(ประจำเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
Detail
35ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯย้อมพิเศษไม่แปลผลจากสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
Detail
36วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
37สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Campus License) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
38ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกแบบเหมาช่วง (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
Detail
39วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน ๑ งานDetail
40ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 20,000 การทดสอบ
Detail
41คณะพลศึกษาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษาทั้งหมด จำนวน 1 งานDetail
42ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
43ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566-เดือนกันยายน 2567) จำนวน 1 งานDetail
44ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/OE จำนวน 300 กล่องDetail
45สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการDetail
46ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดท่อช่วยหายใจชนิดมีขดลวดความร้อนควบคุมความชื้นด้านเดียวแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1,200 ชุดDetail
47ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระะบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งานDetail
48ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
49ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 154,900 CUMDetail
50คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งานDetail
51ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการDetail
52ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการDetail
53คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109061355Detail
54ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำหน่ายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 11 รายการDetail
55คณะศึกษาศาสตร์งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๑๒ ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร ๑๔ และ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร ๘ ชั้น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
56ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ในซีรัม จำนวน 3,000 การทดสอบ
Detail
57ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 150 ชุดDetail
58คณะแพทยศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2557) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109047536Detail
59คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
60ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการDetail
61กองกิจการนิสิตขายทอดตลาด จำนวน 254 รายการDetail
62คณะแพทยศาสตร์งานปรับปรุงห้องคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพรีคลินิก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
63สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
64ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติสำหรับงานธนาคารเลือดพร้อมแผ่นเจล จำนวน 4 รายการDetail
65ส่วนพัฒนากายภาพจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งานDetail
66ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหลอดเก็บเลือด จำนวน 12 รายการDetail
67ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งานDetail
68สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226A (26A) จำนวน 125 กล่อง
2. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CB435A (35A) จำนวน 36 กล่อง
3. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A (85A) จำนวน 354 กล่อง
4. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Q2612A (12A) จำนวน 54 กล่อง
Detail
69ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
70คณะกายภาพบำบัดซื้อชุดผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
71คณะสังคมศาสตร์จ้างติดฟิล์มกรองแสงประตูและติดสติ๊กเกอร์ช่องแสงประตูห้องเรียน 3 ห้อง จำนวน 1 งานDetail
72สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)Detail
73คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
74ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 14,000 ขวดDetail
75ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งานDetail
76คณะแพทยศาสตร์เครื่องตรวจบันทึกผิวหน้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109278783Detail
77ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด S จำนวน 12,000 กล่องDetail
78คณะแพทยศาสตร์เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (งวดประจำเดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66109294018Detail
79ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน 10,000 รีมDetail
80ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet
จำนวน 780,000 เม็ด
Detail
81ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 1 งานDetail
82ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 40 mg/ 0.4 ml solution for injection จำนวน 3,400 หลอดDetail
83ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 80 mg/ 0.8 ml solution for injection จำนวน 4,000 หลอดDetail
84ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาManidipine Hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 700,000 เม็ดDetail
85ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการDetail
86ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
87ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม Gene Xpert พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ

Detail
88บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
89ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติพร้อมถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 2,310 ชุดDetail
90ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำยาเคลือบตาขณะผ่าตัด (Viscoat) จำนวน 500 หลอดDetail
91ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดผ่าตัดต้อกระจก Classet Phaco (centurion) จำนวน 320 ชุดDetail
92ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมแผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพ และแผ่นทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 6 รายการDetail
93ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์
จำนวน 2 รายการ
Detail
94ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่องเตรียมสไลด์และเครื่องถ่ายภาพพร้อม ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการDetail
95วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
96ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการDetail
97คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารคณะสังคมศาสตร์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 4 ตัว ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งานDetail
98คณะกายภาพบำบัดซื้อชุดผ่าตัดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
99ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEnoxaparin sodium 60 mg/ 0.6 ml solution for injection จำนวน 9,000 หลอดDetail
100ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนธันวาคม 2566 – สิงหาคม 2567) จำนวน 1 งานDetail
101ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อ จำนวน 2 รายการDetail
102ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการผลิตรายการข่าวสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Detail
103ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
104ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 6,000 ชิ้นDetail
105ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 6 รายการDetail
106ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อผ้าซับโลหิต จำนวน 2 รายการDetail
107ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าสำหรับผู้ป่วยและทำหัตถการ จำนวน 2 กลุ่มDetail
108ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการDetail
109ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อสายให้สารละลายที่มีอุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลายแบบหมุน จำนวน 5,500 SETDetail
110ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Palindrome All Size) จำนวน 100 ชิ้นDetail
111ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท๊บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
112ศูนย์บริการวิชาการซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
113ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส. 100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
114ศูนย์บริการวิชาการซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สพว.91 และ สวพ. นครราชสีมา AM990 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
115ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งานDetail
116ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการDetail
117ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
118ศูนย์บริการวิชาการจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
119ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 2,800 การทดสอบDetail
120ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (AHU) จำนวน 1 งานDetail
121สำนักหอสมุดกลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลคลังสถาบัน (Institute Repository) และสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบDetail
122ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
123ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดผ่าตัดต้อกระจก Classet Phaco (Stellaris) จำนวน 600 ชุดDetail
124ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ำยาเคลือบตาขณะผ่าตัด (VISIOL) จำนวน 1,000 หลอดDetail
125คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 75 รายการDetail
126วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
127คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
128คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วนDetail
129คณะมนุษยศาสตร์ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 449 รายการ โดยวิธีขายทอดตาดDetail
130โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 172 รายการDetail
131ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับการตรวจพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมชุดน้ำยา ตรวจวิเคราะห์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)Detail
132ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1,240 ถุงDetail
133ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
134ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
135ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
136ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
137ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
138ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
139ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯLeveen Needle Electrode (เข็มจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ) จำนวน 60 กล่องDetail
140ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) จำนวน 1 งานDetail
141สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567Detail
142ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัตถุดิบประกอบอาหารประเภทของสด จำนวน 270 รายการDetail
143ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Pregabalin 75 mg capsule, hard จำนวน 112,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
144ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการDetail
145ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดสายช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1,200 ชุดDetail
146สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 เล่มDetail
147ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
148ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
149ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59)Detail
150ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
151ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
152ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
153ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
154ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
155ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
156ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
157ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
158ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
159ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
160ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
161สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
162ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose จำนวน 240,000 หลอดDetail
163ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-8 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)Detail
164ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดซื้อยา Gliclazide 60 mg modified-release tablet จำนวน 78,000 เม็ดDetail
165คณะศิลปกรรมศาสตร์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและเศษซาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Detail
166ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการDetail
167ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง Drainage Catheter (Bioteq) All Size จำนวน 250 ชุดDetail
168ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒPort ชนิดไม่มีบอลลูน ขนาด 5 mm จำนวน 120 ชิ้นDetail
169ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒPort ชนิดมีบอลลูน All Size จำนวน 120 ชิ้นDetail
170ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium chloride 900 mg/100 ml Irrigation solution, 1L bottle จำนวน 38,000 ขวด
Detail
171ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๒,๘๐๐ การทดสอบDetail
172วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
173วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
174คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
175ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาPregabalin 25 mg capsule,hard จำนวน 84,000 เม็ดDetail
176สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
177ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion 100 ml bag จำนวน 150,000 ขวดDetail
178วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและพื้นที่บัณฑิตศึกษาจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
179สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Detail
180ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 40,000 ขวดDetail
181สำนักงานอธิการบดีจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 300 ชุดDetail
182ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
183ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
184ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
185ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
186ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
187ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
188ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
189ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
190ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
191สำนักงานอธิการบดีจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รายการDetail
192ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Metformin hydrochloride 750 mg prolonged-release tablet
จำนวน 120,000 เม็ด
Detail
193ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Risedronate sodium 35 mg flim-coated tablet จำนวน 16,800 เม็ดDetail
194สำนักงานอธิการบดีจ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2567Detail
195ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
196ศูนย์บริการวิชาการจ้างลงโปรแกรม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
197ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
198ศูนย์บริการวิชาการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
199ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
200ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
201ศูนย์บริการวิชาการซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ Neo Pro สำหรับครูและนักเรียน ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 ปี (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
202ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาQuadrivalent influenza vaccine (split virion หรือ sub-Unit, inactivated) 0.5 ml Injection จำนวน 4,700 หลอดDetail
203ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาBenserazide 50 mg + levodopa 200 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ดDetail
204ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
205ส่วนพัฒนากายภาพการขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 141 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดDetail
206ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และรอบอาคาร 6 จำนวน 1 งานDetail
207ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCarvedilol 25 mg tablet จำนวน 250,000 เม็ดDetail
208ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 210,000 เม็ดDetail
209ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 560,000 เม็ดDetail
210คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้Detail
211คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขนาด 120x240 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่นDetail
212คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องDetail
213ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาAmino acid 600 mg film-coate tablet จำนวน 66,000 เม็ดDetail
214สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
215วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับห้องเรียน smart classroom จำนวน 300 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
216คณะสังคมศาสตร์จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพพร้อมอุปกรณ์ประตูห้องเรียนและห้องสำนักงาน อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 7 ชุดDetail
217ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- ยาPitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 66,000 เม็ดDetail
218ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 10 รายการDetail
219สำนักงานอธิการบดีจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4052ci จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
220ศูนย์บริการวิชาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
221ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการDetail
222คณะเภสัชศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Detail
223ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Hydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1,500,000 เม็ดDetail
224ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา calcium chloride dihydrate 20 mg/100 mL + potassium chloride 30 mg/ 100 mL + sodium acetate trihydrate 380 mg/100 mL + sodium chloride 600 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 21,000 ขวดDetail
225ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 200 เครื่องDetail
226สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
227ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Nebivolol 5 mg tablet จำนวน 44,800 เม็ดDetail
228ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาSulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน 500,000 เม็ดDetail
229ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการDetail
230คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
231คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
232คณะสังคมศาสตร์จ้างรื้อย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
233คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
234ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาGlucosamine sulfate 1.5 g oral poeder,sachet จำนวน 360,000 ซองDetail
235ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาApixaban 5 mg, Film-coated tablets จำนวน 27,600 เม็ดDetail
236สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 รายการDetail
237สำนักงานอธิการบดีจ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์
Detail
238ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Teriparatide 750 mcg/3 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 200 หลอดDetail
239ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน 2,000 ขวดDetail
240วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
241คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไฟเบอร์กลาส พร้อมแผ่นรองเขียนชนิด 1 ที่นั่ง จำนวน 420 ตัวDetail
242คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
243คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
244ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา insulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge จำนวน 12,500 ขวด
Detail
245สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุดDetail
246สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการDetail
247วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรถเข็นอุปกรณ์พร้อมหน้าโต๊ะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
248ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาbudesonide 160 mcg/1 dose + formoterol dihydrate 45 mcg/1 dose inhalation powder, 120 dose inhalation จำนวน 1,700 ขวดDetail
249ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาCalcium carbonate 1.5 g tablet หรือ film-coated tablet จำนวน 2,100,000 เม็ดDetail
250ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาEntacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน 35,000 เม็ดDetail
251ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยา Atorvastatin tablet 40 mg จำนวน 13,000 box(100 tablet)Detail
252สำนักงานอธิการบดีซื้อ license โปรแกรม zoom จำนวน 2 รายการDetail
253สำนักงานอธิการบดีจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP จำนวน 20 UserDetail
254คณะกายภาพบำบัดขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพDetail
255ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาTigecycline 50 mg powder for solution for infusion จำนวน 400 ขวดDetail
256ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาTicagrelor 90 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 42,000 เม็ดDetail
257ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาLactulose 66.7 g/100 mL syrup, 100 mL bottle จำนวน 20,000 ขวดDetail
258ส่วนพัฒนากายภาพจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศห้องไฟฟ้าอาคารบริการ:ม.ล.ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม:ดร.สาโรช บัวศรี (ครั้งที่ 2)Detail
259ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Ispaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 150,000 ซองDetail
260ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Galantamine 8 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 7,000 เม็ดDetail
261ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Rosuvastatin 20 mg flim-coated tablet จำนวน 36,400 เม็ดDetail
262สำนักงานอธิการบดีจ้างเหมาบริการสแกนเอกสารใบทรานสคริปต์และบันทึกข้อมูลใบทรานสคริปต์ จำนวน 1 งานDetail
263สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Detail
264ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,725 รายการ ดูสภาพพัสดุ 1 มีค. 67 9.30 น. ประมูลด้วยวาจา เวลา 10.30 น.Detail
265ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 66 รายการDetail
266คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
267คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
268คณะสังคมศาสตร์จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
269สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู และขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 2 รายการ จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
270ส่วนพัฒนากายภาพจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น2 อาคารประสานมิตร(อาคาร 3)จำนวน 1 งานDetail
271สำนักงานอธิการบดีจ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์Detail
272สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก 1 บาน, โต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก และเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น 3 ฟุต
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
273สำนักหอสมุดกลางซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการDetail
274คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
275คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
276บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Detail
277สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูง จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
278คณะพลศึกษาประกวดราคาซื้อโมเดลบาดแผลจำลอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 ชุดDetail
279คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)Detail
280คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมปิดรอยรั่วพร้อมทาสีหลังคาอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาจง)Detail
281คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
282วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
283ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 154,900 CUMDetail
284คณะมนุษยศาสตร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการDetail
285ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมสำหรับนิสิต ชั้น1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
(อาคาร 14) จำนวน 1 งาน
Detail
286คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหินทั้งชนิดมุมปิดและมุมเปิดพร้อมฟังก์ชั่นยิงรักษาตะกอนน้ำวุ้นตาได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67029535138
Detail
287คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67029528216Detail
288คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่อง หู คอ จมูก แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมแหล่งกำเนิดแสงในตัว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67039144353Detail
289คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67029532240Detail
290คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
291คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
292คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่องหู คอ จมูก ระบบวีดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
293คณะพยาบาลศาสตร์การขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการDetail
294โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องล้างจานระบบสายพาน แขวคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
Detail
295โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
296ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งานDetail
297คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน พร้อมชุดถ่ายภาพ ชุดประมวลผลและจอแสดงผลภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
298คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือถ่างขยายผนังหน้าอกในการผ่าตัดลิ้นหัวใจ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
299คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
300คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน 11-903) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
301สำนักงานอธิการบดีจ้างค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปีDetail
302คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นจำลองฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่พร้อมโปรแกรมประเมินผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
303คณะแพทยศาสตร์เครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
304คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
305คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกแบบแผลเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
306คณะแพทยศาสตร์ชุดตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่มิติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
307คณะพลศึกษาประกวดราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1 งานDetail
308โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสด แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
Detail
309โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
Detail
310คณะแพทยศาสตร์เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
311ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 154,900 CUMDetail
312คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
313วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดลำโพงบลูทูธเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
314วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
315วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อม่านอากาศสำหรับประตูทางเข้าอาคาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
316วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูงพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
317ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยาinsulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension
for injection, 3 mL cartridge จำนวน 12,500 ขวด (ครั้งที่ 2)
Detail
318คณะแพทยศาสตร์จ้างออกแบบค่าจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ผิวหนัง มศว จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปDetail
319สำนักงานอธิการบดีจ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์Detail
320คณะพลศึกษาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง UV-VIS ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 เครื่อง
Detail
321คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
322ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ผ่านทางปากชนิดดิจิทัลพร้อมเครื่องกระแทกนิ่วด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากำเนิดแรงดันอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
323คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
324คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อม/เปลี่ยนวอลเปเปอร์ผนังเดิม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
325คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
326คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องDetail
327คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
328คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดิทัศน์ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
329ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมระบบควบคุมความดันลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
330ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
331ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 100 เครื่องDetail
332ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 เครื่องDetail
333คณะแพทยศาสตร์เครื่องวิเคราะห์เส้นผม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
334ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องทำความร้อนชนิดให้ความร้อนเร็ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
335ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 มอเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 20 เตียงDetail
336ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟสและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่องDetail
337คณะสังคมศาสตร์จ้างค่าออกแบบงานปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์อาคาร 11 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกDetail
338ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่องDetail
339ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็งแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
340ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดา แบบครรภ์แฝด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุดDetail
341ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 36 เครื่องDetail
342ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 ชุดDetail
343สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารสนเทศ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
344ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 200 เครื่องDetail
345ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อระบบดูดไอสารเคมีห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบDetail
346ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
347ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 49 คิวบิกฟุต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
348ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องบีบเค้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 7 เครื่องDetail
349ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูกผ่านกล้อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
350ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
351ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
352ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 กล้องDetail
353ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 กล้องDetail
354ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
355ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดตู้อบเลี้ยงตัวอ่อน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
356ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดปอดผ่านกล้อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
357ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบปฏิบัติการประมวลผลภาพคลื่นแม่เหล็กร่วมกับภาพอัลตร้าซาวด์เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมากชนิดผ่านทางทวารหนักและผ่านทางฝีเย็บ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
358ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
359ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
360คณะกายภาพบำบัดซื้อเครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
361ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี่มิติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
362คณะกายภาพบำบัดซื้อเครื่องทดสอบการทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
363สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเรียนการสอน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
364ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
365ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
366ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
367ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี ชนิดหน้าจอสัมผัส ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
368ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
369ศูนย์กีฬาฯประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้Detail
370ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ พร้อมระบบควบคุมค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
371ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดสำหรับทารก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 เครื่องDetail
372ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดศูนย์กลางพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดจอสัมผัส ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
373วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนกล้องวงจรปิดระบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุม ประจำอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
374ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
375คณะแพทยศาสตร์เครื่องสลายและดูดไขมันชนิดอัลตร้าโซนิค ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
376ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
377ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 6 ตู้Detail
378ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือเจาะและคว้านกระดูกชนิดแบตเตอรี่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
379คณะพลศึกษาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบอัลตราไวโอเลต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
380ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
381สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานบริการนิสิต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
382วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 ห้องDetail
383ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 เครื่องDetail
384โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการDetail
385โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการDetail
386ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันและกะโหลกศีรษะภายนอกช่องปาก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
387ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรถไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนเลสบรรจุถาดอาหาร ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 คันDetail
388ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
389คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
390ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
391คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารนวัตกรรมแห่งความ ยั่งยืน ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบล องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
392คณะพลศึกษาเครื่องวัดอนุภาคฝุ่น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
393คณะแพทยศาสตร์เครื่องเลเซอร์รักษาหลุมสิว ยกกระชับผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
394ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
395คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการDetail
396ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงลานกีฬาด้านหลังอาคารประสานมิตร (อาคาร 3) จำนวน 1 งานDetail
397ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่องDetail
398คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อชุดอุปกรณ์สื่อโสตสำหรับลานกิจกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก
Detail
399คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องตอกซิงเกิ้ล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
400คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
401คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
402คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
403คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
404คณะพยาบาลศาสตร์ชุดหุ่นจำลองตรวจการขยายความบางของปากมดลูกพร้อมผนังหน้าท้อง ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Detail
405คณะพยาบาลศาสตร์หุ่นฝึกจำลองการทำคลอดครึ่งตัว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
406คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่เพศหญิงสำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูงพร้อมจอ Virtual Monitor แสดง Vital Sign ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
407คณะพยาบาลศาสตร์ซื้อชุดอุปกรณ์สื่อโสตประจำห้องการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
408คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
409ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบพกพา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุดDetail
410ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่องDetail
411ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุดDetail
412ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 กล้องDetail
413ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 กล้องDetail
414กองกิจการนิสิตจ้างปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา อาคาร 9 มศว ประสานมิตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
415ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
416ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระบบวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
417วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านโปรแกรมมิ่ง และมัลติมีเดีย 3 มิติ จำนวน 56 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกDetail
418ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
419สำนักหอสมุดกลางประมูลขายพัสดุ จำนวน 2 รายการ
ณ ห้องสมุด มศว องครักษ์
Detail
420สำนักหอสมุดกลางประมูลขายพัสดุ จำนวน 5 รายการ
ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว
Detail
421คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
422สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการDetail
423คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
424ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้Detail
425คณะแพทยศาสตร์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
426ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
427คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคการวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมแบบเปลวไฟ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
428คณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
429คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์ประกอบหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 192 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
430คณะแพทยศาสตร์ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 578 ลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
431ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยา Lactulose 66.7 g/100 mL syrup, 100 mL bottleDetail
432สำนักหอสมุดกลางซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบDetail
433คณะพลศึกษาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์อเนกประสงค์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
434วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนกล้องวงจรปิดระบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุม ประจำอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
435ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เตียงDetail
436คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 ชุดDetail
437วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
438ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องปันเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
439ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก ชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก พร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้างและชุดถ่ายทอดภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
440สำนักงานอธิการบดีซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการDetail
441คณะกายภาพบำบัดจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
442คณะพลศึกษาเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 10 ชุด
Detail
443บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
444สำนักหอสมุดกลางระบบจัดเก็บ สำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติและคลังสถาบัน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบDetail
445วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ต้นแบบมาตรฐานอัญมณีและเครื่องตรวจวิเคราะห์อัญมณี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
446วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอัญมณีและเครื่องประดับ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
447คณะวิศวกรรมศาสตร์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกราฟฟิควิศวกรรมเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและจำลองในงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม(Computer-Aided Design and Simulation Laboratory in Civil and Environmental Engineering) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งานDetail
448ศูนย์กีฬาฯประกวดราคาซื้อ หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ตำบลองค์รักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
449วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
450ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ชุดDetail
451คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
452ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
453สำนักงานอธิการบดีค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ UiPATH (1 ปี) จำนวน 1 รายการDetail
454คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
455คณะมนุษยศาสตร์ระบบภาพและเสียงห้องปฏิบัติการ SMART CLASS ROOM 1 และ 2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบDetail
456คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมโปรเจคเตอร์เลเซอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
457คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
Detail
458คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมชุดเพิ่มศักยภาพห้องเรียนแบบกลุ่ม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
459ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
Detail
460คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
461คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
462คณะสังคมศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 146 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
463คณะสังคมศาสตร์จ้างงานปรับปรุงห้อง 11-601 ชั้น 6 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
464สำนักงานอธิการบดีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 373 รายการDetail
465คณะวิศวกรรมศาสตร์เก้าอี้ผู้เรียน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 260 ตัวDetail
466บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (สำหรับงานจิตวิทยาและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
467สำนักงานอธิการบดีซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่องDetail
468วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เครื่องอบไอน้ำผ้าแบบแนวตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
469โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการDetail
470ส่วนพัฒนากายภาพปรับปรุงสำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
Detail
471คณะแพทยศาสตร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
472คณะแพทยศาสตร์ชุดเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
473คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการDetail
474คณะสังคมศาสตร์จัดซื้อวัสดุกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
475ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง

Detail
476สำนักหอสมุดกลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ชั้น 2-3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
477คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) ทะเบียน ฮฐ 3420 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
478ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องมือเจาะและคว้านกระดูกชนิดแบตเตอรี่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
479วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์และผลิตสื่อนอกสถานที่เพื่อการสื่อสารสุขภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
480คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ห้อง 11-501) จำนวน 1 เครื่องDetail
481คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรม Matlab สำหรับการวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
482วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 166 รายการDetail
483คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
484ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
485ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Detail
486คณะพลศึกษาจัดซื้อเครื่องวัดอนุภาคฝุ่น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
(ครั้งที่ 2)
Detail
487คณะพลศึกษาซื้อเครื่องทดสอบ วินิจฉัย ประเมิน และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว ความอดทน สมรรถนะสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
488คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสแกนในช่องปากสามมิติพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
489ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อแผนกกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)Detail
490ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดส่องตรวจและผ่าตัดพร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดสามมิติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
491ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 ชุดDetail
492ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อชุดไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมจอสำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ชนิดความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุดDetail
493ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 รายการDetail
494คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการDetail
495คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการDetail
496คณะแพทยศาสตร์ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดิทัศน์ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
497สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Detail
498วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพทหานคร จำนวน 8 ห้องDetail
499ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโปรแกรมช่วยสร้างภาพสามมิติ สำหรับช่วยในการวางแผนก่อนผ่าตัดในอวัยวะตับ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDetail
500คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ออกแบบครอบฟัน 3 มิติ และสร้างครอบฟันในการนัดหมายครั้งเดียว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
501ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อชุดเครื่องรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
502ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน พร้อมติดตั้ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
503คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรซื้อ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี-วิสซิเบิล (UV-visible spectrophotometer) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
504ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่องDetail
505สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการDetail
506สำนักคอมพิวเตอร์ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกันขององค์กร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
507คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วมและห้องบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
508ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
Detail
509คณะพยาบาลศาสตร์การขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 21 รายการDetail
510คณะแพทยศาสตร์ชุดสแกนชิ้นงานสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
511คณะแพทยศาสตร์ชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมชุดควบคุมสถานการณ์จำลองและจอแสดงผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
512คณะแพทยศาสตร์ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
513คณะแพทยศาสตร์เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x55x75 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
514คณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดปฎิบัติการรวมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
515ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตขนาดเล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑ ชุด
Detail
516ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่องDetail
517ศูนย์บริการวิชาการจ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
518คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
519คณะพลศึกษาซื้อเครื่องทดสอบ วินิจฉัย ประเมิน และเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว ความอดทน สมรรถนะสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)Detail
520สำนักงานอธิการบดีซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการDetail
521คณะสังคมศาสตร์จ้างงานปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
522คณะวิทยาศาสตร์ซื้อตู้เก็บสารกัดกร่อน แขวงคลองเตอยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ตู้Detail
523สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุดDetail
524วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
525คณะวิทยาศาสตร์งานปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายน้ำรอบอาคาร 10 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานDetail
526คณะสังคมศาสตร์จ้างเปลี่ยนโช๊คอะพประตูบานสวิงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
527คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
528ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานปรับปรุงระบบบ่อบำบัดสารเคมีอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
529สำนักหอสมุดกลางซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการDetail
530สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งานDetail
531สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารบริการกลาง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
532คณะพยาบาลศาสตร์ชุดอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDetail
533คณะวิทยาศาสตร์ตู้เก็บสารไวไฟ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 ตู้Detail
534คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 39 รายการDetail
535สำนักงานอธิการบดีจ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 จำนวน 1 งานDetail
536คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงระบบเปียกและแห้งพร้อมเครื่องสแกนในห้องปฏิบัติการและซอฟแวร์สำหรับระบบทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
537คณะทันตแพทยศาสตร์ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการและจัดเก็บภาพรังสีดิจิตอล (Dental PACS) และระบบบบริหารงานภายในโรงพยาบาล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
538คณะแพทยศาสตร์ชุดสแกนชิ้นงานสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Detail
539คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์Detail
540ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่องDetail
541คณะแพทยศาสตร์ชุดฝึกการกู้ชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
Detail
542ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เตียงDetail
543ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 75,114 ชิ้นDetail
544ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันและกะโหลกศีรษะภายนอกช่องปาก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุดDetail
545ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมการรั่วซึมน้ำฝนของอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และอาคารเรียน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งานDetail
546คณะสังคมศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
547คณะแพทยศาสตร์จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าอาคารคณะแพทยศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ :67039141211Detail
548คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการDetail
549คณะแพทยศาสตร์ระบบตรวจสอบเครือข่ายและแม่ข่าย จำนวน 1 ระบบDetail
550คณะแพทยศาสตร์ระบบเครือข่ายไร้สายคณะแพทยศาสตร์ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบDetail
551คณะแพทยศาสตร์ชุดการ์ดช่องเชื่อมต่อเครือข่าย จำนวน 2 ชุดDetail
552ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 ชุดDetail
553คณะสังคมศาสตร์จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (ขั้น 4 อาคาร 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงDetail
554ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้องDetail
555คณะแพทยศาสตร์เครื่องเลเซอร์กำจัดขน จำนวน 1 เครื่องDetail
556สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประกวดราคาซื้อระบบจอแสดงผล LED หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1 พร้อมติดตั้งDetail
557สำนักงานบริหารกิจการหอพักประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู, ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู และขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 3 รายการ จำนวน 349 เครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
558คณะแพทยศาสตร์ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 952 รายการDetail
559วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์และผลิตสื่อนอกสถานที่เพื่อการสื่อสารสุขภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
560สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลและการสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เครื่อง 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลและการสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง)Detail
561ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ้างก่อสร้างอาคารบริการส่วนกลาง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งานDetail
562บัณฑิตวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
563คณะวิทยาศาสตร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่องDetail
564ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครื่องพิมพ์Detail
565คณะศึกษาศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
566คณะแพทยศาสตร์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ :67079245449Detail
567คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail
568สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครDetail
569คณะศึกษาศาสตร์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Detail