หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12565สิงหาคมคณะมนุษยศาสตร์
22565สิงหาคมคณะเภสัชศาสตร์
32565สิงหาคมคณะเภสัชศาสตร์
42565สิงหาคมคณะเภสัชศาสตร์
52565สิงหาคมสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
62565สิงหาคมศูนย์บริการวิชาการ
72565สิงหาคมสำนักงานอธิการบดี
82565สิงหาคมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
92565สิงหาคมคณะกายภาพบำบัด