หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาประกาศ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12567พฤศจิกายนคณะเภสัชศาสตร์
22567พฤศจิกายนคณะเภสัชศาสตร์
32567พฤศจิกายนสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
42567พฤศจิกายนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
52567พฤศจิกายนสำนักงานอธิการบดี
62567พฤศจิกายนคณะกายภาพบำบัด