หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12564มกราคมคณะเภสัชศาสตร์
22564มกราคมคณะเภสัชศาสตร์
32564มกราคมคณะเภสัชศาสตร์
42564มกราคมสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
52564มกราคมศูนย์บริการวิชาการ
62564มกราคมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
72564มกราคมสำนักคอมพิวเตอร์
82564มกราคมคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
92564มกราคมคณะกายภาพบำบัด
102564มกราคมวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์