หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12563มิถุนายนคณะเภสัชศาสตร์
22563มิถุนายนคณะเภสัชศาสตร์
32563มิถุนายนคณะเภสัชศาสตร์
42563มิถุนายนสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
52563มิถุนายนสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
62563มิถุนายนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
72563มิถุนายนสำนักงานอธิการบดี
82563มิถุนายนสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
92563มิถุนายนสำนักคอมพิวเตอร์
102563มิถุนายนคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
112563มิถุนายนคณะกายภาพบำบัด