หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12564เมษายนคณะเภสัชศาสตร์
22564เมษายนคณะเภสัชศาสตร์
32564เมษายนคณะเภสัชศาสตร์
42564เมษายนศูนย์บริการวิชาการ
52564เมษายนสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
62564เมษายนคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
72564เมษายนคณะกายภาพบำบัด