หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12563สิงหาคมคณะเภสัชศาสตร์
22563สิงหาคมคณะเภสัชศาสตร์
32563สิงหาคมสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
42563สิงหาคมสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
52563สิงหาคมสำนักงานอธิการบดี
62563สิงหาคมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
72563สิงหาคมสำนักคอมพิวเตอร์
82563สิงหาคมคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
92563สิงหาคมคณะกายภาพบำบัด