หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125631คณะวิทยาศาสตร์
225632คณะวิทยาศาสตร์
325631คณะพลศึกษา
425632คณะพลศึกษา
525631คณะพยาบาลศาสตร์
625632คณะพยาบาลศาสตร์
725631คณะแพทยศาสตร์
825632คณะแพทยศาสตร์
925631คณะวิศวกรรมศาสตร์
1025632คณะวิศวกรรมศาสตร์
1125631คณะวิศวกรรมศาสตร์
1225632คณะวิศวกรรมศาสตร์
1325631คณะทันตแพทยศาสตร์
1425631คณะทันตแพทยศาสตร์
1525632คณะทันตแพทยศาสตร์
1625632คณะทันตแพทยศาสตร์
1725633คณะทันตแพทยศาสตร์
1825633คณะทันตแพทยศาสตร์
1925631คณะเภสัชศาสตร์
2025632คณะเภสัชศาสตร์
2125631คณะเภสัชศาสตร์
2225632คณะเภสัชศาสตร์
2325633คณะเภสัชศาสตร์
2425631สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2525632สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2625633สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2725631ศูนย์บริการวิชาการ
2825632ศูนย์บริการวิชาการ
2925633ศูนย์บริการวิชาการ
3025631สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
3125632สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
3225631สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
3325632สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
3425633สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
3525631วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3625632วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3725631วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3825632วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3925633วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4025631สำนักงานอธิการบดี
4125632สำนักงานอธิการบดี
4225633สำนักงานอธิการบดี
4325634ส่วนพัฒนากายภาพ
4425631ส่วนพัฒนากายภาพ
4525632ส่วนพัฒนากายภาพ
4625631สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4725632สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4825633สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4925631สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5025631สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5125632สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5225632สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5325633สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5425633สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5525631สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
5625631สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
5725631สำนักหอสมุดกลาง
5825632สำนักหอสมุดกลาง
5925631สำนักคอมพิวเตอร์
6025632สำนักคอมพิวเตอร์
6125631คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6225632คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6325633คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6425631คณะกายภาพบำบัด
6525632คณะกายภาพบำบัด
6625633คณะกายภาพบำบัด
6725631คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
6825632คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
6925631วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
7025631คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7125632คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7225631สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
7325632สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
7425631ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ