หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาประกาศ

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125671คณะแพทยศาสตร์
225672คณะแพทยศาสตร์
325671คณะทันตแพทยศาสตร์
425671คณะทันตแพทยศาสตร์
525672คณะทันตแพทยศาสตร์
625671คณะเภสัชศาสตร์
725671สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
825672สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
925671ศูนย์บริการวิชาการ
1025671สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1125671วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1225671คณะเศรษฐศาสตร์
1325671สำนักงานอธิการบดี
1425672สำนักงานอธิการบดี
1525671สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1625672สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1725671สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1825672สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1925671คณะกายภาพบำบัด
2025672คณะกายภาพบำบัด
2125671คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม