หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125641คณะวิทยาศาสตร์
225642คณะวิทยาศาสตร์
325641คณะแพทยศาสตร์
425642คณะแพทยศาสตร์
525643คณะแพทยศาสตร์
625641คณะทันตแพทยศาสตร์
725641คณะทันตแพทยศาสตร์
825642คณะทันตแพทยศาสตร์
925642คณะทันตแพทยศาสตร์
1025643คณะทันตแพทยศาสตร์
1125641คณะเภสัชศาสตร์
1225642คณะเภสัชศาสตร์
1325643คณะเภสัชศาสตร์
1425641สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1525642สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1625641ศูนย์บริการวิชาการ
1725642ศูนย์บริการวิชาการ
1825643ศูนย์บริการวิชาการ
1925641สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
2025642สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
2125643วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2225641คณะเศรษฐศาสตร์
2325642คณะเศรษฐศาสตร์
2425642สำนักงานอธิการบดี
2525643สำนักงานอธิการบดี
2625641สำนักงานอธิการบดี
2725641สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2825642สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2925641สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3025641สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3125642สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3225643สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3325643สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3425641คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3525642คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3625643คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3725641คณะกายภาพบำบัด
3825642คณะกายภาพบำบัด
3925643คณะกายภาพบำบัด
4025641คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
4125641ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ