หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125651คณะมนุษยศาสตร์
225652คณะมนุษยศาสตร์
325653คณะมนุษยศาสตร์
425651คณะวิทยาศาสตร์
525652คณะวิทยาศาสตร์
625651คณะแพทยศาสตร์
725652คณะแพทยศาสตร์
825653คณะแพทยศาสตร์
925651คณะทันตแพทยศาสตร์
1025651คณะทันตแพทยศาสตร์
1125652คณะทันตแพทยศาสตร์
1225652คณะทันตแพทยศาสตร์
1325653คณะทันตแพทยศาสตร์
1425653คณะทันตแพทยศาสตร์
1525651คณะเภสัชศาสตร์
1625652คณะเภสัชศาสตร์
1725653คณะเภสัชศาสตร์
1825651สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1925652สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2025653สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2125652ศูนย์บริการวิชาการ
2225653ศูนย์บริการวิชาการ
2325651ศูนย์บริการวิชาการ
2425652ศูนย์บริการวิชาการ
2525651สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
2625652สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
2725653สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
2825651สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
2925652สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
3025653สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
3125652วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3225651วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3325651คณะเศรษฐศาสตร์
3425651สำนักงานอธิการบดี
3525652สำนักงานอธิการบดี
3625653สำนักงานอธิการบดี
3725651สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3825652สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3925653สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
4025654สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
4125654สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
4225651คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4325652คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4425653คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4525651คณะกายภาพบำบัด
4625652คณะกายภาพบำบัด
4725653คณะกายภาพบำบัด