หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125641คณะวิทยาศาสตร์
225641คณะแพทยศาสตร์
325641คณะทันตแพทยศาสตร์
425641คณะทันตแพทยศาสตร์
525642คณะทันตแพทยศาสตร์
625641คณะเภสัชศาสตร์
725642คณะเภสัชศาสตร์
825641สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
925641ศูนย์บริการวิชาการ
1025641สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
1125642สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
1225641คณะเศรษฐศาสตร์
1325641สำนักงานอธิการบดี
1425642สำนักงานอธิการบดี
1525641สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1625642สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1725641สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1825641สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1925642สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2025641คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2125642คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2225641คณะกายภาพบำบัด
2325642คณะกายภาพบำบัด
2425641คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
2525641ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ