หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ไตรมาส หน่วยงาน View
125631คณะแพทยศาสตร์
225631คณะทันตแพทยศาสตร์
325631คณะทันตแพทยศาสตร์
425631คณะเภสัชศาสตร์
525634ศูนย์บริการวิชาการ
625633ศูนย์บริการวิชาการ
725631ศูนย์บริการวิชาการ
825631สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
925631วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1025631สำนักงานอธิการบดี
1125634ส่วนพัฒนากายภาพ
1225631ส่วนพัฒนากายภาพ
1325631สำนักคอมพิวเตอร์
1425631คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1525631คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
1625631วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน