หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12562คณะมนุษยศาสตร์14/11/2561 15:39:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22562คณะสังคมศาสตร์5/9/2561 17:36:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32562คณะสังคมศาสตร์28/9/2561 13:11:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42562คณะสังคมศาสตร์17/10/2561 16:06:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52562คณะสังคมศาสตร์31/10/2561 17:27:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62562คณะพลศึกษา4/9/2561 14:59:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72562คณะศึกษาศาสตร์23/8/2561 16:52:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82562คณะศึกษาศาสตร์3/10/2561 15:36:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92562คณะพยาบาลศาสตร์7/11/2561 15:35:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:39:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:39:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122562คณะแพทยศาสตร์26/10/2561 10:40:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/10/2561 15:54:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2561 14:24:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/10/2561 8:57:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ1/11/2561 15:36:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ8/11/2561 15:21:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/11/2561 10:01:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:57:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:57:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212562คณะวิศวกรรมศาสตร์26/10/2561 17:58:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222562คณะศิลปกรรมศาสตร์14/8/2561 16:45:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232562คณะทันตแพทยศาสตร์5/9/2561 16:11:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242562คณะทันตแพทยศาสตร์10/10/2561 18:11:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252562คณะเภสัชศาสตร์10/8/2561 14:10:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262562คณะเภสัชศาสตร์15/11/2561 16:20:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272562คณะสหเวชศาสตร์14/8/2561 13:57:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282562คณะสหเวชศาสตร์17/8/2561 9:46:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา3/10/2561 11:04:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา6/11/2561 11:46:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312562ศูนย์บริการวิชาการ9/10/2561 13:26:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322562ศูนย์กีฬาฯ16/8/2561 11:26:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:37:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:40:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม24/8/2561 14:27:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/10/2561 16:47:55ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372562ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย12/11/2561 11:39:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382562วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย28/8/2561 15:04:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392562คณะเศรษฐศาสตร์7/9/2561 15:56:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402562สำนักงานอธิการบดี17/10/2561 14:30:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412562สำนักงานอธิการบดี8/11/2561 10:36:19ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422562กองกิจการนิสิต12/10/2561 11:03:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432562กองกิจการนิสิต2/11/2561 10:47:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442562กองกิจการนิสิต7/11/2561 14:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452562กองกิจการนิสิต7/11/2561 14:53:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462562สำนักหอสมุดกลาง4/9/2561 13:17:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:25:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:26:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492562สำนักงานบริหารกิจการหอพัก16/8/2561 11:48:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502562คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ27/9/2561 17:13:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512562วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์6/11/2561 13:43:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522562วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์6/11/2561 13:44:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน9/8/2561 14:05:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน5/9/2561 8:18:40ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน26/10/2561 10:06:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562562คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร28/8/2561 9:48:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572562สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/9/2561 15:41:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/8/2561 19:31:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:36:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:52:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:56:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:26:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:27:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 13:51:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:55:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:56:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:58:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:06:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:25:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:28:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:30:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:31:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2561 11:16:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/9/2561 9:09:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2561 13:39:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/10/2561 10:54:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/10/2561 14:11:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/10/2561 17:15:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/11/2561 8:59:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/11/2561 17:49:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/11/2561 18:04:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/11/2561 10:02:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง