หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12563คณะสังคมศาสตร์7/9/2562 9:23:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22563คณะสังคมศาสตร์25/11/2562 10:08:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)12/9/2562 13:17:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:46:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:46:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:48:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)24/9/2562 14:49:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82563คณะพยาบาลศาสตร์29/8/2562 16:04:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92563คณะแพทยศาสตร์23/8/2562 14:52:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102563คณะแพทยศาสตร์3/9/2562 9:42:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112563คณะแพทยศาสตร์3/9/2562 9:47:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122563คณะแพทยศาสตร์24/9/2562 13:48:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/8/2562 10:21:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/9/2562 9:16:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ23/9/2562 15:19:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ30/9/2562 16:28:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ30/9/2562 16:28:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/10/2562 10:35:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ16/10/2562 14:21:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ22/10/2562 16:08:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ5/11/2562 12:37:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ6/11/2562 11:00:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/12/2562 11:00:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ28/1/2563 9:07:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252563ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/2/2563 14:32:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262563คณะทันตแพทยศาสตร์9/8/2562 15:54:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272563คณะทันตแพทยศาสตร์19/11/2562 16:43:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282563คณะทันตแพทยศาสตร์16/1/2563 16:52:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292563คณะเภสัชศาสตร์23/8/2562 14:31:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302563คณะเภสัชศาสตร์5/2/2563 15:10:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312563คณะสหเวชศาสตร์28/8/2562 11:50:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322563สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา9/10/2562 15:56:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332563ศูนย์บริการวิชาการ18/10/2562 16:15:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342563ศูนย์บริการวิชาการ31/10/2562 17:15:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352563ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์10/1/2563 14:26:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362563สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้15/10/2562 16:40:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372563สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้15/10/2562 16:40:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม22/7/2562 15:15:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม5/9/2562 13:34:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม10/10/2562 14:50:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม7/11/2562 13:33:17ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม19/11/2562 14:08:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2/1/2563 16:45:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442563วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม18/2/2563 15:56:28ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452563ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน21/10/2562 16:32:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462563คณะเศรษฐศาสตร์5/9/2562 15:56:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472563สำนักงานอธิการบดี19/11/2562 15:04:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482563ส่วนพัฒนากายภาพ22/7/2562 16:16:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492563ส่วนพัฒนากายภาพ22/8/2562 17:59:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502563ส่วนพัฒนากายภาพ20/11/2562 9:32:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512563ส่วนพัฒนากายภาพ3/1/2563 13:39:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522563ส่วนพัฒนากายภาพ13/1/2563 14:29:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532563ส่วนพัฒนากายภาพ4/2/2563 9:32:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542563สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2/10/2562 10:01:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552563สำนักหอสมุดกลาง11/9/2562 8:06:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562563สำนักคอมพิวเตอร์19/9/2562 19:05:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572563สำนักคอมพิวเตอร์16/10/2562 18:07:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582563สำนักงานบริหารกิจการหอพัก7/8/2562 15:38:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592563คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7/1/2563 9:03:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602563คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7/1/2563 9:04:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612563คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ28/1/2563 16:27:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622563คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม7/10/2562 16:34:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน29/8/2562 10:58:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน30/8/2562 16:41:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/12/2562 14:36:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662563วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/12/2562 14:41:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/8/2562 10:59:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/8/2562 9:53:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/8/2562 9:54:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/8/2562 15:45:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/9/2562 18:50:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/9/2562 12:45:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2562 18:07:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2562 16:02:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2562 17:32:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19/9/2562 18:18:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/9/2562 18:42:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/10/2562 10:55:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ21/10/2562 12:58:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ22/10/2562 16:09:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29/10/2562 18:10:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/11/2562 18:04:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/11/2562 8:59:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/11/2562 10:39:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/11/2562 15:43:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/11/2562 17:34:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/12/2562 11:47:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/12/2562 8:33:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/12/2562 10:29:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/12/2562 18:00:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/12/2562 14:18:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/1/2563 19:51:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/1/2563 15:23:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/1/2563 13:28:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/2/2563 15:42:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/2/2563 15:45:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:45:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:46:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:46:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 9:47:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 10:12:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 10:13:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:08:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:10:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:10:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:15:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:19:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:20:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:21:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 15:25:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 16:31:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 16:32:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:23:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:23:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:39:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:40:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:40:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/2/2563 17:41:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 9:20:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 9:20:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 11:37:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292563ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/2/2563 16:11:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง