หน้าแรก

ประกาศร่าง

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12562คณะสังคมศาสตร์5/9/2561 17:36:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22562คณะสังคมศาสตร์28/9/2561 13:11:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32562คณะพลศึกษา4/9/2561 14:59:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42562คณะศึกษาศาสตร์23/8/2561 16:52:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52562คณะศึกษาศาสตร์3/10/2561 15:36:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62562คณะแพทยศาสตร์22/8/2561 9:21:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72562คณะแพทยศาสตร์27/8/2561 16:01:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82562คณะแพทยศาสตร์6/9/2561 10:10:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92562คณะแพทยศาสตร์28/9/2561 12:03:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102562ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ5/10/2561 10:53:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112562คณะศิลปกรรมศาสตร์14/8/2561 16:45:03ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122562คณะทันตแพทยศาสตร์5/9/2561 16:11:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132562คณะทันตแพทยศาสตร์10/10/2561 18:11:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142562คณะเภสัชศาสตร์10/8/2561 14:10:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152562คณะสหเวชศาสตร์14/8/2561 13:57:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162562คณะสหเวชศาสตร์17/8/2561 9:46:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172562สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา3/10/2561 11:04:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182562ศูนย์บริการวิชาการ9/10/2561 13:26:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192562ศูนย์กีฬาฯ16/8/2561 11:26:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:37:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212562สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้28/9/2561 12:40:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222562วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม24/8/2561 14:27:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232562วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย28/8/2561 15:04:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242562คณะเศรษฐศาสตร์7/9/2561 15:56:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252562กองกิจการนิสิต12/10/2561 11:03:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262562สำนักหอสมุดกลาง4/9/2561 13:17:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:25:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282562สำนักคอมพิวเตอร์2/10/2561 16:26:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292562สำนักงานบริหารกิจการหอพัก16/8/2561 11:48:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302562คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ27/9/2561 17:13:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน9/8/2561 14:05:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322562วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน5/9/2561 8:18:40ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332562คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร28/8/2561 9:48:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342562สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/9/2561 15:41:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/8/2561 19:31:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:36:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 13:37:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:52:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/8/2561 16:56:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:26:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/8/2561 9:27:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 13:51:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:55:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:56:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 15:58:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:06:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:25:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:28:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:30:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/8/2561 16:31:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/9/2561 11:16:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/9/2561 9:09:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:01:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/9/2561 9:02:18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/10/2561 16:01:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2561 13:39:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/10/2561 10:54:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692562ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ12/10/2561 14:11:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง