สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ 116
รายละเอียด จ้างก่อสร้างอาคารบริการส่วนกลาง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 กรกฎาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 7 สิงหาคม 2567 - 7 สิงหาคม 2567
วันที่เปิดซอง 8 สิงหาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.116/2567
ราคากลาง 1. ราคากลางอาคารบริการกลางฯ
TOR 1. TOR อาคารบริการกลาง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -