สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ปี 2567
เลขที่ ทส.12/2567
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลและการสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เครื่อง 2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลและการสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 2 กรกฎาคม 2567 - 8 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 9 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ร่างเอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ร่างราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -