สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ปี 2567
เลขที่ 008/2567
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู, ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู และขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 3 รายการ จำนวน 349 เครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 กรกฎาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 2 กรกฎาคม 2567 - 10 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 12 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 349 เครื่อง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -