สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปี 2567
เลขที่ สส1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อระบบจอแสดงผล LED หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1 พร้อมติดตั้ง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 1 กรกฎาคม 2567 - 5 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 8 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ตารางแสดงราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดขอบเขตของงาน
2. รายละเอียดคุณลักาณะเฉพาะ TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -