สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ พศ.048
รายละเอียด จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าอาคารคณะแพทยศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ :67039141211
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 28 มิถุนายน 2567 - 5 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 8 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก.01
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/7/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -