สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb60/2567
รายละเอียด จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมการรั่วซึมน้ำฝนของอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และอาคารเรียน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 27 มิถุนายน 2567 - 10 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 11 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. แบบรูปรายการ
2. รายการประกอบแบบ
3. งวดงานงวดเงิน
4. BOQ
5. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -