สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ มน37/2567
รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 26 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 3 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [4/7/2567]
รายงานผลการตรวจรับ -