สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ปี 2567
เลขที่ 006/2567
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 20 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 3 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารหอพัก
ราคากลาง 1. บก.01
2. ปร.4
3. ปร.5(ก)
4. ปร.5(ข)
5. ปร.6
TOR 1. ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารหอพัก TOR
2. แบบรูปรายการ 1
3. แบบรูปรายการ 2
4. แบบรูปรายการ 3
5. แบบรูปรายการ 4
6. แบบรูปรายการ 5
7. แบบรูปรายการ 6
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -