สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb56/
รายละเอียด งานปรับปรุงระบบบ่อบำบัดสารเคมีอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 27 มิถุนายน 2567 - 27 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 28 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ราคากลาง
2. แบบ
3. ปร4
4. ปร5ก
5. ปร5ข
6. ปร6
7. Factor F
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/7/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -