สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ สค 33
รายละเอียด จ้างงานปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 14 มิถุนายน 2567 - 17 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 17 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -