สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 14 มิ.ย.
รายละเอียด ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 14 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 18 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/6/2567]
ข้อมูลสัญญา [8/7/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับหมึก จำนวน 10 รายการ