สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2567
เลขที่ พล 14
รายละเอียด ซื้อเครื่องทดสอบ วินิจฉัย ประเมิน และเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว ความอดทน สมรรถนะสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 19 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 21 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกวดราคา ครั้งที่ 2
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง ครั้งที่ 2
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -