สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด จ้างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 31 พฤษภาคม 2567 - 20 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 21 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. TOR จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 67
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -