สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ พศ.047
รายละเอียด เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x55x75 ซม. ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 11 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 20 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก.06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [1/7/2567]
รายงานผลการตรวจรับ -