สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ พย 002
รายละเอียด การขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 21 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 27 มิถุนายน 2567 - 27 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 27 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -