สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ 2/2567
รายละเอียด งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วมและห้องบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารแนบท้าย

ร่างราคากลาง
งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วม
งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วม
งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วม
งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วม

ร่าง TOR
งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วม

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 6 มิถุนายน 2567 - 17 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 18 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. งานปรับปรุงห้องเรียนรู้ร่วม
2. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. BOQ 1
2. BOQ 2
3. BOQ 3
4. BOQ 4
5. BOQ 5
6. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. จัดทำแผนการทำงาน
2. หนังสือ ว124
3. ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุ
4. การแบ่งงวดงานงวดเงิน
5. แบบหนังสือรับรองสินเชื่อ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -