สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2567
เลขที่ คพ 11
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกันขององค์กร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 13 มิถุนายน 2567 - 13 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 13 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -