สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ 1/2567
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 11 มิถุนายน 2567 - 11 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 18 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื
ราคากลาง 1. ราคากลาง ซืัอครุภัณฑ์สำนักงาน
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [13/6/2567]
รายงานผลการตรวจรับ -