สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb 53
รายละเอียด ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ตัน พร้อมติดตั้ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 13 มิถุนายน 2567 - 13 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 14 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. Spec
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -