สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ปี 2567
เลขที่ 1
รายละเอียด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 4 มิถุนายน 2567 - 4 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 21 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -