สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ วศ๗/๒๕๖๗
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรม Matlab สำหรับการวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 24 พฤษภาคม 2567 - 6 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 10 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. เอกสารประกวดราคา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -