สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2567
เลขที่ สห.7
รายละเอียด จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ชั้น 2-3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 23 พฤษภาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 31 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. แบบรูปรายการ (1)
2. แบบรูปรายการ (2)
3. แบบรูปรายการ (3)
4. แบบรูปรายการ (4)
5. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/7/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -