สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ปรับปรุงสำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 20 พฤษภาคม 2567 - 15 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 15 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก.01
TOR 1. ขอบเขตของงาน
2. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
3. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4. เอกสารการก่อสร้าง
5. เอกสารการก่อสร้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/6/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -