สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 14 พฤษภาคม
รายละเอียด ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 17 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 17 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [20/5/2567]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [20/5/2567]
ข้อมูลสัญญา [21/6/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -