สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2567
เลขที่ บฑ 03
รายละเอียด ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (สำหรับงานจิตวิทยาและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 17 พฤษภาคม 2567 - 28 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 29 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงินงบ - บก.06
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -