สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ ศป 04/2567
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 21 พฤษภาคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 23 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [27/5/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -