สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ วศ5
รายละเอียด งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกราฟฟิควิศวกรรมเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและจำลองในงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม(Computer-Aided Design and Simulation Laboratory in Civil and Environmental Engineering) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 9 พฤษภาคม 2567 - 4 มิถุนายน 2567
วันที่เปิดซอง 5 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคางานปรับปรุง
ราคากลาง 1. ปร.6
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -