สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2567
เลขที่ พล 09/2567
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์อเนกประสงค์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 พฤษภาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 2 พฤษภาคม 2567 - 14 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 15 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
ราคากลาง 1. แบบ บก.06 ราคากลางครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
TOR 1. TOR ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -