สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ วศ3
รายละเอียด เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคการวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมแบบเปลวไฟ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 25 เมษายน 2567 - 14 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 15 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -