สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.106
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 8 พฤษภาคม 2567 - 8 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 9 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.106/2567
ราคากลาง 1. แบบ บก.06
TOR 1. TOR เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -