สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 8
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 8 พฤษภาคม 2567 - 8 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 9 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [17/5/2567]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน [17/5/2567]
ประกาศผลผู้ชนะ [17/5/2567]
ข้อมูลสัญญา [21/6/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -