สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2567
เลขที่ สห 01
รายละเอียด ประมูลขายพัสดุ จำนวน 2 รายการ
ณ ห้องสมุด มศว องครักษ์
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 25 เมษายน 2567 - 3 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 3 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -