สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb 37
รายละเอียด ระบบวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 21 พฤษภาคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 23 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดฯ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [31/5/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -