สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่ 6
รายละเอียด ปรับปรุงลานกีฬาด้านหลังอาคารประสานมิตร (อาคาร 3) จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 19 เมษายน 2567 - 7 พฤษภาคม 2567
วันที่เปิดซอง 8 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
2. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -