สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี 2567
เลขที่ 1
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารนวัตกรรมแห่งความ ยั่งยืน ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบล องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๕ และชั้น ๖ อาคารนวัตกรรมแห่งความ ยั่งยืน ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบล องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างราคากลาง
ร่างราคากลางจ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 และชั้น 6

ร่าง TOR
TOR จ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 และชั้น 6
แปลนอาคาร จ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 และชั้น 6

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 25 เมษายน 2567 - 25 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 26 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. TOR
2. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -