สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2567
เลขที่ คพ 10
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานบริการนิสิต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 18 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 26 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -