สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.098
รายละเอียด ซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 11 เมษายน 2567 - 11 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 17 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส
ราคากลาง 1. ตาราง ปปช
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -