สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์กีฬาฯ
ปี 2567
เลขที่ พล 06
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2567
วันที่ยื่นซอง 2 เมษายน 2567 - 24 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 25 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา ซื้อ ตู้แช่แข็ง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -