สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 7
รายละเอียด จ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 2 เมษายน 2567 - 2 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 3 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. ขอบเขตของงานจ้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [10/4/2567]
ข้อมูลสัญญา [14/5/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -