สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2567
เลขที่ พล 04
รายละเอียด ประกวดราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 27 มีนาคม 2567 - 27 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 28 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 6 เดือน
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
2. ประกาศอัตราค่าจ้าง ฉ.ที่ 12
3. คำนวณราคากลาง
TOR 1. TOR ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 6 เดือน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -