สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 6
รายละเอียด จ้างค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปี
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 27 มีนาคม 2567 - 27 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 28 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/4/2567]
ข้อมูลสัญญา [23/4/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -