สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด การขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 18 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 3 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายการครุภัณฑ์จำหน่าย
2. วัสดุคงคลัง
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -