สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่ 5
รายละเอียด ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมสำหรับนิสิต ชั้น1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
(อาคาร 14) จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 13 มีนาคม 2567 - 21 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 22 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. รายการประกอบแบบ
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -