สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2567
เลขที่ พล 03
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อโมเดลบาดแผลจำลอง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 14 มีนาคม 2567 - 14 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 18 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/5/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -