สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2567
เลขที่ คพ 7
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูง จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 13 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 14 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [21/3/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -